Αποστολή


Σε μια εποχή κατά την οποία η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) δεν φυλάσσουμε απλώς έγγραφα, αλλά ενθαρρύνουμε την ανοιχτή πρόσβαση και διαχειριζόμαστε πληροφορίες αποθηκευμένες σε ποικίλα υποστρώματα, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα του κράτους και των πολιτών.
Διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της διοικητικής πληροφόρησης, της εξυπηρέτησης του πολίτη και, εν γένει, του πολιτισμού. Διαφυλάσσουμε την εθνική μας μνήμη αφού κύρια υποχρέωσή μας αποτελεί η μέριμνα για την εκκαθάριση, επιλογή, προστασία και αξιοποίηση όλων των ιστορικών τεκμηρίων του ελληνικού κράτους.
Επιπλέον, ως εθνικός αρχειακός φορέας, ρόλος μας είναι να συνδιαμορφώνουμε πολιτικές και να αποτελούμε τον καλύτερο σύμβουλο της διοίκησης, παρακολουθώντας τα τεκμήρια σε όλες τις φάσεις (από τη δημιουργία τους έως την καταστροφή ή τη διηνεκή διατήρησή τους).
Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό μας στόχο. Επιδιώκουμε συνεργασίες και ενεργό ρόλο στη διεθνή αρχειονομική κοινότητα, παρακολουθώντας και συνδιαμορφώνοντας τις διεθνείς εξελίξεις, μέσω της συμμετοχής μας στα αντίστοιχα διεθνή θεσμικά όργανα.
Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της αρχειακής συνείδησης σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και της ανάδειξης της σπουδαιότητας και της χρησιμότητας των αρχείων στους πολίτες, υιοθετώντας τις βασικές αρχές της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Αρχεία (αγγλικά & ελληνικά), όπως αυτές εγκρίθηκαν, το 2010, από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (ICA) και προσυπογράφηκαν, το 2011, από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO.

Αναλυτικά η αποστολή, οι κύριες αρμοδιότητες και τα μέσα δράσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους αποτυπώνονται στο νέο Ν.4610_2019 της Υπηρεσίας (βλ. άρθρο 168,  σ. 120).


Αποστολή των Γ.Α.Κ. είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η διάσωση, η διατήρηση και η εποπτεία στο διηνεκές των αρχείων της Χώρας, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας και η καλλιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης.
Αρμοδιότητες των Γ.Α.Κ. είναι:
α) η διατήρηση των πάσης φύσης τεκμηρίων που αναφέρονται στην πολιτική, διοικητική, οικονομική και κοινωνική πορεία του Ελληνικού Κράτους και στην εν γένει ατομική και συλλογική μνήμη,
β)η εποπτεία των αρχείων των υπουργικών συμβουλίων, των υπουργών, των αναπληρωτών υπουργών, των υφυπουργών, των υπουργείων, των Δήμων και Κοινοτήτων, των φορέων δημόσιου χαρακτήρα και των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και των εκκλησιαστικών και ιδιωτικών αρχείων, εφόσον δεν καλύπτεται το απόρρητο. Η εποπτεία αυτή συνίσταται στον εντοπισμό και την καλή διατήρηση των αρχείων,
γ) η διατήρηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας των αρχείων,
δ) η διασφάλιση της απρόσκοπτης επιστημονικής έρευνας,
ε) η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού έθνους.
Η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Yπηρεσίας των Γ.Α.Κ. επιτυγχάνονται κυρίως με:
α) τη διάσωση, τη συγκέντρωση, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την τεκμηρίωση, τη συντήρηση, την αναπαραγωγή, τη φύλαξη αρχείων και την εκπόνηση σχετικών εργαλείων έρευνας,
β) την επισήμανση και απογραφή των δημόσιων αρχείων, την επιλογή και εισαγωγή τους στα Γ.Α.Κ. και την προετοιμασία για τη διάθεσή τους στο κοινό,
γ) τη συνεργασία με φορείς δημόσιου τομέα που δεν έχουν καταθέσει τα αρχεία τους στα Γ.Α.Κ., ως προς την ευθυγράμμιση των πρακτικών αποχαρακτηρισμού και ανοίγματος των αρχείων τους στο κοινό. Οι εκκαθαρίσεις κάθε είδους αρχείων των παραπάνω φορέων γίνονται μετά από έγκριση των Γ.Α.Κ. Οι φορείς συνεργάζονται με τα Γ.Α.Κ. για το σχεδιασμό της διαχείρισης των ενεργών και ημιενεργών αρχείων,
δ) τη συνεργασία με τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 164 και τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων για τη διάσωση, διατήρηση και διαχείριση των αρχείων τους,
ε) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων και των φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων,
στ) την έκδοση δημοσιευμάτων (έντυπων και ηλεκτρονικών), που εξυπηρετούν την ιστορική γνώση και την προβολή των αρχειακών πηγών που διατηρούνται στα Γ.Α.Κ.,
ζ) τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
η) τον εμπλουτισμό με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και αντιγράφων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη, οργανισμούς ή ιδιώτες,
θ) τη δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών για τη διαμόρφωση και άσκηση αρχειακής πολιτικής,
ι) την αξιοποίηση αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένες δράσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ια) την ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Γ.Α.Κ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την έκθεση «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις».

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 28 σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνέονται από αρχειακά τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους που αφηγούνται...Read more
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει» προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα", που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία...
Read more
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου και Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την έκθεση "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης" (Α. Κάλβος, Ωδή προς Αγαρηνούς) 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα.

Σπάνια αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά κειμήλια των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναδεικνύουν την ιστορική πορεία και την...Read more
Newsletter Ιουλίου - Αυγούστου
.
Το Newsletter για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτοιμο. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.Read more
«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού....
Read more
ΕΒΓΗΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΙΑ
Η έκδοση «Εβγήκαμεν εις τα πανία» αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης, από το 1824 ως το 1827 και στο οποίο καταγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις οδηγίες του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, και η καθημερινότητα...
Read more
Επίσημη Παρουσίαση Έκθεσης στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

 
Δελτίο Τύπου επίσημης παρουσίασης της έκθεσης ...

Read more
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Αρχείων και σας περιμένουμε να επισκεφθείτε την Έκθεση «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στην Θάλασσα» στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - ΓΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021. Δείτε το trailer της Έκθεσης!
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, ...

Read more
Συμμετοχή των Γ.Α.Κ. σε Ημερίδα του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε συνεργασία με το 1ο και 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Το 1821 μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα τεκμήρια που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία από το ιστορικό αρχείο του 1821,...

Read more
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.