Κ: Συλλογές

ΤίτλοςΠαρουσίαση περιεχομένουΧρονολογίεςΚωδικός (Α.Ε.Ε.)
Καστελλόριζου, έγγραφα (συλλογή) (Κ1α) " Έγγραφα Καστελλορίζου Νομαρχιακά", αναφερόμενα στην ιστορία της Nήσου Μεγίστης. 1847-1874COL026.01
Εκκλησιαστικό Δικαστήριο της Αρχιεπισκοπής Καστελλόριζου: πρωτόκολλο πράξεων (K1β)Πρωτόκολλο πράξεων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής Καστελλόριζου.1862-1868COL026.02
Καστελλόριζου, έγγραφα (συλλογή) (Κ1στ)Έγγραφα Καστελλόριζου:
1. Πανταχούσα επισκοπική άνευ τίτλου, περί συλλογής εράνων υπέρ ανακαινίσεως ναού στο Καστελλόριζο,
2. Πράξη προικοδοσίας της Κυράτζας Παπαδίας θυγατρός Χατζή-Βασιλείου, υπογεγραμμένη υπό του Αμασείας Παϊσίου (Κωνσταντινούπολη, 1818),
3. Προικοσύμφωνο Μαρίας Μιχαλιά και Κωνσταντή Χατζή-Πέτου στο Καστελλόριζο.
COL026.06
Ηπείρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ2δ)Συλλογή Ηπειρωτικών εγγράφων (διαταγές, διαθήκες, ομολογίες, λογαριασμοί και ποικίλα σημειώματα αποσταλέντα από τα Ιωάννινα).1767-1869COL027.01
Μονών Αιτωλίας, έγγραφα (συλλογή) (Κ2ε)Συλλογή μοναστηριακών εγγράφων διαφόρων Μονών της Αιτωλίας (πωλητήρια, διαθήκες, ψυχοχάρτια, αφιερωτικά, ομολογίες, επιστολές, τουρκικά ταπία, χοτζέτια, φετφάδες, μπουγιουρδιά, τεσκερέδες, κ.ά.).COL027.02
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_1)Έγγραφα Υδραϊκά (η πλειοψηφία αυτών περιέχει διαταγές εκ του "Διβανίου του Βασιλικού Τερσανά" προς το κοινό της Ύδρας).1792-1821COL027.212
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_2)Κ4, α(2) Υδραϊκά1821-1831COL027.213
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_2)Έγγραφα Υδραϊκά. Έντυπο "Ερμηνεία των Σενιάλων" (σενιάλα ΤΩΝ Καπιτάνων των μερικών πλοίων προς το Ναύαρχο, σενιάλα της Πούσουλας, σενιάλα της νυκτός και σενιάλα με 2, 3, 4, 5 και 6 φανάρια).χ.χ.COL027.214
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_2)Έγγραφα Υδραϊκά. Εγκύκλιοι, προκηρύξεις και συμπληρωματικός πίνακας των δικαιούχων της Ύδρας.1822-1828, 1855COL027.215
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_3)Έγγραφα Υδραϊκά. Βιβλίο επιγραφόμενο "Καταγραφή της Λαβής και Δόσεως", που περιέχει τους εράνους, εισπράξεις, δαπάνες κατά τις διάφορες εκστρατείες του Υδραϊκού στόλου.1823-1826COL027.216
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_3)Έγγραφα Υδραϊκά. Βιβλίο χειρόγραφο που περιέχει:
1. Κανονισμό, πολιτικό και εμπορικό, του κοινού της νήσου της Ύδρας, πρωτοτύπως υπογεγραμμένο, των προς της Επανάστασης χρόνων,
2. Πίνακα των σωζόμενων πλοίων της Ύδρας κατά το έτος 1830, των καέντων πυρπολικών και άλλων λογαριασμών, συνταχθέντα το 1858.
[1821]COL027.217
Πρέβεζας και Επτανήσων, έγγραφα (σύλλογη) (Κ8α)Έγγραφα Ηπειρωτικά εκ Πρεβέζης και ορισμένα Επτανησιακά (η πλειοψηφία αυτών αφορά γεγονότα της Πρέβεζας και Πάργας):
1. τέσσερα (4) των ετών 1760-1801 (ιταλικά),
2. είκοσι δύο (22) των ετών 1769-1829 (ελληνικά),
3. έξι (6) αχρονολόγητα (ελληνικά).
1760-1829COL027.219
Σάμου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8β)Έγγραφα Σαμιακά, η πλειοψηφία εξ αυτών δημόσια και αναφερόμενα σε πολιτικές υποθέσεις της Σάμου και τον εποικισμό των Σαμίων στην Εύβοια.1828-1851COL027.220
Ταχυδρομεία (συλλογή) (Κ8γ)Έγγραφα Μινιστερίου Εσωτερικών, Πολέμου και Ναυτικών, αναφερόμενα στην ίδρυση των πρώτων ταχυδρομείων.1822-1825COL027.221
Αγωνιστών της Επανάστασης, επιστολογραφία (συλλογή) (Κ8δ)Συλλογή επιστολών ανδρών της Επανάστασης (Δημήτριου Υψηλάντη, Νικόλαου Μπόταση, Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, Κωνσταντίνου Κανάρη, Νότη Μπότσαρη, Νικόλαου Τζαβέλλα κλπ.) απευθυνόμενων προς τον Ιωάννη Κωλέττη.1828COL027.222
Μονών Αγίου Όρους, γράμματα (Κ8ε)Εκκλησιαστικά γράμματα διαφόρων Μονών του Αγίου Όρους κλπ. που αφορούν εκκλησιαστικά συμφέροντα στη Ζάκυνθο.1801-1870COL027.223
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4β)Έγγραφα Υδραϊκά. Διαταγές εκ του "Διβανίου του Βασιλικού Τερσανά", ναυτικά διπλώματα και διαβατήρια.1808-1836COL027.218
Μονής Δουσίκου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8στ)Έγγραφα της Μονής Δουσίκου Θεσσαλίας [μεταξύ των οποίων και σιγίλλιο του Πατριάρχη Ιερεμία και μια (1) επιστολή Ιωάννη Μπογδάνου βοεβόδα πάσης Ουγγροβλαχίας].1541-1805COL027.224
Μοναστηριού Αγίου Αντωνίου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8ζ)Έγγραφα πατριαρχικά, επισκοπικά & νομικού χαρακτήρα του Μοναστηριού Αγίου Αντωνίου (Πάρος).1500-1799COL027.225
Οικουμενικού Πατριαρχείου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8θ)Γράμματα πατριαρχικά και συνοδικά, σιγιλλιώδη, επιβεβαιωτήρια, πρωτότυπα ή αρχαία απόγραφα, μετά δύο (2) επισήμων γραμμάτων.1393-1817COL027.226
Οθωμανικά έγγραφα (συλλογή) (Κ8ι)Γράμματα Αλή πασά, Βελή πασά, Βελή μπέη κλπ. απευθυνόμενα προς διάφορες τουρκικές αρχές σχετικά με την Πόρτα των Αγράφων, προς τον Δερβέν αγά Τρικάλων, τον ηγούμενο της Μονής Δουσίκου κλπ., μετ΄αυτών δε και αντίγραφο επιστολής του Επισκόπου Σταγών.1799-1818COL027.227
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ8ια)Έγγραφα Ναξιακά (κοινοτικά και νοταριακά) της πόλης Μπούργου των ετών 1612, 1653, 1669, 1683, 1684, 1687, 1692, 1693, 1719, 1720, 1728, 1731, 1749, 1817, 1820, 1830, 1834 και 1835 καθώς και τετράδιο δέκα (10) μεγάλων φύλλων νοταριακού κώδικα της πόλης Μπούργου Ναξίας των ετών 1538-1539.1538-1835COL027.228
Γλαράκης, Ανδρέας & Σκιάς, Ανδρέας (σύμμεικτη συλλογή) (Κ10ε)Μικτή δέσμη:
1. Δύο (2) εγγράφων Γεώργιου Γλαράκη (1827),
2. Ενός (1) εγγράφου από την Τροιζηνία προς το Υπουργείο Εσωτερικών περί του Λοιμοκαθαρτηρίου (Νοέμβριος 1855),
3. Ενός (1) σημειώματος περί Μπουραίων, οικογένειας καταγόμενης από την Πελοπόννησο.
1827-1918COL048.01
Σιατιστέως, Θεοφάνους (Κ10α)Έγγραφα αναφερόμενα στο βίο του αγωνιστή Θεοφάνους του Σιατιστέως, διάφορες επιστολές, πιστοποιητικά υπηρεσιών, έντυπος πατριαρχική εγκύκλιος, κ.ά.1821-1843COL067.02
Αίγινας, έγγραφα (συλλογή) (Κ10β)1. Έγγραφα Αίγινας νοταριακά, επιστολές ιδιωτικές, κ.ά. των προ της Επανάστασης και μεταγενέστερων χρόνων,
2. Κοινοτικά, δικαστικά, αναφορές προς την Κυβέρνηση, κ.ά. των χρόνων της Επανάστασης, Καποδίστρια και Όθωνα.
