Αποστολή

Σε μια εποχή κατά την οποία η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) δεν φυλάσσουμε απλώς έγγραφα, αλλά ενθαρρύνουμε την ανοιχτή πρόσβαση και διαχειριζόμαστε πληροφορίες αποθηκευμένες σε ποικίλα υποστρώματα, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα του κράτους και των πολιτών.

Διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της διοικητικής πληροφόρησης, της εξυπηρέτησης του πολίτη και, εν γένει, του πολιτισμού. Διαφυλάσσουμε την εθνική μας μνήμη αφού κύρια υποχρέωσή μας αποτελεί η μέριμνα για την εκκαθάριση, επιλογή, προστασία και αξιοποίηση όλων των ιστορικών τεκμηρίων του ελληνικού κράτους.

Επιπλέον, ως εθνικός αρχειακός φορέας, ρόλος μας είναι να συνδιαμορφώνουμε πολιτικές και να αποτελούμε τον καλύτερο σύμβουλο της διοίκησης, παρακολουθώντας τα τεκμήρια σε όλες τις φάσεις (από τη δημιουργία τους έως την καταστροφή ή τη διηνεκή διατήρησή τους).

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό μας στόχο. Επιδιώκουμε συνεργασίες και ενεργό ρόλο στη διεθνή αρχειονομική κοινότητα, παρακολουθώντας και συνδιαμορφώνοντας τις διεθνείς εξελίξεις, μέσω της συμμετοχής μας στα αντίστοιχα διεθνή θεσμικά όργανα.

Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της αρχειακής συνείδησης σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και της ανάδειξης της σπουδαιότητας και της χρησιμότητας των αρχείων στους πολίτες, υιοθετώντας τις βασικές αρχές της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Αρχεία, όπως αυτές εγκρίθηκαν, το 2010, από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (ICA) και προσυπογράφηκαν, το 2011, από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO.

Αναλυτικά η αποστολή, οι κύριες αρμοδιότητες και τα μέσα δράσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους αποτυπώνονται στο νέο Νόμο (Ν.4610_2019) της Υπηρεσίας (βλ. άρθρο 168,  σ. 120).