Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αρχική   English
 
 

Ιδρυτικός νόμος Ν.380/1914 «Περί της ιδρύσεως υπηρεσίας των αρχείων του κράτους» (αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ)

Ο Νόμος ψηφίζεται επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου χάρη στις προσπάθειες του καθηγητή Σπυρίδωνα Λάμπρου και του ιστορικού-ερευνητή Γιάννη Βλαχογιάννη, με σκοπό "την συναγωγήν και εποπτείαν πάντων των δημοσίων αρχείων των περιλαμβανόντων έγγραφα προ πεντηκονταετίας χρονολογούμενα". Πρώτος διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους υπήρξε ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος δώρισε στα ΓΑΚ την πολύτιμη συλλογή του και πρώτος πρόεδρος της Εφορείας ο Νικόλαος Γ. Πολίτης. Στην υπηρεσία περιέρχονται τα λειτουργούντα Αρχεία των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της Σάμου.

Α.Ν. 2027/1939, «Περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των γενικών Αρχείων του Κράτους», ίδρυση Περιφερειακών Υπηρεσιών με τις επωνυμίες «Μόνιμα Τοπικά Αρχεία» και «Τοπικά Ιστορικά Αρχεία»

Ν.1946/1991,  «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις»
Ο νόμος 1946/1991 καθορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ. μέχρι και σήμερα. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τμήματα και ιδρύονται Αρχεία στις έδρες εκείνων των νομών, που μέχρι τότε δεν υπήρχαν.

Υ.Α. ΙΣΤ424/11-7/1991, Κατανομή θέσεων προσωπικού στα ΓΑΚ

Ν.2909/2001 άρθρο 6 παρ. 14 που αντικαθιστά τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 1946/1991 και αφορά στον Διευθυντή των ΓΑΚ

N.3467/2006, άρθρο 17 που αντικαθιστά την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.2909/2001 σχετικά με τον Διευθυντή των ΓΑΚ

N.2846/2000 - Ν.3391/2005, άρθρο 11, με το οποίο η μέχρι τότε αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ιδρυτικός νόμος Ν.2846/2000) υπάγεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)