Αρχεία Καποδίστρια

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Αρχείο Γενικής Γραμματείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, αποφάσεις, λογαριασμούς, αναφορές, αποδείξεις, καταλόγους, αιτήσεις, διατάγματα και διάφορα έγγραφα.1828 - 1833PAK001.00
Αρχείο Επιτροπής Οικονομίας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ισολογισμούς, λογιστικές καταστάσεις, αποδείξεις (εισπράξεων και πληρωμών), διαταγές, κατάστιχα, γραμμάτια, γραμμάτια πληρωμής, αιτήσεις, δηλωτικά πλοίων, κ.ά.1828 - 1833PAK002.00
Αρχείο Έκτακτων Επιτρόπων και Προσωρινών Διοικητών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, διατάξεις, ναυτιλιακά έγγραφα, αποδείξεις και διάφορα έγγραφα.1828 - 1833PAK003.00
Αρχείο Πληρεξούσιου Τοποτηρητή (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ονομαστικούς καταλόγους, αναφορές, αποδείξεις, παραιτήσεις, αιτήσεις και διάφορα έγγραφα.1828 - 1831PAK004.00
Αρχείο Γενικού Φροντιστηρίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, διάφορα έγγραφα, διατάγματα, λογαριασμούς, ονομαστικούς καταλόγους, αποδείξεις, ναυτολόγια και δηλοποιήσεις.1828 - 1829PAK005.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει έγγραφα γενικού, ποικίλου και νομικού περιεχομένου, εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, σχολικά (ήτοι εκπαιδευτικά, περί ορφανοτροφείου, τυπογραφείου, εφημερίδων, μουσείων, κλπ.), κ.ά.1828 - 1833PAK006.00
Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Στρατιωτικών και Ναυτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, ταχυδρομικές πληρωμές, γραμμάτια, αποδείξεις πληρωμών, καταλόγους ονομάτων, καταστάσεις υπηρεσιών, κατάστιχα, ταχυδρομικές πληρωμές, ισολογισμούς, ναυτολόγια, στρατολόγια και διάφορα έγγραφα. 1828 - 1830PAK007.00
Αρχείο Θαλάσσιου Δικαστηρίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων, επιστολές, λογαριασμούς, αποσπάσματα από ημερολόγια πλοίων, αποφάσεις της “Αντί του Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπής" που αφορούν υποθέσεις πλοίων, αντίγραφο προκήρυξης του Ναυάρχου Α. Μιαούλη, αντίγραφα καταθέσεων, διακήρυξη της Γενικής Γραμματείας της Επικρατείας, ναυτικές υποθέσεις, κ.ά.1828 - 1832PAK007.01
Αρχείο Γραμματείας των Ναυτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, λογαριασμούς, επίσημη αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα.1830 - 1833PAK008.00
Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου των Στρατιωτικών (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, γραμμάτια (πληρωμής, κ.ά), λογαριασμούς, ισολογισμούς, αποδείξεις πληρωμών, ονομαστικούς καταλόγους στρατιωτικών και υπαξιωματικών, ετήσιο ονομαστικό έλεγχο των αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτικών του Β' Λόχου, καταστάσεις προμηθειών, επίσημη αλληλογραφία, αιτήσεις, διαταγές, καταστάσεις μισθοδοσίας και εξοφλητικά έγγραφα.

Επίσης, περιλαμβάνει μεταβολές συμβάσεων, καταλόγους μισθών, καταλόγους συλληφθέντων, ονομαστικούς καταλόγους αποσπασμάτων, καταστάσεις ενδυμασίας, στρατολόγια, λογιστικές καταστάσεις, καταστάσεις τροφοδοσίας, καταστάσεις ετήσιων ονομαστικών ελέγχων, αποδείξεις γραμματίων τα οποία ελάμβαναν οι στρατιωτικοί που παραιτούνταν, έγγραφα για τη διαμοίραση άρτου, κ.ά.
1830 - 1833PAK009.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)Περιέχει επιστολές, αναφορές και διάφορα έγγραφα.1828 - 1832PAK010.00
Μικροί Κλάδοι αρχείου Αγώνος και ΚαποδιστρίουΠεριέχει έγγραφα σχετικά με το/τη/τα:
• Βουλευτικόν
• Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος
• Γερουσία Πελοποννησιακή
• Γραμματεία των Εξωτερικών και του Εμπορικού Ναυτικού
• Γραμματεία των Εσωτερικών
• Γραμματεία των Εσωτερικών και Αστυνομίας
• Δικαστήριον, Πολεμικόν
• Διοίκησις, Προσωρινή – Κρήτης
• Έντυπα Αγώνος
• Έντυπα Καποδιστρίου
• Επιτροπή Ανατολικής Ελλάδος
• Επιτροπή Δυτικής Ελλάδος
• Επιτροπή Λειών
• Επιτροπή Λονδίνου
• Εταιρεία, Φιλική
• Ιδιωτικά
• Κτήματα, Εθνικά
• Νήσοι
• Νομισματοκοπείον, Εθνικόν
• Πάγος, Άρειος
• Συμβούλιον Υπουργών
1822 - 1828PAM011.00