Σύνδεση με την εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΑΚ


GAK EYBOIAS ARCH DETECTIVE


Τα Γ.Α.Κ υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας με σκοπό την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας.

Συμβάλλουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και στην αναβάθμιση του διδακτικού έργου και του ρόλου τους, με μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης δημιουργώντας νέα περι­βάλλοντα μάθησης διότι συντελούν:

α) στην ποιοτική διαφο­ροποίηση του κλίματος του σχολείου, που βασίζεται μόνο στην ύλη των σχολικών εγχειριδίων, 
β) στη διεύρυνση των οριζόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, οι οποίοι συνεργάζονται και ανταλλάσσουν απόψεις σε συγκεκριμένο κάθε φορά θεματικό αφιέρωμα,
γ) στην ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας,
δ) στη σύνδεση σχολείου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη νέων διαδραστικών διδακτικών μεθόδων και εργα­λείων σε σχέση με το πρωτογενές αρχειακό υλικό, και με απώτερο σκοπό:
1. την ανάπτυξη των συνθετικών και κριτικών ικανοτήτων των μαθητών, σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ιστορία, «ερμηνεύοντας» οι ίδιοι το παρελθόν και το παρόν,
2. τη διαμόρφωση προσωπικών τεκμηριωμένων ερμηνειών των μαθητών καθώς καλούνται να σχολιάσουν την ταύτιση ή την απόρριψή τους σε σχέση με τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα αρχειακά τεκμήρια.

Οι χώροι στους οποίους εφαρμόζονται τα Προγράμματα, καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής και είναι εξοπλισμένοι με οπτικοακουστικά μέσα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με κινητικά προβλήματα.

Τα Γ.Α.Κ. προσκαλούν τους/τις εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων να επικοινωνήσουν:

Α. με το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτι­κών Δράσεων, για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στην Κεντρική Υπηρεσία. 

Β. απευθείας με τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες, για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους σε κάποια Περιφερειακή Υπηρεσία.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Γ.Α.Κ.

Τα Γ.Α.Κ., Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες, πραγματοποιούν ξεναγήσεις στους χώρους τους, οι οποίες συμβάλλουν στο να έρθουν οι επισκέπτες σε επαφή με την επιστήμη της αρχειονομίας καθώς και με τη σημασία των αρχείων στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης μιας χώρας.

Παράλληλα, λειτουργούν υποστηρικτικά στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Με αυτό το σκεπτικό, οι ξεναγήσεις εξειδικεύονται σύμφωνα με τις κατηγορίες του κοινού και προσαρμόζονται κάθε φορά στις ηλικίες και στο σκοπό της επίσκεψής τους. Σκοπός των ξεναγήσεων / επισκέψεων στα Γ.Α.Κ. είναι:
  • Η επαφή των επισκεπτών με αρχειακό υλικό και γνωριμία με τις μεθόδους επεξεργασίας του.
  • Η κινητοποίηση των ενδιαφερόντων τους που έχουν σχέση με την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας μας.
  • Η ευαισθητοποίησή τους ως προς τη χρησιμότητα της αρχειονομικής επεξεργασίας, αλλά και τους πολλαπλούς τρόπους αξιοποίησης των αρχειακών οντοτήτων.
       Η όλη διαδικασία της ξενάγησης διαρκεί περίπου δύο ώρες.      

Η διαδικασία πραγματοποίησης των ξεναγήσεων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. συνοψίζεται ως εξής:
  • Ο αρμόδιος υπάλληλος από το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτι­κών Δράσεων  της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. ενημερώνει τους επισκέπτες για την Κεντρική Υπηρεσία και το δίκτυο των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.
  • Ακολουθεί προβολή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με πληροφορίες για την Υπηρεσία και τις δραστηριότητές της.
  • Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με επίσκεψη: α. στο Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών ιστορικών αρχείων, β. στο Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού, καθώς και γ. στο Τμήμα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας.

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ξενάγηση στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., επικοινωνήστε με το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτι­κών Δράσεων.

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ξενάγηση σε κάποια Περιφερειακή Υπηρεσία των Γ.Α.Κ, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες