Γ.Α.Κ. και Ανοικτά Δεδομένα

open data

Με τους Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α') και Ν. 3448/2006 κατοχυρώνεται η αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας δηλ. υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα να παρέχουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους ανοικτά για περαιτέρω χρήση, εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόμο και αιτιολογούνται. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες ή τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων (datasets) σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ώστε, μέσω των εφαρμογών λογισμικού να εντοπίζονται εύκολα, να αναγνωρίζονται και να εξάγονται συγκεκριμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής τους δομής. Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων συμβάλλουν στη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και ενθαρρύνουν την ευρεία διάθεση και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για εμπορικούς σκοπούς ή μη, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.
Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική παράμετρος είναι η άδεια χρήσης που παρέχει ο δημόσιος φορέας, όπως επίσης και η διάθεση δεδομένων μέσω διαδικτύου. Τα Γ.Α.Κ., εφαρμόζοντας αυτό το νομικό πλαίσιο, αναρτούν κάθε χρόνο σύνολα δεδομένων στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr), εκδίδοντας αντίστοιχες αποφάσεις διάθεσης.
Τα σύνολα δεδομένων δημιουργούνται από την Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) των Γ.Α.Κ. και αφορούν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, εργαλεία έρευνας όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό @ρχειομνήμων, καθώς επίσης στατιστικά στοιχεία και άλλα χρήσιμα δεδομένα.

Απόφαση 2019: ΑΔΑ ΩΙΚ546ΜΤΛΗ-ΗΚΦ
Απόφαση 2018: ΑΔΑ 6ΥΚΣ4653ΠΣ-ΞΚΞ
Απόφαση 2017: ΑΔΑ: Ω1ΛΙ4653ΠΣ-ΠΑΡ
Απόφαση 2016ΑΔΑ: 7ΕΣΤ4653ΠΣ-8Η8

Στον παρακάτω κατάλογο εμφανίζονται τα σύνολα δεδομένων Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου, τα έτη 2016-2019:
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ_ΓΑΚ