Συνεργασίες

Η εξωστρέφεια αποτελεί στρατηγικό στόχο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω συνεργασιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ταυτόχρονα μέσω της συμμετοχής στα αντίστοιχα διεθνή θεσμικά όργανα.

Η Κεντρική Υπηρεσία και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. δημιουργούν συνέργειες, αναπτύσσουν δράσεις και παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της αρχειονομίας, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών αλλά και την παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς και ιδιώτες. 

Τα Γ.Α.Κ., ως Εθνικός αρχειακός φορέας, εργάζεται για την εφαρμογή και διάδοση στο ευρύ κοινό των βασικών αρχών της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Αρχεία, όπως αυτές εγκρίθηκαν, το 2010, από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO.

Στη κρίσιμη χρονική περίοδο που διανύουμε, με την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, η Γραμματεία του Προγράμματος «Memory of the World (MoW)» της UNESCO εργάζεται με σκοπό να διευκρινιστεί η εννοιολογική και πρακτική σύνδεση μεταξύ της καταγεγραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς (documentary heritage) και των πανδημιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιοποιήθηκε μία σημαντική κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφηκε τόσο από την UNESCO, όσο και από σημαντικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς της εταίρους, όπως είναι η International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), το International Council on Archives (ICA), το International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), το International Council of Museums (ICOM) και το Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA).

Διαβάστε την κοινή ανακοίνωση στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Μπορείτε να δείτε επίσης, περισσότερες σχετικές πληροφορίες εδώ:

https://www.ica.org/en/unesco-statement-turning-the-threat-of-covid-19-into-an-opportunity-for-greater-support-to

Η Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., εκδίδει, επίσης, μηνιαία ενημερωτικά δελτία (newsletters) με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις σε αρχειονομικά ζητήματα αλλά και, εν γένει, σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Δείτε το αρχείο των ενημερωτικών δελτίων εδώ: