Εκκλησιαστικά Αρχεία-Πρώην Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΠΡΩΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες Έγγραφα της Γραμματείας των Πρωτοπαπάδων. Αλληλογραφία, προστάγματα, υποψηφιότητες, χειροτονίες, προαγωγές και ποινές ιερέων, αφορισμοί, καταχωρίσεις βαπτιστηρίων και γαμηλίων πράξεων, δικαστικές αποφάσεις, πατριαρχικά γράμματα, έγγραφα σχετικά με την θεμελίωση και τον εγκαινιασμό ναών και ενθυμήματα. Αρ. Φακ.: 801604-1800Π.Α. 23
Αρχείο Θρησκείας ΙΔιαχειριστικά έγγραφα που αφορούν στην εκμετάλλευση της κτηματικής περιουσίας των εκκλησιών (ειδοποιήσεις εκτιμήσεως και ενοικιάσεως του ελαιοκάρπου, συμβόλαια ενοικιάσεως, αιτήσεις, αποφάσεις του Εισπράκτορα των Δημοσίων Εισοδημάτων). Πράξεις, αποφάσεις και πρακτικά των συνελεύσεων των συναδελφικών εκκλησιών, εκλογές Κυβερνητών και Εφημερίων καθώς και διαταγές προς αυτούς. Κλήσεις σε οφειλέτες των εκκλησιών, άδειες ενταφιασμού, κατάλογοι περιουσιακών στοιχείων, εγγράφων και συναδελφών των εκκλησιών, αντίγραφα πλειστηριασμών, ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων και θανάτου καθώς και λογοδοσίες εκκλησιών. Α.Φ.: 3131753-1867Π.Α. 24
Αρχείο Θρησκείας ΙΙΑλληλογραφία Αρχείου Θρησκείας με τον Έπαρχο, εκλογές επιτρόπων εκκλησιών, κατάλογοι μελών αδελφοτήτων, αιτήσεις επιτρόπων, οικονομική διαχείριση εκκλησιών, κατάλογοι εκκλησιών πόλεως και υπαίθρου (1755), σχέδια οικοδομής οικημάτων σε χώρους εκκλησιών, εκμισθώσεις ελαιοκάρπου εκκλησιών, λογοδοσίες εκκλησιών, πίνακες ετησίων προσόδων εκκλησιών, εκτιμήσεις και προσφορές ελευθέρου ελαιοκάρπου εκκλησιών, αναφορές επιτρόπων εκκλησιών προς το Αρχείο Θρησκείας, αντίγραφα πιστοποιητικών, περιουσιακά στοιχεία εκκλησιών. Α.Φ.: 301832-1869Π.Α. 25
Μητροπολίται Έγγραφα της Γραμματείας των Μητροπολιτών Κερκύρας. (Εκκλησιαστικές διαδικασίες σχετικές με βαπτίσεις και γάμους, χειροτονίες, αργίες, συνελεύσεις ιερέων, αφορισμοί, αλληλογραφία, εφέσεις σε αποφάσεις επισκόπων των άλλων νησιών καθώς και διαχειριστικά οικονομικά στοιχεία της Μητρόπολης). Α.Φ.: 1401800-1833Π.Α. 26
Ληξιαρχικαί Πράξεις Εκκλησιών Ληξιαρχικές πράξεις βαπτίσεων, γάμων και θανάτων των εκκλησιών της νήσου Κερκύρας. Οι εκκλησίες παρουσιάζονται κατά την περιοχή που βρίσκονται (πόλη – χωριά) και οι περιοχές κατά αλφαβητική σειρά. Α.Φ.: 3351650-1858Π.Α. 27
Έγγραφα Εκκλησιών Βιβλία τηρούμενα σε όλες τις εκκλησίες της Κέρκυρας. Αφορούν κυρίως στην ίδρυση, τη διοίκηση, τις δραστηριότητες και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των εκκλησιών καθώς και τις επισκευές που έχουν κατά καιρούς υποστεί. Α.Φ.: 5901753-1833Π.Α. 28