Συνεργασίες

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό στόχο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω συνεργασιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ταυτόχρονα μέσω της συμμετοχής στα αντίστοιχα διεθνή θεσμικά όργανα.

Η Κεντρική Υπηρεσία και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. δημιουργούν συνέργειες, αναπτύσσουν δράσεις και παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της αρχειονομίας, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών αλλά και την παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς και ιδιώτες. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., εκδίδει μηνιαία ενημερωτικά δελτία με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις σε αρχειονομικά ζητήματα αλλά και, εν γένει, σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Δείτε το αρχείο των ενημερωτικών δελτίων εδώ: 


Ακολουθούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνεργασιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με φορείς του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων

Για συνεργασίες και δράσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των κατά τόπους Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ.Α.Κ. & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Τα Γ.Α.Κ. επιδιώκουν τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση και δράση σε διεθνές επίπεδο, μετέχοντας σε οργανισμούς και θεσμικά όργανα σχετικά με το ευρύτερο αντικείμενο της αρχειονομίας και της επιστήμης της πληροφορίας, καθώς και σε ευρωπαϊκά έργα αντίστοιχου περιεχομένου.