Τα Γ.Α.Κ. σε αριθμούς

Σύμφωνα με το Ν.4610_2019 (βλ. άρθρο 189,  παρ. 2, εδάφιο ι΄), ο Γενικός Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) υποβάλλει -το πρώτο δίμηνο κάθε έτους- Έκθεση Πεπραγμένων του προηγούμενου έτους για το σύνολο των αρχειακών υπηρεσιών της χώρας, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κοινοποιεί στην Εφορεία των Γ.Α.Κ.

Μία συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας των Γ.Α.Κ., ανά έτος, αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν.