Διοικητική Δομή

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν.4610/2019 που ψηφίστηκε πρόσφατα. Αποτελούν αυτοτελή δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 169).
Συνιστούν ενιαία Υπηρεσία, η οποία συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.), με 7 Διευθύνσεις, 54 Τμήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών και 7 Αρχειοφυλακεία.


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Α.Κ.