Λόγω βλάβης των ηλεκτροκίνητων αρχειοθηκών στα αρχειοστάσια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., το κοινό θα εξυπηρετείται κατά περίπτωση.