1792-1841COL026.07
Στέφανος, Κλών (συλλογή) (Κ18β)Έγγραφα συλλογής Κλωνός Στεφάνου, η πλειοψηφία εξ αυτών είναι της Κοινότητας των Δυτικών στη Σύρο [συμβόλαια, επιστολές προς τον εν Κωνσταντινουπόλει Τερσανά, την Αγία Έδρα (αλληλογραφία του Δυτικού Επισκόπου της νήσου και βιβλίο αυτής), ρίμα σατιρική κλπ.]:
1ος υ/φ.: Σαράντα δύο (42) ιδιωτικά έγγραφα των ετών 1610-1696,
2ος υ/φ.: Πενήντα τρία (53) ιδιωτικά έγγραφα των ετών 1701-1799,
3ος υ/φ.: Δεκαεννιά (19) ιδιωτικά έγγραφα των ετών 1803-1836,
4ος υ/φ.: Εικοσιεννιά (29) ιδιωτικές επιστολές των ετών 1755-1831,
5ος υ/φ.: Έγγραφα επισκόπου Δυτικών Σύρας:
α. Βιβλίο αλληλογραφίας, που περιέχει γράμματα από της 14 Απριλίου 1821-17 Σεπτεμβρίου 1824, μεθ' ενός αχρονολόγητου εν τέλει και νομικού σημειώματος,
β. Συλλογή επιστολών, μεταξύ των οποίων ένα τετράδιο αντιγράφων αλληλογραφίας , έκθεση της ανακλήσεως του επισκόπου Σύρας στη Ρώμη υπό χρονολογία 14 Απριλίου 1821, αντίγραφο βούλλας Πίου Πάπα υπό χρονολογία 4 Σεπτεμβρίου 1560, όμοιο Βενεδίκτου Πάπα υπό χρονολογία Αυγούστου 1761,
6ος υ/φ.: Είκοσι (20) έγγραφα Δυτικής Κοινότητας Σύρας των ετών 1733-1815, μεταξύ των οποίων και τετράδιο (registro), του έτους 1788, επιστολές προς διαφόρους Τούρκους σχετικές προς τη φορολογία της νήσους, πράξεις φορολογικές και διαταγή του βασιλικού Τερσανέ,
7ος υ/φ.: Εικοσιεπτά (27) έγγραφα- διάφοροι λογαριασμοί των ετών 1744-1828,
8ος υ/φ.: Τρία (3) έγγραφα "Σημειώματα".
1610-1838COL066.01
Σιατιστέως, Θεοφάνους (συλλογή) (Κ19α)Τρία (3) έγγραφα εκ της αλληλογραφίας Θεοφάνους του Σιατιστέως:
1. Επιστολή Ιωάννη Κωλέττη,
2. Επιστολή Π. Ναούμ προς Δόσιο και Δαμιανό περί πατριωτικών ενεργειών στη Θεσσαλία και Μακεδονία,
3. Πιστοποιητικό δημάρχου Σπετσών περί των προς την πατρίδα υπηρεσιών Θεοφάνους του Σιατιστέως.
1839-1846COL067.01
Δουρούτη, εμπορικού οίκου (συλλογή) (Κ19β)Συλλογή Δουρούτη:
1. Αλληλογραφία του εμπορικού οίκου Δουρούτη των ετών 1793-1863,
2. Υπόμνημα επιγραφόμενο "Appel des Cretois aux peuples civilises du Monde (1889)".
1793-1863, 1889COL068.01
Μέγας, Γ. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ23α)Συλλογή εγγράφων περιέχουσα:
1. Αποφάσεις της αντί Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπής περί λειών (1828),
2. Αιτήσεις αγωνιστών περί αποζημίωσης (1828-1865).
1828-1865COL069.01
Ξένος, Στέφανος (συλλογή) (Κ23γ)Συλλογή Στέφανου Ξένου περιέχουσα:
1. Σχέδιο επιστολής Στ. Ξένου και Θρασύβουλου Ζαΐμη,
2. Επιστολή Ιωάννη Γενναδίου προς Στ. Ξένο,
3. Έγγραφο Εφόρου Βουλευτηρίου,
4. Συμφωνητικό μεταξύ Στ. Ξένου και Λουδοβίκου Roussin,
5. Τριάντα (30) επιστολές προς Στ. Ξένο,
6. Ανταπόκριση από Κωνσταντινούπολη για "Βρετανικόν Αστέρα",
7. Απόσπασμα μυθιστορήματος Στ. Ξένου,
8. Σχέδιο προεκλογικού λόγου Στ. Ξένου προς το λαό Σύρου και Μυκόνου,
9. Σατυρικό διήγημα Στ. Ξένου,
10. Προσκλήσεις προς Στ. Ξένου.
1850-1893COL070.01
Μουστοξύδης, Ανδρέας (συλλογή) (Κ26α)Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα:
1. Εικοσιέξι (26) επιστολές Ανδρέα Μουστοξύδη (1831-1863)
2. Δύο (2) σχέδια επιστολών Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού προς Ανδρέα Μουστοξύδη (1830-1863).
1830-1863COL071.01
Ρούσου, οικογένεια (συλλογή) (Κ26β)Μικρά συλλογή ιδιωτικών εγγράφων της οικογένειας Ρούσου, από το χωριό Λεύκη της Ν. Πάρου.1675-1836COL072.01
Βλαχογιάννης, Ιωάννης (σύμμεικτη συλλογή) (Κ26γ)Μικρά συλλογή περιέχουσα:
1. Διατριβή Ι. Ισιδώρου Σκυλίτση,
2. Αυτόγραφο Εμμανουήλ Ροΐδη,
3. Αυτόγραφο Αλέξανδρου Ραγκαβή.
χ.χ.COL025.02
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ26δ)Συλλογή νοταριακών εγγράφων, κατά το πλείστον από το αρχείο της νήσου Κεφαλλονιάς.1843-1856COL027.64
Μυκόνου, έγγραφα (συλλογή) (Κ28)Συλλογή περιέχουσα ποικίλες νοταριακές πράξεις (ορισμένες εξ αυτών πρωτότυπες και η πλειοψηφία σε αντίγραφα) του δημοσίου μνήμονα Μυκόνου Ιωάννη Κανίσκα, δημοπρασίες, χρεωστικά ομόλογα και πιστοποιητικά του Δήμου Μυκόνου.
1804-1884COL027.86
Χατζή Κωνσταντίνου Πωπ, εμπορικός οίκος (συλλογή) (Κ27β)Συλλογή επιστολών του ελληνικού εμπορικού οίκου Χατζή Κωνσταντίνου Πώπ στη Βιέννη.1779-1821COL087.01
Κανελλόπουλος, Δ. (συλλογή) (Κ27γ)Συλλογή Δ. Κανελλόπουλου, πολιτικού αγωνιστή από την Ανδρίτσαινα Πελοποννήσου.1775-1851COL088.01
Νήσων Αιγαίου, πιστοποιητικά (συλλογή) (Κ27δ)Μικρά συλλογή ποικίλων εγγράφων, εκ των οποίων πιστοποιητικά των νήσων Αιγαίου, διαβατήρια της Ελληνικής Πολιτείας και ξένων κρατών, κλπ.1823-1866COL027.229
Ψωμάς, Νικόδημος & Ξενάκη, Δημήτριου οικογένεια (συλλογή) (Κ27ε) Μικρά συλλογή περιέχουσα:
1. Έγγραφα από το αρχείο του ιερέα Νικόδημου Ψωμά από χωριό της Άνδρου (17 έγγραφα από 01.10.1809-04.08.1835),
2. Έγγραφα της οικογένειας Δημήτριου Ξενάκη από τη Νάξο (9 έγγραφα από 15.04.1820-06.07.1834 & 1 έγγραφο αχρονολόγητο)
1809-1835COL090.01
Πατριαρχικά και εκκλησιαστικά έγγραφα (συλλογή) (Κ32β)Συλλογή πατριαρχικών και εκκλησιαστικών εγγράφων1575-1850COL027.87
Πραντούνας, Αντώνιος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ34α)Μικρά συλλογή περιέχουσα:
1.Δακτυλόγραφος διατριβή του στρατηγού Α. Πραντούνα "Απάντησς εις τον αναιδέστατον συκοφάντην & ιερόσυλον σφετεριστήν των πολεμικών δαφνών μου, Ιω. Καλογεράν, ε.α. Υποστράτηγο (του γλυκού νερού), και τέως φευ!Βουλευτήν Αθηνών, κλπ- κλασικής ανικανότητας στρατιωτικο-πολιτικής, "ΚΑΤΩ Η ΛΕΟΝΤΗ ΤΟΥ" (ιερόσυλος πλαστογραφία της ιστορίας αντιστράτηγου ε.α. Αντων. Φ. Πραντούνα (15 Νοεμβρίου 1934) (Δωρεά του συγγραφέα),
2. Γράμμα του Μητροπολίτη Λακεδαίμονος Χρυσάνθου προς τους Γενικούς Εφόρους της Επαρχίας Λακες (15 Απριλίου 1823 από Μιστρά) (Δωρεά Αθαν. Δέδε)
3. Πωλητήριο έγγραφο της Μονής Αγ. Νικολάου εν Αγίω Βλασίω Επαρχίας Πατρών (14 Απριλίου 1784 (εντός χαρτόσημο βεβαιώσεως του Ταμείου Πατρών 9 Δεκεμβρίου 1858),
4. Προικοσύμφωνο εκ Κύνθου (14 Απριλίου 1807) (Δωρεά Κουκουλέ)
5. Διάφορες νεώτερες διατριβές Ελευθερίου Μπούρα, περί Μπουραίων, μάχης Βαλτετσίου, κλπ (1925),
6. Πωλητήριο εκ Λεβιδίου (12 Μαρτίου 1817) (Δωρεά Ζάβου),
7. Έγγραφο του πρύτανη Γ. Ορφανίδου προς τον κοσμήτορα της Νομικής σχολής Γ. Ράλλη (17 Ιουνίου 1868) (Δωρεά Γ. Μακρή),
8. Έγγραφο του Βασιλικού Επαρχείου Άργους προς τον επιστάτη του Τελωνείου Μύλων περί υγειονομικών μέτρων, κλπ εξ Άργους (27 Οκτωβρίου 1833),
9. Δύο (2) γράμματα Γερουσίας της Δ. Ελλάδας προς τον Αθανάσιο Κασβίκη (28 Φεβρουαρίου 1822 & 12 Μαρτίου 1822),
10. Πωλητήριο έγγραφο από Παλκάλωνα (6 Φεβρουαρίου 1771) (Δωρεά Ευμορφόπουλου),
11. Πωλητήριο έγγραφο (3 Σεπτεμβρίου 1787) (Δωρεά Ευμορφόπουλου),
12. Συμφωνητικό γράμμα εκ Καστανίτσας (01.08.1794)(Δωρεά Ευμορφόπουλου),
13. Τετράδιο περιέχον ποίημα του Ι. Μοσχοβάκη περί των αγώνων του Κώστα Κούρτη. Μετ' αντιγράφου πιστοποιητικό που αφορά στη δράση του Κ. Κούρτη. Εγράφη εν Παξοίς στις 9 Φεβρουαρίου 1888 (Δωρεά Ευμορφόπουλου),
14. Τετράδιο περιέχον ποίημα Ι. Μοσχοβάκη επιγραφόμενο "ο Κώστας Κούρτης", μετ' αντιγράφων πιστοποιητικά αφορώνυα στη δράση του Κ. Κούρτη (Δωρεά Ευμορφόπουλου),
15. Σύγχρονα ιστορικά σημειώματα περί Διονυσίου Ευμορφόπουλου (1780-1861),
16. Δώδεκα (12) ομολογίες της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας (1822-1823) (Δωρεά της εκ. Ρόδου Μαριετούλας Δ. Δρακίδου-το γένος Καστρισίου-κτήμα του πατρός της Νικολάκη Καστρισίου-Φιλικού)
17. Έγγραφο εφόρων Ταλαντίου περί εκλογής ως Ταξιάρχου των Στρατευμάτων του Βαρούση Λεβαναταίου (από 28 Φεβρουαρίου 1822) (Δωρεά Ν. Αβραάμ),
18. Εγκύκλιος Δ. Υψηλάντη προς τους Εφόρους του Πόρου (7 Οκτωβρίου 1821 εκ Τριπόλεως),
19. Επιστολή Α. Κοραή προς Ι. Κοκώνη εις Μονπελιέ εκ Παρισίων (9 Οκτωβρίου 1826),
20. Συλλογή δεκαεπτά (17) ιδιωτικών εγγράφων Λιβαρτζίου 1811-1842 (Δωρεά Θεοδ. Κωνσταντίνου, καθηγητή),
21. Αντίγραφο αναφοράς Γ. Βουτζινά προς το Υπουργείο Εσωτερικών περί της εν Ναυπλίω εκραγείσης στάσεως και της κρατήσεως του Νομάρχη Αργολίδας & Κορινθίας (13 Απριλίου 1862) (Δωρεά Θεοδ. Βελιανίτου),
22. Έγγραφο της επί των Εσωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας, με το οποίο αναγγέλλεται ο διορισμός ως δημάρχου Λεβαδείας εις το Λάμπρο Νάκο (2 Μαρτίου 1836),
23. Επιστολή Σ. Νικολαΐδου προς τον αντι-εισαγγελέα Πατρών (25 Απριλίου 1835).
