Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη - Κατάλογος Δ'

Κυτία με υλικό μελετών
Κυτία 1-129
(Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σ. 390-401)
ΚυτίοΤίτλος
1Πρώται αρχαί 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828-32.
2Βασιλεία Γεωργίου Α΄
3Εμπόριο
4Βιομηχανία
5Γεωργικά
6α) Πρώται αρχαί 1833-64
β) Περί Υπουργείων (γενικά) -Εσωτερικοί κανονισμοί-Δημόσιοι υπάλληλοι
γ) Σφραγίδες-Τίτλοι-Δημόσια έγγραφα
δ) Εκλογαί κλπ.
7α) Συνοικισμοί.
β) Γη Εθνική
γ) Γης φορολογία
δ) Γης διανομή
ε) Γη εν Επτανήσω
στ) Πρώτη φροντίς περί απομάχων χηρών, κλπ. (1822)
ζ) Αγωνιστών ξηράς δικαιώματα.
8Γη Αττικής, αγωνιστών θαλάσσης δικαιώματα
9Λαϊκά ανέκδοτα
10Θεατρικά
11Πρώται Αρχαί-Αρχειακά
12α) Αθηναϊκά. Τουρκοκρατίας (Πατούσας)-Πολιτεύματα-Περιγραφαί Πόλεως.
β) Γη Αττικής –καλλιέργεια, προϊόντα, όροι καλλιέργειας.
γ) Σχολικά Αθηνών (Φιλόμουσος Εταιρεία)
δ) Ύδατα Αθηνών
ε) Πειραϊκά (πλην αρχαιολογικών)
13Αθηναϊκά Β’'
14Σχέδια Αθηνών -Τουρκικόν Κτηματολόγιον. Αγ.Νικοδήμου (βλ. κυτ. 23)
15Ελληνικαί Κοινότητες Εξωτερικού
16Ήπειρος-Θεσσαλία-Αλβανία-Μακεδονία
17Γλωσσικοί αγώνες προ του 1821 - Κανταρτζής - Μοισιόδαξ, κλπ.
18α) Υπουργείον Εσωτερικών
β) Κοινότητες Δημογεροντίαι 1821-32
γ) Φραγκό-Τηνιακαί έριδες
δ) Αστυνομικά Ναυπλίου
ε) Το Ναύπλιον (η Βαβυλωνία).
στ) Αστυνομικά Αθηνών και άλλα Αθηναϊκά.
19Υπουργείον Εσωτερικών Β’"
20Ελληνικαί Κοινότητες Εξωτερικού Β΄
21α) Δικαιοσύνης Υπουργείον (αντίγραφα, δελτία).
β) Αρχαί Νομικής Επιστήμης.
22α) Ναυτική δημοτική γλώσσα.
β) Ψάρια θαλάσσης και λιμνών.
23α) Λαϊκοί τύποι
β) Περί νήσου Δήλου (μετά υλικού και χειρόγραφο σημείωμα Ζερλέντη) - Ν. Νικουσίου επιστολαί (μετάφ. εκ της Ιταλικής και χειρόγραφος μετάφραση εκ της Τουρκικής Γ. Κουμούλου) Χιακόν εμπόριον και ναυτικόν. Δόσιος-Μεχμέτ –Αλής-(Ναός Αγίου Νικοδήμου σε κυτ. 14) Καλός γιατρός (Εικών Παναγίας-Χριστού) μεταφρ. κυτ. 79-Εμμανουήλ Ξάνθου πείνα-θάνατος-Μυτιλήνης, Λιβάνου εξεγέρσεις-Κοραή Εχθροί και φίλοι (θαυμασταί, κλπ.) Ερμουπόλεως αρχίζουσα ακμή-Φαζηόλης-Ναυπηγία-Απογραφαί-Μαλτέζων συνοικισμοί-Δαρμός Άγγλου Πρεσβύτερου-Υποβρύχια-Χαβιάρι.
24α) Γάμος-αρραβώνες
β) Ιστορικοί γάμοι
γ) Οικίαι.
δ) Χορός εν γένει-Γεύματα-Υποδοχή-Διασκεδάσεις-Χοροί-αυλικοί επίσημοι και γεύματα βασιλικά-Διασκεδάσεις.
ε) Ελλήνων χαρακτήρ
στ) Ξενοδοχεία.
ζ) Φορέματα, καπέλα, ανδρών γυναικών μόδα
η) Λουτρά θερμά θαλάσσια, κλπ
θ) Κρασί παρά Τούρκοις, μπύρα, σαμπάνια
ι) Φιλοξενία.
