Συνεργασίες

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό στόχο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω συνεργασιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ταυτόχρονα μέσω της συμμετοχής στα αντίστοιχα διεθνή θεσμικά όργανα.

Η Κεντρική Υπηρεσία και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. δημιουργούν συνέργειες, αναπτύσσουν δράσεις και παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της αρχειονομίας, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών αλλά και την παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς και ιδιώτες. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., εκδίδει μηνιαία ενημερωτικά δελτία με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις σε αρχειονομικά ζητήματα αλλά και, εν γένει, σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Δείτε το αρχείο των ενημερωτικών δελτίων εδώ: