Γ.Α.Κ. και Δημόσια Διοίκηση

Σύμφωνα με το νέο Νόμο (Ν.4610/2019) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) (βλ. άρθρο 171, παρ. 4), το Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρ­χείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων της Διεύθυνσης Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχεί­ων είναι αρμόδιο για:

α) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή, αρχείων,

β) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων ανενεργών αρχείων,

γ) την εποπτεία της εφαρμογής της αρχειακής πολι­τικής,

δ) τη συνεργασία με τους υπαλλήλους - συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 193,

ε) την επιλογή των αρχείων που εκκαθαρίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και τη μέριμνα για την εισαγωγή των αρχείων που επιλέγονται προς διατήρηση στα Γ.Α.Κ.,

στ) την κατάρτιση προγραμμάτων αρχειακής εκπαί­δευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων του ευρύτε­ρου δημόσιου τομέα και τη μέριμνα για την εκτέλεσή τους,

ζ) την παροχή οδηγιών σε δημόσια, ιδιωτικά και ειδικά ιστορικά αρχεία και συλλογές για τα θέματα που άπτο­νται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,

η) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας των Γ.Α.Κ. με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, κατά το έτος 2018, ξεκίνησε η στενή συνεργασία με το Τμήμα Αρχείων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Π.Δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» ΦΕΚ 161/Α’/30.10.2017), προκειμένου να διασφαλισθεί η εποπτεία από την κατά το Νόμο αρμόδια Υπηρεσία των Γ.Α.Κ.