ια) Υπηρέτες-Υπηρέτριες-Ψυχογυιοί και ψυχοκόρες
ιβ) Η δημοσία αντίληψις-Περίθαλψις
ιγ) Η γυναίκα στην Ελλάδα-Χαρακτήρ-ήθη
ιδ) Ηρωίδες
ιε) Προπόσεις-μάσημα μαστίχας
ιστ) Θήβαι Λειβαδιά
25Ελληνικαί Κοινότητες Εξωτερικού Β΄
26Δικαστικά (1821, κλπ.) πολιτ. κώδικες
27Γλωσσικά λεξιλόγια-κυνήγι (Ζώα, πουλιά σκυλιά) γεωργικά, ποιμενικά
28α) Λαογραφικά πλην τραγουδιών
β) Ιστορία λαογραφικών και γλωσσικών μελετών
γ) Η πλάτη
δ) Αδελφοποιϊα -μπέσα-μανιάτικη εκδίκισις
ε) Φυσιολατρικαί εορταί και προλήψεις-πρωταπριλιά, πρωτομαγιά και δρύμες, κλήδωνας, μερομήνια, προσωπίδες-μήνες
στ) Έθιμα γάμου-αρραβώνες μετά τραγουδιών
ζ) Παιδιαί παιχνίδια κλπ. (χειρ. Μπούτουρα) (εντός φακέλ. ευρίσκονται και δύο φάκελοι με έγγραφα του 1845 σχετικά με ανταρσίαν επί Όθωνος και αδελφοποίησιν)
2929) Κοινωνικά Β΄.-Κοινωνική αδικία βλ. αρ. 124 (και κυτ. 13) Μόδα (έντυπα-φυλλάδια)
3030) Επιστημονικαί εταιρείαι
3131) Επτανησιακά. Γ΄
3232) Κλέφτες του Μοριά από του 1715 και εξής-Κολοκοτρωναίοι-Πλαπουταίοι κλπ.(1715-1843). Απομνημονεύματα Γρηγοριάδη
3333) Λαογραφία, Μπούτουρα, προλήψεις, έθιμα, παραδόσεις, παροιμίαι, αινίγματα, κατάραι, κλπ. λογοπαίγνια
3434) Κοινωνικά. Γ΄
3535) 1820-Προοίμια Αγώνος 1821
3636) Επανάστασις 1822, 1823, 1824
3737) Επανάστασις 1825
3838) Επανάστασις 1826, 1827
3939) Μεσολογγίου β΄. Πολιορκία
4040) Φιλικά-Αγών Υψηλάντου
4141)Ναπολέων-Ρήγας-Γάλλοι εν Επτανήσω
42α) Αφορισμοί, αναθέματα
β) Η πόλη δεν πάρθηκε
γ) Εκκλησιαστική ζητεία εις Ρωσίαν και Ευρώπην
δ) Πως έπεσεν η Βενετία
ε) Σχολάριος, Μωάμεθ
στ) Πρόσφυγες εις Κέρκυραν, Ιεροκήρυκες
43Λαογραφικά, Γύφτοι-Προοίμια Δημοτικό Τραγούδι
44Οι Εβραίοι εν Ελλάδι επι Τουρκοκρατίας
45Όθων-Αμαλία-Λουδοβίκος. Όθωνος Αυλή.-Όθωνος ιδιωτική ζωή.-Ήθη. Κοινωνία επί Όθωνος.- Έγγραφα και βιβλία προς μετάφρασιν.-Το 1882. Λαϊκή φαγούρα κατά Όθωνος.-Όθωνος Χαρακτήρ.-Φρειδερίκου βιογραφία.-Ιστορία Ανακτόρων.- Όθωνος Αλληλογραφία.- Όθωνος Κοινωνικά.-Όθωνος άφιξις.-Βαυαρικών Στρατευμάτων άφιξις.
46Όθωνος Βασιλείας,-1831-1840.-Γενικά.
47Όθωνος 1841-1853 μετά υλικού υπάρχουν και έγγραφα σχετικά με τα εν Πάτραις Παπουλακικά και Φλαμιατικά
48Όθωνος Βασιλεία
α) 1859
β) 1860
γ) 1861
δ) 1862α
ε) 1862β
στ) 1862γ-(Σημ. Εις τον ογκώδη φάκελον 1862β υπάρχει και χειρόγραφον με περιλήψεις επιστολών σχετικών προς μυστικάς ενέργειας Φλαμιάτου)
4949) Όθωνος βασιλεία 1855-1862
5050) Όθων.-Μελέται περί Όθωνος εις Εφημερίδας
5151) Οικονομικά: Α΄
5252) Οικονομικά: Β΄
5353) Οικονομικά: Γ΄ (και έντυπα προς κατάταξιν)
5454) Διάφορα άνευ ενδείξεως
5555) Υπουργείον Παιδείας
5656) Ιατρικά
5757) Νεοελληνική Φιλολογία.-Ποίησις.-Ποιητικοί διαγωνισμοί
58α) Καποδιστριακά.-1827-1831.-Καποδιστριακά γενικά από της γεννήσεώς του.-Καταγωγή, Δράσις εν Ρωσία, 1821-1827, Χαρακτήρ, Ανέκδοτα, Λεπτομέρειαι ιδιωτικής ζωής του.
β) Γενικά περί Καποδίστρια .-Αυτοβιογραφία του.