24. Διαταγή του Εκτελεστικού μετά διαβιβαστικού εγγράφου του Υπουργείου της ο Οικονομίας περί συστάσεως επιτροπείας προς εξακρίβωση ζημιών διά του φρούριο Μεσολογγίου κλπ εν Ναυπλίω (19 Φεβρουαρίου 1825) (Δωρεά Γυμνασιάρχου Μεσολογγίου),
25. Αναφορά Α. Οικονόμου, Ασημάκη Ζαϊμή, Αναστασίου Παγίου και Μελετίου Μελετόπουλου προς τους εν Κων/λει Δεσποτάτους (10 Μαρτίου 1816) (Δωρεά Ν. Ελεοπούλου),
26. Αντίγραφο χρεωστικής ομολογίας του Ιω. Βλασσοπούλου προς αδελφούς Γ. & Α. Παπαδόπουλοι, Πάτραι, 15 Νοεμβρίου 1820.
1771-1925COL101.01
Ζερλέντης, Περικλής (συλλογή) (Κ36-Κ43)Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη, περιέχουσα πρωτότυπα, αντίγραφα, χειρόγραφα, φωτογραφίες εγγράφων του ιστοριοδίφη και την αλληλογραφία αυτού.

Η συλλογή περιέχει πρωτότυπα έγγραφα και χειρόγραφα αφορώντα κυρίως στην εκκλησιαστική, πολιτική και εσωτερική ιστορία των νήσων του Αιγαίου Πελάγους και άλλων ελληνικών χωρών τους χρόνους της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας, αντίγραφα και φωτογραφίες εγγράφων και χειρογράφων αποκειμένων σε αρχεία της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Ανατολής, διάφορα χειρόγραφα και σημειώματα του ιστοριοδίφη καθώς και την αλληλογραφία αυτού μετά διαπρεπών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Επίσης, περιέχει διάφορα φιρμάνια, μπουγιουρντί, ακτιναμέδες (ahitname) και άλλα έγγραφα, που αφορούν ποικίλες υποθέσεις των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως φορολογικές υποθέσεις, απόδοση ιλτιζάμ (iltizam) νήσων και εκμίσθωση δεκάτης, διενέξεις Φράγκων και Ρωμαίων, αποστολή ανδρών και υλικών για τις ανάγκες του αυτοκρατορικού στόλου, περί προστασίας ρωσικών εμπορικών πλοίων, περί μη καταπίεσης ραγιάδων, περί επίλυσης διαφορών ραγιάδων, κ.ά.

Ο κατάλογος διαιρείται σε εννιά (9) κεφάλαια:
1. Εκκλησιαστικά και μοναστηριακά (Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων, Μητροπόλεις Αγαθοπόλεως, Αθηνών, Άρτη, Βάρνης, Ευρίπου, Εφέσου, Ηρακλείας, Ιωαννίνων, Καισαρείας, Μονεμβασίας, Σάμου, Τορνόβου, Επισκοπές, Μονές, Μονύδρια, Ναούς)
2. Λατινική Εκκλησία των Νήσων,
3. Σχολικά (Κάσος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Φολέγανδρος),
4. Κοινοτικά (Κέως, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Πάτμος, Σύρος, Φολέγανδρος),
5. Διοικητικά και Φορολογικά (Λατίνοι Δυνάστες, Τουρκοκρατία-Νήσοι Αιγαίου, Άνδρος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σίκινος, Σύρος, Φολέγανδρος),
6. Ελληνικές Παροικίες του Εξωτερικού (Αγκώνος & Λιβόρνου),
7. Ιδιωτικά,
8. Διάφορα,
9. Χειρόγραφα
και εντός των κεφαλαίων έγιναν μικρότερες υποδιαιρέσεις κατά γεωγραφικές ενότητες.

Αναλυτικότερα:
Κ36_Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: χειρόγραφα 1-6
Κ37_Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: φ. 1-43
Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: φ. 44-59,
Κ38_Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: φ. 60-90
Κ39_Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: φ. 91-110
Κ40_Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: φ. 111-135
Κ41_Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: φ. 136-155
Κ42_Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: φ. 156-172
Κ43_Συλλογή Περικλέους Ζερλέντη: φ. 173-185
1300-1899COL005.01
"Κανόνες ευταξίας για την εν Τεργέστη Ελληνικήν Σχολήν" (Κ35δ)"Κανόνες ευταξίας για την εν Τεργέστη Ελληνικήν Σχολήν". Αντίγραφο Κ.Μ. Κούμα.1836COL025.04
Πατριαρχικά γράμματα (Κ35ε)Δύο (2) πατριαρχικά γράμματα:
1. Επιτίμιο του Πατριάρχη Κυρίλλου του ΣΤ΄,
2. Επιτίμιο του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ προς τον Μητροπολίτη Ναυπλίου και Άργους κατά της Λασκαρίνας Μπούμπουλη (Μπουμπουλίνας).
1814,1820COL025.05
Χότζης, Ιωάννης (συλλογή) (Κ35ζ)Συλλογή τουρκικών εγγράφων Ιωάννη Χότζη:
1. Δεκαέξι (16) τακρίρια των Πατριαρχών Κωνσταντινούπολης, Αχριδών και Οπεκίου προς την Υψυλή Πύλη, ορισμένα εκ των οποίων φέρουν αυτόγραφα σημειώματα του Σουλτάνου,
2. Έξι (6) αναφορές του Μ. Βεζήρου στο βοεβοδιλίκιο των Αθηνών και σε επαναστατικά κινήματα στην Πελοπόννησο και Μυτιλήνη,
3. Πέντε (5) έγγραφα αναφερόμενα στα προνόμια των παρά την Οθωμανική αυτοκρατορία ξένων ελληνικών αρχών.
χ.χ.COL109.01
Σπηλιωτόπουλος, Σπυρίδων & Νικόλαος (συλλογή) (Κ35ι)Μικρά συλλογή εγγράφων αναφερομένων στη δράση των αδελφών Σπυρίδωνα και Νικόλαου Σπηλιωτόπουλου.1821-1856COL112.01
Μέρτζιος, Κ. (συλλογή) (Κ35ια)Μικρά συλλογή Κ. Μέρτζιου:
1. Τεμάχιο επιστολής Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου (1829),
2. Επιστολή Ιωάννη Κωλέττη προς τον Julien De Baris (1837),
3. Επιστολή Ιωάννη Καποδίστρια προς τον κόμητα Genevre,
4. Επισκεπτήριο του Στρατηγού Δημητρίου Καλλέργη.
1829, 1837COL113.01
Κυριαζόπουλος, Σταύρος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ35ιγ)Μικρά συλλογή δύο (2) εγγράφων:
1. Αστυνομική διαταγή των δημογερόντων της Επαρχίας Νεοκάστρου (1831),
2. Διάταγμα του Βασιλιά Όθωνα περί ορκωμοσίας των υπηκόων (1833).
