Διοικητική Δομή

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου (Ν.4610/2019) που ψηφίστηκε πρόσφατα. Αποτελούν αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (άρθρο 169). Συνιστούν ενιαία Υπηρεσία, η οποία συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.), με 7 Διευθύνσεις, 54 Τμήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών και 7 Αρχειοφυλακεία.


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Α.Κ.