γ) Γενικά περί Καποδίστρια.-(αχρονολόγητα ιδιωτικά) .
δ) Επιστολαί προς Καποδίστριαν (μετάφρασις Γ. Παπαδόπουλου ) .
ε) Καποδιστριακά 1828.- Προοίμια Έλλην. Επαναστάσεως. Σειρά άρθρων περί Καποδίστρια, υπό αντιπολιτευομένων. Μετάφρασις Γ.Παπαδοπούλου.-Λεπτομερή Πρακτικά Συνελεύσεως Άργους 1829.
59Σχολικά:
α) Τουρκοκρατίας, Επαναστάσεως, Καποδίστρια διαφόρων περιοχών
β) Η Παιδεία κατά τους αρχαίους Βυζαντινούς χρόνους
γ) Γραμματικαί
δ) Λεξικά
ε) Μαθηματικά (σημ. μετά υλικού και χειρόγραφα) 1) εκ των του Π. Ζερλέντη εκ σελίδων 67, περιέχον βιογραφίας Διδασκάλων Κοζάνης και 2) χειρόγραφον εκ φύλλων 36 με εικόνας βοτάνων
60Σχολικά 1833-80
61α) Σχολικά
β) Πανεπιστήμιον 1833-1880 και τα προ του 1833
62Στατιστική-Πολιτειογραφία
63Νεοελληνική Φιλολογία και γλώσσα-Πεζός λόγος-Κριτική
64Γενικά Τουρκοκρατίας-Ρωσικά-Πολίτευμα- Βορ. Ελλάδος
65Γενικά Τουρκοκρατίας-Πολίτευμα Στερεάς
66Τουρκοκρατίας-Εκκλησιαστικά
67Τέχναι-Επιστήμαι- Α΄
68Τέχναι-Επιστήμαι- Β΄
69Τύπος-Τυπογραφεία-Βιβλιοδεσία-Βιβλιοπωλεία-Α΄
70Τύπος-Τυπογραφεία-Βιβλιοδεσία-Βιβλιοπωλεία-Β΄
71Υπουργείον Εξωτερικών-Διπλωματικά
72Ταχυδρομικά.-Α΄ και Β΄ (Βιβλία)
73Προδοσίαι-Λαθρεμπόριον πολέμου
74Ελληνίδες Σουλτάνες.-Χίων διασπορά (μετά τας σφαγάς-Φείδι δικέφαλο.-Κολυβάδες.-Ζωοφιλία.-Λωποδυτών ήθη.-Ναυάγια Ναυαρίνου.-Κρυμμένοι θησαυροί. Το πρώτον ατμόπλοιον.-Το πρώτον εν Κων/πόλει Τυπογραφείον.-Τουρκικού στόλου προετοιμασία. Καπνικαρέας διάλυσις.-Παλληκαράδες.-Εργατικά, Κομμουνισταί. Ξύλο στο σχολειό.-(Ιστορικά δένδρα).-Εμπορικαί Πανηγύρεις.
75Ελληνικής Σημαίας ιστορία (πλην του Μεσολογγίου) .-Δικέφαλος Αετός.-Μακρόβιοι.-Αγιπατέρας 1825.-Παπουλάκος.-Εμπορική Ανηθικότης (κατά της τοκογλυφίας). Ο Βασιλεύς των Ορέων Εδμόνδος Αβούτ, κλπ. Μισελληνισμός και Φιλελληνισμός. Τρίτη του Πάσχα (Αγάπες Χριστιανικές). (Εορτή Παναθηναίων). Σάτυραι, Λίβελλοι, Καρικατούρες-Συνοικισμός Ηρακλείου.
76Φαναριωτικά (Ενδυμασίαι Φαναριωτών στην Πόλη κλπ.) - Η Κωνσταντινούπολις αρχομένου του 1821-Τουρκική ιστορία και Εκκλησιαστική.
77Γυμναστική-Λόγιοι Έλληνες εν Παρισίοις. Ανδριωμένοι (Μπιχνιβάνηδες)
78Έτυμον λεξ. Μορέως.-Άρτα,-Μάνη-Τσάκωνες.-Ώρα Αστεροσκοπείου.-Πρότυπα ηθικών κληρικών.-Το σπίτι της Κοντέσσας Θεοτόκη.-Δαμασκηνός Θ΄. Χορηγητής Γαλλικής Στρατ. Κατοχής. Κόμματα-Ναπαίοι.-Μοσχομάγγα.-Μπαρλαίοι.-Ψωροκώσταινα. Σύνταγμα (η λέξις) .
79Λαϊκή ευσέβεια.-Πανηγύρεις.-Λιτανείαι.-Αφιερώματα. Φυλλάδια Παναγίας.- Κηδείαι.- Ειδωλολατρικαί θυσίαι κλπ.- Νεκροταφεία, τάφοι- Αγία Ζώνη.-Άγιον Φως.-Εικών Χριστού Παναγίας εκ του κυτ.23.
80Επαγγέλματα.-Συνάφια, Ρουφέτια
81Βουλαί.-Γερουσίαι.-Άδεια Γερουσιαστών, κλπ. Ήθη Βουλευτών. Περίεργον Υπουργικόν Συμβούλιον 1865.-Αντιβασιλεία επί Γεωργίου και Όθωνος.-Μυστική ψηφοφορία.-Κανονισμός. Σαρίπολος-Η προτελευταία Βουλή, προ της Επαναστάσεως 1862-Υπόμνημα Ραγκαβή περί Ελλην. Επαναστάσεως και απάντησις Ρήγα Παλαμήδη 1856-57. Αι πρώται εκλογαί βουλευτών 1844. Απολογίαι Υπουργείων Μαυροκορδάτου, Μεταξά, Ζαΐμη.-Δίκη Ιωνά Κίνγκ (1852) Δαρμός Βουλευτών (Βιλαέτη) .-Μια ολόκληρος συνεδρία της Βουλής κατηργήθη 1854.- Αντίδρασις, 1855. Ποικίλα πολιτικά Βουλής.-Εσωτερικός κανονισμός.-Εκλογαί πληρεξούσιων 1844.
82Κωλέττη. Δοκίμιον περί πατριωτισμού.-Σημαία Λαύρας, ύψωσις αυτής (25 Μαρτίου).-Κυριακή αργία.-Αναμνήσεις Εμμαν. Καλλέργη. Μαβίλης.-Ράϊχολντ-Μονομαχίαι Γρίβα-Καλλέργη και άλλων.-Καλόγηρος θρησκόληπτος.-Αυξέντιος 1751, (βοσκός εις Μορέαν) .-Πρινοκόκκης.-Δημόσιος Στατήρ και μεσίται.-Δημόσιος κήρυξ-Δ. Καλλέργη βιογραφία, (σύζυγος) .-Αγγλικά σχέδια περί Κρήτης (μετάφρασις Α. Παπαδοπούλου) .-Εφημερίς "Εθνικός"-Κ. Σεβαστόπουλος, ο αγύρτης (επιστολαί 54-1828-29) . Αυτοκτονίαι.-Καλλιγραφία.-Τιτλομανία λογίων. Μανία κλασσικών ονομάτων.-Η Πριγκίπισσα Μπελτογιόζιο εν Αθήναις. Γ. Ζαρίφης (ανέκδοτον Χαμίτ) .-Ματζίνης.-Η μόνη απόπειρα διαδόσεως της νέας Ελληνικής παρά Βουλγάροις, Βλάχοις κλπ. (έντυπον 1802) . Ο Μέγας Ναπολέων επέρασεν από Κρήτην; Πείθεσθαι τοις άρχουσι (μετά υλικού και έντυπον "Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν, 1791") .
83Ιατρικά. Ατάκτου και τακτικού στρατού (Σπυρόκωλος) -Νοσοκομεία.-Υγειονομεία.-Φαρμακεία.-Κτηνιατρικά.-Το θανατικό της Τριπολιτσάς.-Θανατική ποινή προ του 1821-1864.-Σκλάβοι Έλληνες και Τούρκοι 1821-1832 και Τούρκοι νεοφώτιστοι.
84Κατά Κόντου (μετά υλικού και 21 επιστολαί Κόντου) -Διδάσκαλοι εις οίκους Φαναριωτών (Σερούϊος-Σιγάλας) (μετά υλικού και δύο επιστολαί) -Μετάφρασις Γκαίτε εις αρχαίαν Ελληνικήν-Σμύρις. Συνοπτική περιγραφή νήσου Σάμου υπό Ι. Λευκάτη (Αστυνόμου Σάμου) (μετά υλικού και χειρόγραφον τετράδιον εκ σελίδων 24 με τίτλον «Τα κατά την Σάμον συμβάντα κατά το πρώτον έτος της Επαναστάσεως».-Ομοίωμα νεκρού αφανής στρατιώτης.-Ελευθέριος Βενιζέλος.-Τουρκικός βίος.-Ο αγαθός Τούρκος. (Παραμύθι) Χειρόγραφον όρους Σινά , (μετά υλικού και έντυπος περιγραφή Σινά 1778) . Ταξίδια Αυτοκρατ. Ελισάβετ κλπ. εις Ελλάδα.-Θάνατος Π. Δεληγιάννη κλπ.-Συνοικισμός Αλβανών εν Ηλεία.
85Παργινά, (πώλησις Πάργας κλπ.) Σουλιωτικά-Σουλιωτών εμφάνισις, πολίτευμα, όνομα, κλπ.
86Ν. Σπηλιάδου α) έγγραφα 46 και β) χειρόγραφα ελληνιστί και γαλλιστί α` σειρά- Υπομνήματα δια την ιστορίαν της Ελλάδος
87Κλήρος. Στενογραφία.-Ηρωΐδες.-Κερατάδες.-Βρυκόλακες. Αλή Πασά υπεράσπισις.-Κυρά Φροσύνη.-Κυρά Βασιλική. Μουσική συναυλία κλπ.-Λεβαντίνοι εν Σμύρνη-Προξενική εθιμοτυπία, κλπ. Κατάργησις μεγάλου διερμηνέως, 1821-Καλοί τρόποι χρηστοήθεια. Ελληνική χλωρίς.-Κόρη των Αθηνών.- Το πρώτο ταξίδι εις Αμερικήν.-Κεφαλωνίτες ταξιδεύοντας.-Παιδομάζωμα, Γιαννίτσαροι, Οικοδομή ναών, Κώδωνες.
88Θείος Γεωργίου.-Άκυρος νομοθεσία.-Επαναστατικόν Δίκαιον. Αμνηστία ληστειών 1862-Μυστική ψηφοφορία, Ποικίλα εσωτερικά Βουλής.-Εισαγωγικά κλπ. (Πότασσα) -Εκτόπισης Αξιωματικών, Αποκέντρωσις 1859.-Βιαία διάλυσις Βουλής 1860.-Οικονομίαι-1842-843. Ο υπουργός απαντά.-Διπλωματικός καυγάς μεταξύ Δεληγιάννη-Μαυροκορδάτου-Σύγχυσις-Στρατιωτική δικτατορία 1851.-Γερουσία.-Έκδίκησις Αμαλίας 1850. Γερουσία επί Όθωνος.-Παράδοσις Συντάγματος 1845. Παράνομος εκλογή Γεωργίου Νέον κόμμα 1863.-Αλφρέδου εκλογή.-Ιστορία κομμάτων επί Όθωνος.-Απαντήσεις εις βασιλικόν λόγον.-Αυλικός χορός.-Γενική επιθεώρ. Κράτους 1873.-Αιχμαλωσία υπουργών 1865.-Μαυροκορδάτος-Ράϊνεκ-Παρουσία υπουργών.-Δεληγεώργη γάμοι.- Συμβούλιον Επικρατείας.
89α) Σαρακατσαναίοι
β) Βλάχοι
γ) Βοσκαί-φόρος βοσκών, κλπ.
90Το τραπεζάκι-Κηφισιά. Σιμωνίδης-Χόβαρτ, Φωταέριον. Ποιήματα Πρωτοχρωνιάς.-Αντιφάσεως μη ούσης.-Χαρτοποιΐα.-Κύριος, λιμοκοντόρος, εργολάβος.
91Πρόσφυγες-Ιταλοί Σέρβοι-Πολωνοί-Ούγγροι
92Καταστήματα Βουλών και Συνελεύσεων – Πυρκαϊαί, Πυροσβέσται. Μνημεία Ιερού Αγώνος-Μασσώνοι
93Καταφύγια-Καφενεία-Δάση-Άμαξαι
94Αναμνήσεις Σουλιώτη (Κέρκυρα) -Ληστρικά ήθη-Άμιλτων-Φορέστη Δράματα
95Χαρτόσημον.-Φυλακαί.-Ορθογραφίας κατάργησις
96Φιλητά-Παπατσώνη
97Διπλωματικά-Βιβλία (εις δέμα) Α΄
98Διπλωματικά-Βιβλία (εις δέμα) Β΄
99Μάνη
100Γεωγραφικοί χάρται
101Καπνός-Ιστορία Καπνού-Φόροι Καπνού-Σπίρτα
102Τραπεζιτικά-Εθνική Τράπεζα
103Σούτσοι ποιηταί
104α) Πολίτευμα Νήσων (πλην Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών) β) περί Καπετ. Παπανικολή κλπ.
105Νομισματικά Τουρκοκρατίας 1821-27 (και βιβλία περί νομισμάτων).
106Τακτικός στρατός 1821-1832 Α΄-Υπουργ. Στρατιωτικών
107Τακτικός Στρατός 1833-1870 Β΄-Υπουργείον Στρατιωτικών-Στρατοδικεία-Στρατιωτική Σχολή
108Τακτικός στρατός α) επί Όθωνος και β) επί Γεωργίου
109Νομισματικά
110Άτακτος στρατός-Οργάνωσις-Πολεμοφόδια-Επιμελητεία-Ιππικόν-Μηχανικόν-Πυροβολικόν. Ιδιαίτερα Σώματα,-Επαρχιακά άρματα.-Τακτική στρατολογία.-Φρούρια.
111Άτακτος Στρατός-Ήθη-Προλήψεις.-Αδελφοποίησις.-Καπετάναι-οι γλυκού νερού-Λάφυρα. Ουρά.-Βιβλία περί ατάκτων.-Τοπικαί εκδικήσεις.-Επί Καποδίστρια, Όθωνος, Γεωργίου πολιταρχίαι
112Άτακτος στρατός επί Καποδίστρια (συνέχεια)
113Άτακτοι-Φρούρια
114Ναυτικός αγών 1821-1827-1832
115Ναυτικός αγών 1821-1832.
116Ναυτικός αγών προ του 1821.-Ναυτιλία προ του 1821.-Πειρατεία προ και μετά το 1821-1832.
117Ναυτικά Όθωνος Γεωργίου-Λιμένες-Υγειονομεία.-Εμπορικόν Ναυτικόν
118α) Βιομηχανία.
β) Ασφάλειαι 1833-1877
γ) Έντυπα Ασφαλειών 1833-70,
δ) Σιδηρόδρομοι, Ιπποσιδηρόδρομοι
119α) Σιτάρι προ και μετά το 1821-Εμπόριον-Φορολογία
β) Γεωργικά-Δάση-Ιπποφορβεία-Σχολή Τύρινθος.
γ) Έντυπα και υλικόν (σχετικά με ζαχαροποίησιν, μετάξι, κλπ.).
120Θρήνος Κων/πόλεως.
α) Πατρίδος επί Τουρκοκρατίας.-Το Έθνος και οι λόγιοι.-κατά της Γαλλικής Επαναστάσεως.-Ακαδημίας αθεΐα.-Μέγας Πέτρος.-Μεγάλη Αικατερίνη.-Άσματα Πατριωτικά.-Προοίμια τραγουδιών του Ρήγα.-Προοίμια Επαναστάσεως.-Φοίνιξ.-Προφητείαι.-Παιδεία επί Τουρκοκρατίας.-Φιλέλληνες προ του 1821-Αγιάσματα.- Ο τάφος του Παλαιολόγου.-Χρησμοί περί Κων/πόλεως.-Αγαθάγγελος.-(Αντίγραφα εξ εγγράφων και διαφόρων εντύπων).
β) Αγαθάγγελος χειρογρ. και έντυπα (σάλπισμα πολεμιστήριον Κοραή).
γ) Προφητείαι κλπ. (Μετά υλικού και έντυπον «Χριστιανική απολογία...αψκη).
121α) Προοίμια του 1821.-Καλαμαράδες.
β) Λεβίδου γραψίματα διάφορα.-Σκούφου απολογία κατά Α. Υψηλάντου-Λεβίδου ανάλεκτα μετά προοιμίου και λεξιλογίου (χειρογρ.) -Αριστίου Ποιητού εν Ρουμανία έγγραφα και ποιήματα (Ύμνος εις την Ελλάδα Παρίσιοι 1828) .
γ) Ρήγας.-Φιλικοί.-Υψηλαντικός αγών.-Ιερός Λόχος.
δ) Φιλική Εταιρεία.-Ιγνάτιος Άρτης .-Κατά της Ελληνικής Επαναστάσεως και του Αλή Πασά (Αυτόγραφα Ζερλέντη και άλλων).
ε) Καποδίστρια Κατηγορία και υπεράσπισις.-Επισκέψεις εις Αθήνας.-Μίσος κατά των αρχαιοτήτων.-Φωτοσβέστης.
στ) Φιλικοί στη Ρούμελη.-Αινιάνες.-Ράβδος.
ζ) Νεόφυτος Δούκας Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.-Ο Μαθητής δέρνει τον διδάσκαλον.-Καλαμαράδες μετά υλικού αντιγράφου και έντυποι λόγοι Νεόφ. Δούκα.
η) Ο Γρηγόριος Πατριάρχης ήτο Φιλικός, κλπ.
θ) Πολίτευμα Ξηρομέρου (Ακαρνανίας.-Βελανίδια. Φορολογία βελανιδιών όλης της Ελλάδος επί Όθωνος) .
ι) Πλάτωνος πολιτεία.-Το παραμύθι του καλού και του κακού.- Κάθοδος εις Άδην. (Βιβλ. 10 παρ. 13) .
122α) Επίσημοι ξένοι εις Αθήνας.-Λαμαρτίνος, Γλάδστων Μονταρσσί κλπ.
β) Γαλλική επιστημον. αποστολή εν Ολυμπία 1829 (αντίγραφα και έντυπα: πρακτικά της εν Άργει Δ΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως εν Αιγίνη 1829) .
γ) Πώς δεν πήραμε την Πόλη.-Σκηναί στην Ζάκυνθο. Επαναστάσεις.
δ) Αγιόχωμα της Λήμνου.- Αρχαίαι και Νέαι Προλήψεις.
ε) Το τέλος της Φιλικής (Έν Ρωσία) ο Παρθενών Α. Ρουσοπούλου (έντυπον).
στ) Πορνεία.
ζ) Κάρολος Όγλ.
η) Αιτωλοακαρνανίας Ιερόθεος.
θ) Παρακλαυσίθυρον.
ι) Κακαβέλας.-Χαρβάτι. Παρθενώνος καμπύλαι.
ια) Αναγνώρισις Ελληνικής Εκκλησίας (εκ των του Λόντου έγγραφα 14) .-Αναργύρου Λέμπεση φόνος.-Αθήναιον περιοδ. Μ. Ματαράγκα Αθ. 1857.
ιβ) Θρησκευτικές λιτανείες εν Κεφαλληνία.
ιγ) Παναγία Τηνιακιά.
ιδ) Βορβοροφάγος.
ιε) Θεατρικαί πομπαί.-(συνάφια) .-Αντ. Οικονόμου δολοφονία.
ιζ) Η υπόθεσις των Κρητικών γάμων.
123α) Βαλαωρίτης(τα σχετικά με το πώς μας θωρείς εις φακέλους μελετών).
β) Τερτσέτης-Ζαλοκώστας-Βασιλειάδης-Παράσχος.
γ) Κ. Οικονόμου εξ γράμματα (μετ’' αντιγράφων προς Μ. Βασιλείου εις Τριέστη) .
δ) Πρόδρ. Δημοτικισμού εν Επτανήσω.
ε) Δάντης-Κάτω Κόσμος-Το μοιρολόϊ ενός γιατρού.
στ) Άτακτοι-Ουρά.
ζ) Πατριάρχου Γρηγορίου (αντίγραφα, δελτία, εικόνες, έντυπα) .
η) Ι. Γκομπινό ιατροφιλόσοφος Λογογράφος.
θ) Δημοτική γλώσσα.
ι) Ο Αριστίας ο πρώτος Σημαιοφόρος του Ιερού Λόχου της Ελλην. Επαναστάσεως. (Βιβλία Αριστία Αρμόδιος Αριστογείτων, κλπ.).
ια) Χιακή διάλεκτος.
ιβ) Ψυχάρη ταξίδι (μεταξύ υλικού και 5 γράμματα) .
ιγ) Δ. Παπαρρηγοπούλου άπαντα.
ιδ) Ο Ν. Πολίτης ως ποιητής.
ιε) Πινακοθήκη.
ιστ) Φιλήμονος και Κόμιτος Σπόνεκ επιστολαί (30 του 1861-64 εκ Κοπεγχάγης και Αθηνών).
ιζ) Επιστολαί Εμμ. Τυπάλδου προς Α. Παπαδόπουλον Βρετόν εν όλω 21 ετών 1830-53.
ιθ) Μενδρεσές, κλπ.
124α) Φαναριωτών ποίησις και πεζός λόγος.-Ποιηταί Φαναριώται (Α. Μαυροκορδάτος Μουζούρης, Υψηλάντης), (αντίγραφα, δελτία , βιβλία, εν οις και Βοσπορομαχίαι-...Ενετίησιν 1792.
β) Σταυρίδης ο ποητής.
γ) Ο Πάρων Άρης (σχετικά με ιστορίαν πολεμικού Άρης) .
δ) Ακαθαρσία Ελληνικών Πόλεων.-Γουρούνια.
ε) Δ. Βαλαβάνης.
στ) Βύρωνος νεκρός εις Ζάκυνθον (δελτία).
ζ) Σολωμικά διάφορα.
η) Αργύρης Εφταλιώτης.
θ) Ροΐδης (Λογοπλόκος) .
ι) Παπαδιαμάντη Α. αντίγραφα εκ της εφημερίδος Φόρμιγξ 1902 ήτοι:
α) Η μουσική και τα Ιερά Ευαγγέλια 15 Ιανουαρίου 1902. β) Ο Απόλλων και το δέρμα του Μαρσύου 15/10/1901.
γ) Ο Εθνικός χορός και η Μουσική 30/1/1903.
δ) Φωνή Αύρας λεπτής 1/10/1901.
ια) Μορέας.
ιβ) Σταδίου ιστορία
ιδ) Καλόγρηες.
ιε) Ηρωΐδες κατά την Επανάστασιν (Κωνστάντζα Ζαχαριά, Σάββαινα, Μαντώ Μαυρογένους, Ψαρριανές- Ελισάβετ Κονταξάκη-Περιστέρα.-Δόμνα Βισβίζη-Χατζηγιώργη-Μαργαρίτα Μπασδέκη, κλπ.
ιστ) Γριβογιώργη, κλπ.
125α) Διαθήκαι-αφιερώματα-επιθανάτια μνημόσυνα.
β) Ποιμενικά διάφορα-Ζωοκλοπή-αφορισμοί-επιτίμια-κλπ.
γ) Ιδιωτικοί Ναοί εις το Αιγαίον, Επτάνησα και αλλαχού.
ε) Γεωργικά Αιγαίου κλπ.-Ευχαί-Πρακτικαί Γεωργικαί προγνώσεις κατά τόπους-Όροι Γεωργικοί-Ενοικιάσεις-Πακτώσεις Δραγάτες-Γεωργικαί Προλήψεις- μετά υλικού αντίγραφα εγγράφων αρχείου Χουρμούζη και έντυπον γεωπονικόν Αγαθίου 1819 κλπ.
στ) Κατά πολυτελείας (κανόνες, διατάξεις, λόγοι Πατριαρχών κλπ.) Κατά προικός-κατά φτιασιδίων κλπ.(Μετά υλικού και έντυπα: Διαταγαί γάμων εν έτει σωτ. αψξζ-περί πολυτέλειας Α. Βερναρδάκη κλπ.)
ζ) Σεισμός (διάφορα μέρη της Ελλάδος κλπ. φυσικά φαινόμενα-κεραυνοί, υπαίθρια και σχετικαί προλήψεις)
η) Ενδυμασίαι γυναικών-πολυτέλειαι-προίκα-προικοσύμφωνα, κλπ.
θ) Κανακαρά προίκα πρώτης θυγατέρας του Αιγαίου κλπ. Κληρονομία πρώτης θυγατρός-προικοσύμφωνα κλπ.
ι) Προίκα πλην Κανακαράς-ζωή μικρόχαρη στο Αιγαίον-Έρωτας, φτώχεια, ήθη, έθιμα, κλπ.
ια) Πολυτέλεια και προίκα στην Αθήνα.
ιβ) Νομικά έθιμα Νήσων Αιγαίου και λοιπών περιοχών, φούρνοι, κοινωνικά.
ιγ) Προίκα πολυτέλεια Στερεάς, Πελοποννήσου Ηπείρου Μακεδονίας, κλπ.
126α) Ύλη ιστορική δια τον πρόλογον του βιβλίου Ελληνική Πολιτεία- ιστορία ιστορικών μελετών-Εταιρεία «Αθήναιον» - Μυστικός Σύλλογος «Ηρόδοτος» .
β) Κ. Παπαρρηγοπούλου, Αγώνες-έριδες- Λυκαβηττός, κλπ.
γ) Σλαυϊκά λείψανα εν Όλυμπία. Μακρά συζήτησις Κ. Παπαρρηγοπούλου, Σ. Κουμανούδη, Α. Πετρίδη, Σ. Λάμπρου, Δ. Βερναδάκη, και Μ. Δήμητσα-γ .
β) Συνέχεια της περί Σλαύων εν Πελοποννήσω συζητήσεως, Τσοπάνος, Στάνη, (υπό Παπαρρηγόπουλου, Δ. Βερναρδάκη,) σλαυϊκά κτίσματα εν Ηλεία Κ. Παπαρρηγοπούλου, Δήμητσα (μετά υλικού και διάφορα έντυπα σχετικά: Σταματιάδου, Χόπφ, Μαυροκορδάτου , Παπαρρηγόπουλου, Οικονόμου κλπ.)
δ) Πείθεσθαι τοις άρχουσι. Απόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός.
ε) Τι είναι Ελληνικός Εθν. εγωϊσμός.
στ) Λόγιοι από του 1821 πείνα αυτών (Τερτσέτης, Κεραμεύς, κλπ) .
ζ) Πυρπόλησις Ναυαρχίδος εν Χίω 1822, .
η) Κανάρη εκστρατεία εις Αλεξάνδρειαν, Ιούλιος 1825- Κανάρη Θάνατος.
θ) Φιλήμονος ξύλο υπό Θ. Κολοκοτρώνη.
ι) Κολοκοτρώνη τάφος.
ια) Δεληγιώργη χαρακτηρισμοί υπό Ι. Φιλήμονος.
ιβ) Αθηναϊκά διάφορα.
1) Σεπόλια-Πατήσια-Τατόϊ καταστροφή Προπυλαίων, Αθηναίοι εις Τουρκικόν στόλον-μετά υλικού και διάφορα έντυπα, Γούδα Μαυρογιάννη.
ιγ) Σούτσου αυτοβιογραφία -η Ζάκυνθος επί Ενετοκρατίας.
127α) Νομικά έθιμα (Εις νήσους Αιγαίου Σαρωνικού, Πελοπόννησον, Στερεάν, σχετικά με αγοραπωλησίας, διαθήκας, κλπ.)
β) Νομικά έθιμα προίκα πρώτης θυγατέρας
γ) Νομικά έθιμα (απαγωγαί, πτωχεύσεις, γεροντομοίρι, παλληκαριάτικο, μωρά παρθένου, περί δανείου, δικαστικά, κλπ.)
δ) Νομικά έθιμα (ψυχικόν) δωρεά του τρίτου της κληρονομίας,
ε) Ανάδοχοι-υιοθεσία-κουμπαριά-αρραβώνες ανηλίκων-δωρεά εις βαπτιστικούς (μεταξύ αντιγράφων και έντυπα αγγλικά και Ελληνικά) .
128α) Γενικά περί δημοτικής ποιήσεως.
β) Δημ. τραγούδια κείμενα και σημειώσεις διά μελέτας.
γ) Μοιρολόγια.
δ) Ποιμενικά και γεωργικά χέρσου Ελλάδος, νήσων.
ε) Τραγούδια Μοραΐτικα, (λυριστή ερχομένου).
στ) Τραγούδια λαφίνας (ζωοφιλία) .
ζ) Δημοτικά τραγούδια.
η) Της Άρτας το Γεφύρι,-της Τρίχας το γεφύρι, κλπ.
129Ταχυδρομικά Γ βιβλία