Από 1η Σεπτεμβρίου 2019 το ψηφιοποιημένο υλικό, που είναι διαθέσιμο στον Αρχειομνήμονα, δεν θα δίδεται στο πρωτότυπο για λόγους προστασίας του υλικού. (Ν. 4610/2019, αρ. 196, παρ. 1 & Κανονισμός Λειτουργίας Αναγνωστηρίου, Παράρτημα Β’)