Συμμετοχή σε προγράμματα

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) επιδιώκουν τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση και δράση, καθώς και τη δημιουργία συνεργειών με φορείς ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της αρχειονομίας και της επιστήμης της πληροφορίας, της ιστορίας και του πολιτισμού.
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα Γ.Α.Κ., στο πλαίσιο της αποστολής τους και της εξωστρεφούς και συνεργατικής στρατηγικής που τα τελευταία χρόνια έχουν υιοθετήσει, επιδιώκουν τη συμμετοχή σε προγράμματα ψηφιοποίησης με απώτερο σκοπό την ευχερέστερη πρόσβαση του πολίτη στο πολύτιμο αρχειακό υλικό που απόκειται στην Υπηρεσία.

Κατά το παρελθόν, τα Γ.Α.Κ. έχουν ολοκληρώσει δύο έργα ψηφιοποίησης  και τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΚτΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας (συμμετοχή στις Προσκλήσεις 65 και 152), συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των καθημερινών λειτουργιών των αρχειακών Υπηρεσιών και αποκομίζοντας ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη με την απόδοση μεγάλων αρχειακών συνόλων στην επιστημονική κοινότητα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