1831, 1853COL123.01
Χότζης, Ιωάννης (συλλογή) (Κ35ιδ)Συλλογή τουρκικών και ελληνικών εγγράφων εκ της Συλλογής Ιωάννη Χότζη.1721-1838COL109.02
Ζερβού, Ιωάννης (συλλογή) (Κ45)Κ45 Μικρά συλλογή Ιωάννη Ζερβού:
1. Διαβατήριο του εν Κυδωνίαις της Μ. Ασίας Υποπροξένου της Ελλάδας επ' ονόματι Δημήτριου Ν. Ζερβού (1844),
2. Διαβατήριο του αυτού Υποπροξένου εν ονόματι Δημήτριου Ν. Ζερβού (1845)
3. Έγγραφα αφορώντα στη δράση του Ιωάννη Δ. Ζερβού, πολιτικού Διοικητή Κυδωνιών, Μοσχονησίων και των πέριξ κατά την Ελληνική Κατοχή,
4. Δώδεκα (12) γραμματόσημα της Ελληνικής Κατοχής Κυδωνιών.
1844-1923COL147.01
Κυδωνιών Μικράς Ασίας, έγγραφα (συλλογή) (Κ45α)Διάφορα νοταριακά έγγραφα εκ Κυδωνιών της Μικράς Ασίας.1870-1896COL027.194
Χότζης, Ιωάννης (συλλογή) (Κ45β)Συλλογή ελληνικών, τουρκικών και βλαχικών εγγράφων από το αρχείο Ιωάννη Χότζη.COL109.03
Τσερούλης, Γεώργιος (συλλογή) (Κ45γ)Συλλογή Γεώργιου Τσερούλη:
1. Επιστολές και σημειώματα του στρατηγού Φαβιέρου προς το Σωνιέρο (1827-1829),
2. Πρωτόκολλο (πρωτότυπο) της ορκωμοσίας της Βασίλισσας Όλγας (28 Μαΐου 1871).
1827-1871COL148.01
Θέμελη, Υακίνθη (συλλογή) (Κ45δ)Συλλογή Υακίνθης Θέμελη, αποτελούμενη από έγγραφα αναφερόμενα κυρίως στη δράση του Φιλικού και αγωνιστή Δημήτριου Θέμελη [εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπες προκηρύξεις του Αλέξανδρου Υψηλάντη].1819-1826COL149.01
Καπνουτζής, Θουκυδίδης (συλλογή) (Κ46)Συλλογή Θουκυδίδη Καπνουτζή αποτελούμενη από τριάντα (31) έγγραφα των χρόνων της Επανάστασης:
1. Έγγραφο του Υπουργείου Δικαίου προς το Βουλευτικό περί ιδιωτικής υπόθεσης,
2. Είκοσι (2) έγγραφα & αντίγραφα του Υπουργείου Πολέμου περί διαφόρων στρατιωτικών προσώπων του Ιερού Αγώνα,
3. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας προς το Βουλευτικό περί της δαπάνης πολίτου τινός,
4. Τρία (3) έγγραφα του Υπουργείου Θρησκείας περί ποικίλων στρατιωτικών υποθέσεων,
5. Έγγραφο σχετικό με την εκλογή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Ναυπλίου,
6. Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Βουλευτικό περί Μανδούς Μαυρογένους,
7. Διακήρυξη ασήμαντη του Δημάρχου Μυκόνου (1856),
8. Πίνακας τροπολογικός του προϋπολογισμού των κατά το 1846 εξόδων του επί των Εσωτερικών Υπουργείου,
9. Αναφορά ιδιώτου τινός προς το Εκτελεστικό.
COL150.01
Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)Συλλογή Γεωργίου Λαδά:
Τμήμα Α΄: Μέρος περισωθέντων αρχείων Συμβουλίου Επικρατείας, Βουλών, Γερουσιών κτλ. των ετών 1835-1874.
χ.χ.COL027.231
Επτανησιακά (συλλογή) (Κ46γ)Συλλογή λιθογραφιών, εντύπων και εγγράφων Επτανησιακών.1741-1863COL027.230
Βαγιονάκης, Ευτύχιος (συλλογή) (Κ46ε)Μικρά συλλογή Ευτύχιου Βαγιονάκη:
1. Τρία (3) δημόσια έγγραφα,
2. Τρεις (3) λιθόγραφες εισηγήσεις προς τη Βουλή,
3. Αποσπάσματα αποφάσεων και καταδηλώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
4. Σχέδια προκηρύξεων και ποιήματα αναφερόμενα στις εκλογές των Χίων στη Σύρο (1843),
5. Ιδιωτικό αρχείο Μάμουκα, που περιλαμβάνει επιστολές και σχέδια επιστολών,
6. Μικρό τμήμα αρχείου της εν Αθήναις Εταιρείας των Ωραίων Τεχνών.
1829-1861COL151.01
Πύρρος, Διονύσιος (Κ46στ)Παλαιό αντίγραφο διαθήκης του ιατροφιλόσοφου Διονύσιου Πύρρου, συνταχθείσης υπό του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Πιττάρη.1853COL146.02
Καράκαλος, Ευθύμιος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ48α)Μικρά συλλογή:
1. Επιστολή Αναγνώστου Παπαγιαννόπουλου προς τον αδελφό του Θεόδωρο στην Τριπολιτσά (1814),
2. Αντίγραφο λογαριασμού (1819),
3. Επιστολή Νικόλαου Ταμπακόπουλου προς το Γεώργιο Ταμπακόπουλο (1821),
4. Επιστολή Γεώργιου Θεοχαρόπουλου προς το Γεώργιο Ταμπακόπουλο (1821),
5. Έντυπο του Προέδρου του Εκτελεστικού Σώματος περί διατήρησης των ξένων νομισμάτων (1822),
6. Έγγραφο του Μινίστρου της Οικονομίας προς τους Ν. Ταμπακόπουλο και Π. Φιλάρετο (1822),
7. Έγγραφο της Πελοποννησιακής Γερουσίας προς το Ν. Ταμπακόπουλο (1822),
8. Έγγραφο του Υπ. Οικονομίας προς τους ενοικιαστές της Επαρχίας Τριπολιτσάς (1823),
9. Επιστολή προςτο Γ. Ταμπακόπουλο (1824),
10. Επιστολή Γεώργιου Παπαδόπουλου, Βασίλειου Κουνέλη, Γεώργιου Τσαρουχά, και Αναγνώστου προς το Στρατηγό Κίτσο Τζαβέλα (1825),
11. Επιστολή Χρίστου και Αντώνιου Πελοπίδη προς τον Κίτσο Τζαβέλα (1825),
12. Επιστολή του Αντιστράτηγου Στέφανου προς τον Κίτσο Τζαβέλα (1825),
13. Επιστολή Κωνσταντίνου Ταμπακόπουλου προς τη Δημογεροντία Ναυπλίου (1828),
14. Διαβατήριο Ιωάννη Ταμπακόπουλου (1840),
15. Επιστολή Αναγνώστου Παπαγιαννόπουλου.
1814-1840COL079.03
Ηπείρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ48γ)Νοταριακά έγγραφα Ηπείρου.1750-1882COL027.197
Λέγγερης, Παναγής (σύμμεικτη συλλογή) (Κ48ι)Συλλογή τριών (3) εγγράφων και δύο (2) μεταλλίων:
1-2. Έγγραφα της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας του Βασίλειου της Ελλάδας,
3. Έγγραφο του δημάρχου Αθηναίων προς το Νικόλαο Σαραντίδη.
1841-1867COL153.01
Καράκαλος, Ευθύμιος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ48ια)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων:
1. Ιδιωτικές επιστολές των χρόνων της Επανάστασης,
2. Ιδιωτικό πωλητήριο-συμβόλαιο υπογραφόμενο υπό Αθανασίου Κανακάρη,
3. Ποίημα,
4. Γράμμα indulgentiae του Πάπα Πίου ΙΧ προς τον Κερκυραίο Αλέξανδρο Battaglia.
1821-1847COL079.04
Ιερωνυμίδης, Χριστόδουλος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ48ιε)Μικρά συλλογή δημοσίων εγγράφων:
1. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας προς την Επιτροπή Λειών (1825),
2. Επίσημα αντίγραφα δύο (2) αποφάσεων της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας επί υποθέσεων λειών (1825),
3. Έγγραφο του Υπουργείου Ναυτικών προς τους Αθανάσιο Ραφαήλ, Λιμπέριο Γιαννόπουλο, Ν. Πρασακάκη, και Σταμάτη Λεβίδη (1825),
4. Διαταγή Εκτελεστικού Σώματος (1825),
5. Έγγραφα του Υπουργείου Ναυτικών προς την Επιτροπή αποθηκαρίων (1825),
6. Απόδειξη υπογεγραμμένη από Unrich sous Lieutenant dans la Cavallerie (1825),
7. Επίσημο αντίγραφο εγγράφου Βουλευτικού Σώματος προς το Εκτελεστικό (1825),
8. Απόδειξη υπογραφόμενη από Αλεξ. Αθανασίου (1825),
9. Έγγραφο του Υπ. Αστυνομίας προς την Επιτροπή Λειών
10. Αποδείξεις,
11. Έγγραφα του Υπ. Ναυτικών προς την Επιτροπή Αποθηκαρίων (1825),
12. Επιστολή Αναγνώστη Αναγνωστοπούλου προς το Επαρχείο Ναυπλίου (1825),
13. Απόδειξη υπογραφόμενη από Bott capitaine,
14. Έγγραφο της Αστυνομίας Κορίνθου προς τον Έκτακτο Επίτροπο Τμήματος Αργολίδος,
15. Απόδειξη (1830),
16. Έγκριση πληρωμής (1832),
17. Δύο (2) επιστολές από Κέρκυρα προς άδηλο υπουργό (1872),
18. Σπαράγματα εγγράφων.
