Νομοθετικό Πλαίσιο

Nomothetiko Plaisio

Τα βασικά νομοθετήματα που αφορούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) είναι τα ακόλουθα:

  • Ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο­λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές δια­τάξεις», ο οποίος αποτελεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ. [σελ. 117 -136]
  • N.380/1914 «Περί της ιδρύσεως υπηρεσίας των αρχείων του κράτους», ιδρυτικός Νόμος που αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) των Γ.Α.Κ.
  • Ν.2027/1939 «Περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των γενικών Αρχείων του Κράτους», αφορά στην ίδρυση Περιφερειακών Υπηρεσιών με τις επωνυμίες «Μόνιμα Τοπικά Αρχεία» και «Τοπικά Ιστορικά Αρχεία», ενώ στην Υπηρεσία περιέρχονται τα λειτουργούντα Αρχεία των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της Σάμου.
  • N.1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις», το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούσε η Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. μέχρι και την ψήφιση του νέου Νόμου (βλ. Ν.4610/2019).
  • Ν.2909/2001 άρθρο 6 παρ. 14 που αντικαθιστά τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 1946/1991 και αφορά στο Διευθυντή των Γ.Α.Κ.
  • N.3467/2006, άρθρο 17 που αντικαθιστά την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.2909/2001 σχετικά με το Διευθυντή των Γ.Α.Κ.
  • N.2846/2000 N.3391/2005, άρθρο 11, με το οποίο η μέχρι τότε αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία «Αρχεία Πρωθυπουργού, Υπουργών και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (ιδρυτικός Ν.2846/2000) υπάγεται στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.