1825-1872COL154.01
Χώτζης, Σάββας & Νικόλαος (συλλογή) (Κ48ιστ)Συλλογή Χώτζη:
1. Επτά (7) επιστολές και έγγραφα από το αρχείο Δασίου,
2. Δέκα (10) επιστολές κατά το πλείστον των χρόνων πριν την Επανάσταση,
3. Έντεκα (11) έγγραφα της εποχής του Αλή πασά, λογαριασμοί και διαταγές (1810-1815),
4. Λογαριασμός (1805),
5. Λογαριασμός (1807),
6. Επτά (7) επιστολές και ένας (1) λογαριασμός αναφερόμενος σε Φαναριώτικες οικογένειες,
7. Σημείωμα (1808),
8. Ιδιωτικό κατάστιχο, που περιέχει σημειώματα και λογαριασμό (1800-1809),
9. Σημείωμα (1812),
10. Παλιό αντίγραφο διατάξεων της Φιλόμουσου Εταιρείας
11-12. Κατάλογοι,
13. Φορολογικός πίνακας που εμφανίζει το αντίτιμο των δημόσιων κτημάτων του σαντζακίου Ναυπάκτου,
14. Διαταγή με οπισθόγραφο των μαστόρων "'όπου δουλεύουν στο κάστρο Παντοκράτορα" (Πρέβεζα, 1818),
15. Τεύχος (1829).
1766-1829COL155.01
Άνδρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ49γ)Συλλογή εκκλησιαστικών εγγράφων εξ Άνδρου των χρόνων της Τουρκοκρατίας.1773-1799COL027.237
Άνδρου, έγγραφα (Κ49δ)Έγγραφα εξ Άνδρου:
1. Πωλητήριο του έτους 1640,
2. Πατριαρχικό γράμμα (επί χάρτου) του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Καλλίνικου του Δ',
3. Άδεια του Μητροπολίτη Άνδρου Αθανάσιου περί βελτίωσης και ανακαίνισης των Ναών Αγ. Θεόδωρου και Αγ. Νικόλαου.
1640-1803COL027.238
Πιάγκος, Μιχαήλ (σύμμεικτη συλλογή) (Κ49ε)Μικρά συλλογή εγγράφων:
1. Αποδείξεις των χρόνων της Επανάστασης.
2. Χρεωστικά ομόλογα,
3. Προικοσύμφωνα,
4. Διαθήκες.
1754-COL027.239
Σπηλιωτόπουλος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ49ζ')1. Έγγραφο του Υπουργού Πολέμου Αναγνώστη Παπαγεωργίου προς το Στρατηγό Σπυρίδωνα Σπηλιωτάκη,
2. Δηλοποίηση του Εθνικού Ταμείου Ναυπλίου περί οφειλής ποσού προς τους αδελφούς Ν. και Σ. Σπηλιωτόπουλους.
1824-1826COL158.01
Αίνου, έγγραφα (συλλογή) (Κ49ι')Έγγραφα εξ Αίνου Θράκης:
1-2. Πωλητήρια έγγραφα,
3. Επιτύμβιος σε ομηρική διάλεκτο.
1831-1864COL027.240
Πετιμεζάς, Ηρακλής (αρχείο) (Κ52)Αρχείο Εθνικής Αντίστασης Ηρακλή Πετιμεζά. Περιέχει εφημερίδες και λοιπά έγγραφα των οργανώσεων της Εθνικής Αντίστασης και άλλα χρήσιμα στοιχεία της ιστορίας της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης.1941-1944COL009.01
΄Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ50γ)Έγγραφα Επανάστασης 1821:
1. Προκήρυξη των κατοίκων της Ύδρας από 16 Μαΐου 1821 περί σύνταξης των χηρών, μητέρων και ανήλικων τέκνων των πιπτόντων Υδραίων, περί τιμών απονεμομένων στους νεκρούς του πολέμου, περί τιμωρίας των προδοτών, κλπ.
2. Έγγραφο ενσφράγιστο των κατοίκων Ύδρας προς τους κατοίκους της Σκιάθου από 18 Απριλίου 1821 περί του είδους και των κανόνων του ναυτικού πολέμου κατά των Τούρκων.
1821COL027.241
Επτανήσων, εκλογές (συλλογή) (Κ50δ)Συλλογή περιέχουσα έντυπες δηλώσεις και ποικίλες προκηρύξεις σχετικές με τις εκλογές του 1864 στα Επτάνησα μετά την έλευση του Βασιλιά Γεώργιου.1863-1864COL027.242
Χώτζης, Σάββας (συλλογή) (Κ48ιζ)Συλλογή Χώτζη:
1. Εξήντα επτά (67) ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία τα περισσότερα εμπορικά (1715-1855),
2. Φάκελος περιέχων:
-Δύο (2) ομολογίες πίστεως λατινιστί,
-Δήλωση πίστεως προς τον Αλή πασά
-Κρυπτογραφικό έγγραφο,
-Απόσπασμα χειρογράφου,
-Τέσσερα (4) βλαχικά γράμματα,
-Πέντε (5) τουρκικά γράμματα με ελληνικούς χαρακτήρες,
- Επιστολή προς τον τσάρο των τατάρων λατινιστί,
3. Τριάντα δύο (32) ιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία τα περισσότερα προς το Χρ. Ζωγράφο (1766;-1869),
4. Εικοσιεπτά (27) επιστολές, εκ των οποίων οι περισσότερες μητροπολιτών προς τον εθνικό ευεργέτη Χρ. Ζωγράφο (1865-1869).
1715-1869COL155.02
Χώτζης, Σάββας (συλλογή) (Κ48ιη)Συλλογή Χώτζη:
1. Τουρκικό έγγραφο περί του εν Ναυπλίω προερχόμενων νέων ειδήσεων (1825),
2. Επιστολή περιέχουσα πολιτικές ειδήσεις από Κωνσταντινούπολη (1789),
3. Τρία (3) ενετικά έγγραφα του τέλους του ιζ αι.
4. Πενήντα εννιά (59) τουρκικοί φετφάδες (fetwas),
5. Έγγραφο που περιέχει έκθεση υπαλλήλου τινός του Σουλτάνου, 6. Επτά (7) αυτοκρατορικά φιρμάνια και βεράτια,
7. Δεκαπέντε (15) εκθέσεις βεζιρών (τακρίρια) προς τους σουλτάνους.
1697-1825COL155.03
Σκοπέλου, έγγραφα (συλλογή) (Κ53)Μικρά συλλογή εκ Σκοπέλου:
1. Έντυπο ευαγέλλιον 4ου σχήματος έκδοσης Ενετίας (1737) μετά ευαγγελισταρίου της αυτής έκδοσης,
2. Βιβλίο έντυπο ομιλιών περί των διαφόρων αγίων της Εκκλησίας (από σελ. 81 μέχρι της σελ. 317)
3. Βιβλίο έντυπο (ακέφαλο και κολοβό)
4. Φύλλα χειρογράφου του ΙΘ' αι., που περιέχουν εκκλησιαστικά κείμενα μεθ' ερμηνείας και συνωνύμων κατά στίχο (ψυχαγωγική μέθοδος)
5. Φύλλα χειρογράφου της αυτής ως η ανωτέρω γραφής, του αυτού περιεχομένου
6. Φύλλα και σπαράγματα εκ χειρογράφων και παλαιών εντύπων εκκλησιαστικού περιεχομένου αρ. φ. 1-61.
COL027.205
"Ακολουθία του Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας" (Κ54β_1)Χειρόγραφο νεότερο (ΙΘ' αι.) επιγραφόμενο "Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ανθίμου του εκ Κεφαλληνίας, νέου ασκητού πατρός και προστάτου Αστυπαλαίας..."COL165.01
Πολεμικό ημερολόγιο Κρήτης (Κ54ε_1)Τετράδιο επιγραφόμενο "Εν Ημερολόγιον Πολεμικόν της εν Ηρακλείω της Κρήτης εκστρατείας" μετά πολεμικού σχεδιαγράμματος της χρονικής περιόδου 1 Φεβρουαρίου έως 27 Ιουλίου 1897.1 Φεβρουαρίου-27 Ιουλίου 1897COL166.01
Βάρβογλης, Γεώργιος (συλλογή) (Κ55α)Μικρά συλλογή Γεώργιου Βάρβογλη εκ Μακεδονίας: βιογραφίες και βιογραφικά σημειώματα της οικογένειας Βάρβογλη, memoranda, περικοπές από διάφορα ιστορικά συγγράμματα.1746-1895COL168.01
"Επιτομή της Θεοσεβικής Διδασκαλίας και Ηθικής" (Κ56α)Βιβλίο υπό τον τίτλο "Επιτομή της Θεοσεβικής Διδασκαλίας και Ηθικής εν Λονδίνω νβ'".1836-1861COL089.02
Καΐρης, Θεόφιλος (K56β)Χειρόγραφο υπό τον τίτλο "Χρηστομαθείας Μέρος Β' υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν τω της Άνδρου Ορφανοτροφείω".COL089.02
Οθωμανικά έγγραφα (συλλογή) (Κ56ε)Φάκελος περιέχων έντεκα (11) τουρκικά έγγραφα του έτους 1803; και ένα (1) ελληνικό μαρτυρικό του 1820 σε αντίγραφο του 1828.[1803], 1820, 1828COL027.206
"Courrier d' Orient" (συλλογή) (Κ56στ)Φάκελος που περιέχει φύλλα της Γαλλικής Εφημερίδας "Courrier d' Orient" (6 Decembre 1828-1829).1828-1829COL027.207
Γαλλικές εφημερίδες (συλλογή) (K56ζ_1)Διάφορες γαλλικές εφημερίδες και περιοδικά (1897).1897COL027.208
Πρακτικά Συζητήσεων της Γαλλικής Βουλής & της Γαλλικής Γερουσίας (συλλογή) (K56ζ_2)Σπάραγμα της Journal Officiel, που περιέχει τα Πρακτικά των Συζητήσεων της Γαλλικής Βουλής της 22 Φεβρουαρίου 1897, σελ. 489-505 και της 15 Μαρτίου 1897 σελ. 759-780, επίσης τα Πρακτικά των Συζητήσεων της Γαλλικής Γερουσίας της 16 Μαρτίου 1897 σελ. 439-462.22 Φεβρουαρίου 1897, 15-16 Μαρτίου 1897COL027.208
Φύλλα ξένων εφημερίδων (συλλογή) (Κ57α)Φάκελος περιέχων φύλλα ξένων εφημερίδων: Journal des Debats , le Moniteur Universel, Giornale Privilegiato di Lucca, der Volksbote, Denkschrift, Singer Zeitung, Neue Munchener Zeitung, Regensburger Tagblatt, Allgemeine Zeitun.1838-1865COL027.210
Πολίτης, Γεώργιος Ν. (συλλογή) (Κ57δ)Έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας [πέντε (5) του έτους 1857 και ένα (1) του 1884) δωρηθέντα από τον Γεώργιο Ν. Πολίτη.1857, 1884COL169.01
Κονόμος, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ57στ)1. Φύλλον χάρτου, στο οποίο καταγράφονται δια χειρός δύο (2) δημοτικά άσματα "Οι κλέφτες επροσκύνησαν..." και "ακούσετε τι εγίνηκε μέσα εις το δόλιο Ανάπλι...",
2. Έντυπο τετρασέλιδο περιέχον Γεώργιου Τερτσέτη "Επιστολή προς Ζακυνθίους",
3. Έντυπο μονόφυλλο περιέχον στα γαλλικά αναφορά του Γεώργιου Τερτσέτη "A Sa Majeste Napoleon III. Empeureur des Francais".
χ.χ.COL171.01
Σταρά, Διαμάντω (συλλογή) (Κ57η)Μικρή συλλογή Διαμάντως Σταρά:
1. Ηπειρωτικά έγγραφα των ετών 1813-1868, εκ των οποίων μπουγιουρδιά των: Αλή Πασά (23 Μαρτίου 1813), Βεζύρ Ομέρ Πασά (23 Ιανουαρίου 1824, 20 Μαΐου 1824 και 2 Σεπτεμβρίου 1824), Βεζύρ Μεχμέτ Ρεσήτ Πασά (19 Ιουνίου 1828), Πασά των Ιωαννίνων (17 Οκτωβρίου 1841), παρέχοντα φορολογικές και άλλες ευκολίες στο Μήτζη Παπά Γιώργη Παπά από Γρατζανά,
2. Έντυπο περιέχον αυτοκρατορικό φιρμάνι προς τον Μαχμούτ Νεδίμ πασά τη 30 Σεπτεμβρίου 1875,
3. Φύλλο της εφημερίδας "Ιωάννινα", 2 Μαρτίου 1882.
1813-1882COL172.01
Όθωνα και Γεώργιου Α', διατάγματα (Κ57ι)Τρία (3) επίσημα διατάγματα, ένα (1) του βασιλιά Όθωνα και δύο (2) του βασιλιά Γεώργιου Α'.1862, 1890, 1892COL027.243
Βρούσκος, Λαζάρος (συλλογή) (Κ58α)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων, μεταξύ των οποίων και έγγραφα αναφερόμενα στον Υδραίο αγωνιστή Λάζαρο Βρούσκο.1822-1913COL175.01
Σκορδέλης, Βλάσιος Γ. (συλλογή) (Κ58β)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων, μετά μιας (1) φωτογραφίας, αναφερομένων στο βίο και την εθνική δράση του Σχολάρχη Φιλιππούπολης Βλασίου Γ. Σκορδέλη.1854-1875COL176.01
Μυκόνου, έγγραφα (συλλογή) (Κ60)Συλλογή νοταριακών εγγράφων και χειρογράφων από τη Μύκονο έχουσα ως εξής:
1. Λυτά έγγραφα των ετών 1635-1915,
2. Χειρόγραφα (Αρ. 135, 85, 83, 84, 137, 136, 124, 120,116, 107, 123, 122, 106, 86, 108, 139, 138, 140, 134, 132, 127, 113, 133, 131, 67, 94, 87, 74, 72, 118, 55, 90, 45, 59, 119, 70, 129, 53, 40, 130, 65, 125, 61, 80, 58, 64, 41, 44, 54, 82, 128, 60, 57, 46, 79, 36, 25, 51, 48, 47, 42, 66, 62, 56, 71, 52, 43, 69, 50, 68, 49, 76, 115, 112, 23, 37, 88, 14, 16, 26, 13, 17, 81, 96, 21, 18, 121, 4, 39, 24, 15, 20, 91, 6, 5, 101, 38, 22, 2, 1, 30, 29, 34, 11, 78, 3, 100, 77, 89, 7, 35, 12, 75, 98, 63, 10, 9, 31, 8, 28, 33, 32, 19, 114, 97, 117, 93, 111, 110, 102, 104, 92, 103, 99, 105, 109, 95),
3. Σφραγίδα του Δημ. Μαυρογένη (1812),
4. Έντυπα.
COL027.211
Ταυλουσούν (Κοινότητας), έγγραφα (συλλογή) (Κ58δ)Μικρά συλλογή τουρκικών ιστορικών εγγράφων και εντύπων αναφερόμενων στην Κοινότητα Ταυλουσούν (Ταβλοσούν) της Καισάρειας της Μικράς Ασίας.

Αναλυτικότερα, περιέχει:
-έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς την υποδιοίκηση Καισάρειας αναφορικά με τη σύνταξη καταλόγου πόλεων και χωριών με ελληνικούς πληθυσμούς για την είσπραξη φόρων του Δημοσίου και του Πατριαρχείου (1863),
-πίνακα με τους φόρους που αναλογούν στη μερίδα κάθε ραγιά ή ισλάμ στην περιοχή της Καισάρειας (1840),
-διάφορες αγωγές και δικαστικές αποφάσεις για οικονομικές και κτηματικές διαφορές (1865-1866),
-έγγραφα σχετικά με αίτημα αποφυλάκισης,
-μία (1) ιδιωτική επιστολή σχετικά με εμπορικές δοσοληψίες στα καραμανλίδικα (1823),
-μία (1) εγκύκλιο της Επιτροπής των Ελεών υπέρ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κωνσταντινούπολης προς την ορθόδοξη Κοινότητα Ταβλοσούν στα καραμανλίδικα καθώς και
- ένα (1) φύλλο της εφημερίδας "Ζενπούρ" (Κων/λη, 30 Μαρτίου 1866) στα καραμανλίδικα και ένα φύλλο της εφημερίδας "Ceride-i Havadis" (Κων/λη 1853) στα οθωμανικά.
1823-1909COL027.244
Ηγεμονία της Σάμου (συλλογή) (Κ58ε)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων απευθυνόμενων προς τον Υψηλότατο Ηγεμόνα του αυτόνομου ηγεμονικού καθεστώτος της Σάμου Ανδρέα Εμμ. Κοπάση.1909-1910COL027.245
Οργανώσεις Εθνικής Αντίστασης (Ε.Π.Ο. & ΣΠΙΘΑ) (αρχείο) (Κ61β)Μικρό αρχείο Εθνικής Αντίστασης των οργανώσεων:
1. Επαναστατική Πανελλαδική Οργάνωση (Ε.Π.Ο.) Απρίλιος - Νοέμβριος 1941,
2. Εθνική Γυναικεία Οργάνωση (Ε.Γ.Ο.) "ΣΠΙΘΑ" 1941-1944,
3. Εθνικό Κομιτάτο 1941-1944 .
1941-1944COL182.01
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ58η)Μικρά συλλογή εκ Νάξου:
1. Κώδικας, στον οποίο καταχωρίζονται μοναστηριακές συμβάσεις της Νάξου χρονολογιών από 27 Ιανουαρίου 1755 έως 12 Δεκεμβρίου 1791,
2. Σπάραγμα κώδικα, που φέρει μοναστηριακές συμβάσεις της Νάξου από 23 Σεπτεμβρίου 1751 έως 1808,
3. Εκκλησιαστικά και νοταριακά έγγραφα των ετών 1699-1844, αναφερόμενα κατά το πλείστον στη Μονή του Αγ. Ελευθερίου στο χωριό Σαγκρί της Νάξου και τη εν αυτή ιδρυθείσα σχολή.
1699-1844COL027.246
Μακεδονικός Αγώνας (συλλογή) (Κ59β)Μικρά συλλογή εγγράφων αναφερομένων στον Μακεδονικό Αγώνα.1905-1908COL027.247
Τρικάλων, έγγραφα (συλλογή) (Κ64στ)Μικρά συλλογή εγγράφων περιλαμβάνουσα διαταγές Τούρκου διοικητή της περιοχής Τρικάλων.1879COL027.06
Τελωνεία Σμύρνης (Κ62α)Δύο (2) δημόσια βιβλία των ετών 1920-1922 "Προσωπικού Τελωνείων Σμύρνης" και "Εργατών Τελωνείου Σμύρνης".1920-1922, 1838, 1853COL156.03
Τελωνείων Σμύρνης, σφραγίδες (Κ62β)Δέκα εννέα (19) σφραγίδες των Τελωνείων Σμύρνης.χ.χ.COL156.03
Puaux, Rene (συλλογή) (Κ63)Έγγραφα της συλλογής Rene Puaux, εκ των οποίων η πλειοψηφία επιστολές σημαινόντων προσώπων της Γαλλίας, κ.ά. περί της αγωνιζόμενης Ελλάδας, μουσικά τεμάχια, κ.ά.
A': έξι (6) έγγραφα α-στ' (χωρίς αρίθμηση των ετών 1807-1809, 1813) & τα υπ' αριθμ. 1-67 έγγραφα (1802, 1825-1829, 1831-1832, 1835-1838, 1840, 1845-1847, 1850).
Β': τα υπ' αριθμ. 68-94 έγγραφα [18 επιστολές του αρχείου του Γαλλικού Φιλελληνικού Κομιτάτου, επιστολές, βιογραφικά σημειώματα, μία (1) παρτιτούρα και μια (1) μετάφραση δημοσιευμένης επιστολής].
1802-1856COL184.01
Βενετικής Διοίκησης, διπλώματα (Κ64γ)Δύο (2) βενετικά διπλώματα χορηγούμενα υπό των Βενετών Διοικητών του Βασίλειου του Μορέως Μαρίνου Michiel και Αgostino Sagredo προς τον καπετάνο Μιχαλάκη Bozzi (Βότση) εκ Κελεφών Οιτύλου της Λακωνίας, για τις προς την Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας στρατιωτικές υπηρεσίες του.1694-1695COL029.01
Σακελλαριάδης, ΙωάννηςΙστορικά έγγραφα των χρόνων της Επανάστασης του 1826 αναφερόμενα στον Ιωάννη Σακελλαριάδη, εκ Καλαβρύτων, Γραμματέα Δημοσίων Υπηρεσιών των χρόνων του Αγώνα.1826COL027.03
Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης, έγγραφα (Κ64ε)Ιστορικά έγγραφα της Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης που αφορούν το διορισμό της Ελένης Κουτσαυτοπούλου ως δακτυλογράφου.1921COL034.01
Άνδρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ62στ)Συλλογή εγγράφων εξ Άνδρου, μεταξύ των οποίων αγοραπωλησίες, διαθήκες, ομολογίες, αποδείξεις παραλαβής, δωρεές, προικοσύμφωνα κ.ά.:
-Έντεκα (11) νοταρικά (αγοραπωλησίες, διαθήκες) των ετών 1728, 1738, 1771, 1786, 1787, 1799, 1801, 1804, 1805, 1814, 1820,
-Δύο (2) ομολογίες των ετών 1750 & 1765,
-Μία (1) απόδειξη παραλαβής του 1753,
-Μία (1) δωρεά του 1759,
-Δύο (2) προικοσύμφωνα των ετών 1760 & 1816,
-Ένας (1) πάκτος του 1772,
-Μία (1) αλλαξία του 1772,
-Μία (1) δηλοποίηση του 1781,
-Δύο (2) εξοφλητικά του 1813 και ένα (1) αχρονολόγητο,
-Οκτώ (8) γράμματα Δημογεροντίας Άνδρου 1827, 1828, 1831, 1832,
-΄Ένα (1) γράμμα του Έκτακτου Επιτρόπου Βορείων Κυκλάδων (1829),
-Τρία (3) γράμματα του Διοικητή της νήσου Άνδρου και Κίας (1830,1831),
-Ένα (1) πληρεξούσιο (1831),
-Τέσσερα (4) της Δ' κατά συνέχεια Εθνικής Συνέλευσης:
1. Η επί των πληρεξουσίων εγγράφων Εξεταστική Επιτροπή (1832),
2. Διορισμός μέλους της επί των Δημοσίων Λογαριασμών Εξεταστικής Επιτροπής,
3. Έντυπα: προκήρυξη της εν Προνοία κατ' επανάληψη Δ' Εθνικής των Ελλήνων Συνέλευσης, 20 Ιουλίου 1832. Ψήφισμα Α' (αμνηστία), 1832
1728-1832COL027.248
Καψοκαβάδη, οικογένεια (συλλογή) (Κ64στ') Συλλογή εγγράφων εκ Κερκύρας αναφερομένων στην οικογένεια Καψοκαβάδη:
1. Σαράντα (40) επιδοτήρια δικαστικού κλητήρα, εκθέσεις εκτίμησης, αποδεικτικά επίδοσης, κλήσεις, κλπ (από 11 Νοεμβρίου 1870 ως 4 Νοεμβρίου 1913),
2. Εβδομηνταένα (71) συμβόλαια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ληξιαρχικές πράξεις των ετών 1600-1890 της Κοινότητας Μπενίτζης Κέρκυρας αναφερόμενα στην οικογένεια Καψοκαβάδη.
1600-1913COL035.01
Αυτόγραφα (συλλογή) (Κ64ζ)Συλλογή εγγράφων αποτελούμενη στην πλειοψηφία της από αυτόγραφα διασήμων ανδρών της ελληνικής ιστορίας (Κοραή, συνοδικών του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, Αγαθάγγελου Τυπάλδου, Δ. Υψηλάντη, Ελισάβετ Υψηλάντου, Βιάρου Καποδίστρια, Πατριάρχη Κωνσταντίου Α΄, Λουδοβίκου Βασιλιά της Βαυαρίας, Γ. Καραϊσκάκη, Θεόφιλου Καΐρη, Γ. Κουντουριώτη, Μιχ. Γ. Σχινά, Αλ. Στούρζα, Βαρώνου Σίνα, Χαρ. Τρικούπη, Βασιλιά Όθωνα, Α. Γ. Βούλγαρη, Βασίλισσας Αμαλίας, Βασιλιά Γεωργίου Α΄, Θ. Α. Ζαΐμη, Γ. Σταύρου, Π. Νοταρά, Α.Γ. Κουντουριώτη, Αριστ. Βαλαωρίτη, Ν. Δεληγιάννη, Ελευθέριου Βενιζέλου).1811-1914COL027.08
Mistruzzi di Frisinga, Charles (K64ι)Φάκελος με σημειώματα, πιστοποιητικά και αποσπάσματα αρχείων σχετικά προς το γενεαλογικό δένδρο του Ιταλού Charles Mistruzzi di Frisinga.1442-1952COL038.01
Καιροφύλας, Κώστας (συλλογή) (Κ68)Συλλογή Κώστα Καιροφύλα:
1. Αντίγραφα εγγράφων και χειρογράφων υπό του Γάλλου Jean Savant αναφερόμενα στην ιστορία της Επτανήσου και της λοιπής Ελλάδας (1816-1830),
2. Σαράντα πέντε (45) εικόνες με θέματα από γεγονότα και προσώπα της Ελληνικής Επανάστασης,
3. Αντίτυπο μοναδικό του μη κυκλοφορήσαντος βιβλίου "Jean Savant, Αι Ιόνιοι νήσοι υπό τον Ναπολέοντα I. Επιστολαί Donzelot, Dessiers, Lesseps & Pouqueville II. Ο Νικόλαος Μυλωνάς & η Ακαδημία Αθηνών. Εν Αθήναις, 1940",
4. Μελέτη του J. Savant "Νicolas Milonas et la renovation de l'Academie de Platon" (τεύχος δακτυλογραφημένο εκ σελίδων 75).
1816-1830COL043.01
Κέρκυρας, οικογένειες (Κ72α)Φάκελος εκ Κερκύρας των οικογενειών Καλοσγούρου, Φωκά, Πετριτσοπούλου κ.ά, αποτελούμενος κυρίως από αποσπάσματα πράξεων βάπτισης, γάμου και θανάτου εκ των βιβλίων των τηρουμένων υπό των ναών της Κέρκυρας αλλά και από επιστολές, υποσχετικά, διπλώματα, κ.ά.1750-1875COL027.18
Ψαριανοί Αίγινας & Σύρου (συλλογή) (Κ72γ)Μικρά συλλογή εγγράφων των Ψαριανών στην Αίγινα και Σύρο.1826-1844COL027.19
Μπλέσσα, οικογένεια (Κ72ε)Νοταριακά έγγραφα της οικογένειας Μπλέσσα από Κεφαλλονιά.1572-1856COL053.01
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72α)Μικρά συλλογή από Κεφαλλονιά: Καποδιστριακά έγγραφα περί Στ. Πυλαρινού (1828-1831).1828-1831COL027.20
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72β)Μικρά συλλογή από Κεφαλλονιά: επιστολές Κ. Λομβάρδου από Κέρκυρα και Ζάκυνθο προς Αιμ. Πυλαρινό (στις 30/11/1859, 21/12/1859, 24/10/1860 και 04/08/1861).30 Νοεμβρίου 1859, 21 Δεκεμβρίου 1859, 24 Οκτωβρίου 1859, 4 Οκτωβρίου 1861COL054.01
Δημητροκάλλη, Ευσταθία (σύμμεικτη συλλογή) (Κ73α)Μικρά συλλογή περιέχουσα:
1. Χειρόγραφο περιέχον υποδείγματα επιστολών, ιατροσόφια και οικογενειακές ενθυμήσεις και λογαριασμούς,
2. Έγγραφα από Νάξο ως επί το πλείστον νοταριακά.
1772-1865COL027.39
Κυθήρων, Μονεμβασιάς, Γυθείου & Σπάρτης, έγγραφα (συλλογή) (Κ73β)Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα νοταριακά και δικαστικά έγγραφα προερχόμενα κυρίως από Κύθηρα αλλά και από Μονεμβασιά, Γύθειο και Σπάρτη:
1. Έγγραφο Υπουργείου Εκκλησιαστικών μετά μεγάλης σφραγίδος του Κράτους, υπογεγραμμένο υπό της Βασίλισσας Αμαλίας τη 6 Ιουλίου 1856 μετά σχετικής αλληλογραφίας του αυτού έτους,
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως του 1816 (Τσυρίγο),
3. Κατάλογος αφιερωμάτων του 1820,
4. Δύο (2) ομόλογα του 1820-1834 (εν Σμύρνη,Τσυρίγο),
5. Δύο (2, συμφωνητικά 1821-1826 (Μονεμβασιά),
6. Δύο (2) διαθήκες (1769& 1840),
7. Τέσσερις (4) διάφορες επιστολές 1821-1830-1837-1840 (Τσυρίγον, Γύθειο, Ναύπλιο),
8. Μία (1) ιταλική επιστολή του 1822 (Τσυρίγο),
9. Μία (1) επιστολή εξ Ύδρας το 1834 προς τον Χ. Γκιούλια εις Γύθειον,
10. Μία (1) εμπορική επιστολή του 1836,
11. Προβλέψεις των ετών 1838-1841,
12. Συμβιβασμός μετ' αντιγράφου του 1840-1843 (Κύθηρα),
13. Πωλητήριο του 1842 (Γύθειο),
14. Χρεωστικό του 1842 (Κύθηρα),
15. Συμβόλαιο του 1840 (Κύθηρα),
16. Δάνεια του 1839, 1845-1846 (Κύθηρα),
17. Εξώδικος πρόσκληση του 1846 (Γύθειο),
18. Ληξιαρχική πράξη Κυθήρων 1847,
19. Κοινοποίηση κλητήρος 1848 (Κύθηρα),
20. Πράξη ενώπιον του νοταρίου 1849 (Κύθηρα),
21. Πράξη ενώπιον συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Γυθείου 1851,
22. Πληρεξούσιο του 1851 (Κύθηρα),
23. Συμφωνητικό του 1855 (Κύθηρα),
24. Ομόλογα 1846-1869 (Κύθηρα),
25. Γνωστοποίηση του 1855 (Κύθηρα),
26. Παρά το Μονομελές Πρωτοδικείο 1856-1860 (Κύθηρα),
27. Ληξιαρχική πράξη θανάτου 1856 (Κύθηρα),
28. Υποθηκοφυλακείο Κυθήρων 1850-1855,
29. Πρωτοδικείο Σπάρτης 1848,
30. Έγγραφα υποθήκης 1856,
31. Ανταλλαγή του 1862,
32. Αγοραπωλησία 1862,
33. Αγωγή ενώπιον Τριμελούς Πρωτοδικείου 1864,
34. Αγωγή κατά απόφασης Πρωτοδικείου 1865-1866,
35. Αντίγραφο πράξεως ιταλιστί 1850
1769-1866COL027.40
Ζωγράφου, Ειρήνη (συλλογή) (Κ74α)Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα:
1. Εικοσιτέσσερα (24) έγγραφα των ετών 1824-1839, από τα οποία ενυπόγραφα του Οδυσσέα Ανδρίτζου, Γ. Μαυρομμάτη, Μιχ. Τοσίτζα, Εμ. Σπυρίδωνος, Χρστοδ. Χατζηπέτρου, Νικ. Στορνάρη, Πετρ. Μαυρομιχάλη, Κωνσταντή Μασκλαβάνη, Πασά των Ιωαννίνων (1830), Πασά της Όχριδος (1835), εγγυητικά και άλλα γράμματα κατοίκων των Γρεβενών, του Μητροπολίτη Γρεβενών,
2. Πέντε (5) αχρονολόγητα έγγραφα, εκ των οποίων τεμάχια χάρτου, καταστατικό πατριωτικής αδελφότητας, γράμμα του Τζεφλικόπουλου, τετράφυλλο με ειδήσεις του Αλή πασά,
3. Τεμάχια, στα οποία αναγράφονται λογαριασμοί του 1839 σχετικοί με χαράτζια από τα χωριά Βαρόσι, Μηλιά, Βεβίστι, Ασπρόκαμπο, Μικρό Σερίνι, Σπάτα, Ζυγώστι, Διμινίτζα, Ραντοσίνιστα, Σίταβο, Κουσκό,
4. Επτά (7) κατάστιχα.
1824-1839COL027.43
Touret, Ιλαρίων (συλλογή) (Κ73γ)Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα έγγραφα και ένα (1) χειρόγραφο αναφερόμενα στο Γάλλο Φιλέλληνα Συνταγματάρχη Ιλαρίωνα Touret.1825-1872COL027.41
Αραπίδου, Μαρία (σύμμεικτη συλλογή) (Κ73δ)Δύο (2) έγγραφα:
1. Δίπλωμα χορηγήσεως χαλκού αριστείου στον αγωνιστή Ηλία Τσανέα,
2. Πιστοποιητικό ότι ο Αγγελής Ιωάννου Σμυρναίος αγωνίστηκε υπέρ πατρίδος.
1844-1845COL027.42
Σταμούλης, Μιλτιάδης (σύμμεικτη συλλογή) (Κ75α)Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα:
1. Τουρκικά χαρτονομίσματα προ του 1880 ("χαϊμέδες"),
2. Έντυπο σχεδιάγραμμα της εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ τάξης των αρχών κατά τους γάμους του Βασιλιά της Ρουμανίας Καρόλου,
3. Το υπ' αριθμ. 9 της 23 Ιαν. 1922 φύλλο της εφημερίδας του Μικρασιατικού Μετώπου "Αρβύλα" (λιθόγραφο),
4. Πρόσκληση του Μουφτή Ραιδεστού της 07-05-1922,
5. Έντυπα ομιλιών του Κόμματος των Προοδευτικών Φιλελευθέρων του Γ. Καφαντάρη του 1926,
6. Έντυπα, συνθήματα και ενθύμια της Κατοχής και των Μυστικών Οργανώσεων Αντίστασης (εφημερίδες, προκηρύξεις, τοιχοκολλήσεις, εγκύκλιο Αρχιεπισκόπου, Διάγγελμα Πρωθυπουργού, κ.ά.) των ετών 1941-1944.
1922, 1926, 1941-1944COL073.01
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ75β)Νοταριακά έγγραφα από Νάξο.1696-1908COL027.45
Βογιατζής, Αλέξανδρος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ75γ)1. Τουρκικό έγγραφο,
2. Έγγραφο (στα ιταλικά),
3. Συμβόλαιο της Προσωρινής Κυβέρνησης Μαυροβουνίου,
4. Ευχαριστήριο έγγραφο του Γενικού Πρόξενου της Αγγλίας στην Αλεξάνδρεια,
5. Έγγραφο του Γενικού Στρατιωτικού Επιμελητή της Μεραρχίας στην Κωνσταντινούπολη Πρίγκηπος Ναπολέοντα.
1693-1814COL074.01
Λυκιαρδόπουλος, Παναγής (σύμμεικτη συλλογή) (Κ75στ)1. Πιστοποιητικό της 22 Ιουνίου 1799 σχετικό με την εγγραφή της οικογένειας Λυκιαρδοπούλου στη Χρυσή Βίβλο των Ευγενών (ιταλικά),
2. Έντυπο μονόφυλλο - διαταγή του Προέδρου του Εκτελεστικού από Κόρινθο στις 11 Μαΐου 1822, με το οποίο διορίζονται Επιτροπές,
3. Διαταγή του Μινίστρου του Πολέμου Ιωάννη Κωλέττη από το Άργος στις 18 Ιουνίου 1822 προς το Γεράσιμο Λυκιαρδόπουλο.
1799, 1822COL075.01
Λευκάδας, έγγραφα (συλλογή) (Κ78)1. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κτημάτων της οικογένειας Γαβαλά στη Λευκάδα, αντίγραφο εκ του Δημοσίου Κτηματολογίου (Copia levata dal Pubblico Disegno Cattastico) της 19 Απριλίου 1774,
2. Τρία (3) νοταριακά έγγραφα από Λευκάδα των ετών 04-01-1722, 18-12-1795 και 19-05-1796, αντιγραφέντα αντίστοιχα στις 27-09-1795, 20-01-1804 και 25-06-1804 στα ελληνικά,
3. Βιβλίο με τίτλο "Per D. Bernardo Gavala contro il sig. Antonio Settini", περιέχον περί τα πενήντα (50) έγγραφα των ετών 24-04-1702 έως 1776 αναφερόμενα στην Ενετοκρατία στη Λευκάδα.
1702-1804COL027.46
Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ78β)1. Υπόμνημα περί της νήσου Ύδρας υπό Αντωνίου Μιαούλη,
2. Διήγηση θαυμάτων της Ιεράς εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης της ευρισκομένης στην Ύδρα,
3. Πωλητήριο υπό του Νικ. Βότζου και του υιού του Πέτρου προς τον Νικολόν Μπουντούρη εξ Ύδρας τη 20-10-1783 ,
4. Ομολογία μεταξύ των αδελφών Γεωργίου και Γιάννη Μπουντούρη εξ Ύδρας τη 17-10-1806,
5. Πωλητήριο υπό της Ζώγκας θυγατρός Δήμα Μαστρογιάννη προς τη θυγατέρα της Ελένη εν Ύδρα τη 11-04-1817,
6. Κρυπτογραφικό δίπλωμα ιερέα της Φιλικής Εταιρείας εν Ύδρα, με το οποίο ο S. καθιερώνει ιερέα Φιλικόν τον Εμμανουήλ Ιωάννου Σπαή εξ Ύδρας ετών 48 πραγματευτή,
7. Κάτασταση τριάντα δύο (32) πλοίων εμφαίνουσα αύξοντα αριθμό, όνομα πλοιοκτήτη, αριθμό ναυτών εκάστου, υπό τον τίτλον "Μανόλη Σπαχή των κάτωθεν πλοίων θενά δώσης εκάστου ναύτου τρία τέταρτα".
1783-1821COL027.47
Σφυρόερας, Νικόλαος (συλλογή) (Κ78γ)Συλλογή Νικόλαου Σφυρόερα περιέχουσα:
1. Νοταριακά έγγραφα εκ Νάξου,
2. Επιστολές και άλλα γραπτά, εκ των οποίων ορισμένα δημοσιεύθησαν υπό τον Ν. Σφυρόερα στο περιοδικό "Ελληνική Δημιουργία".
1625-1820, 1915-1919COL076.01
Πολυκάνδρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ79α)Μικρά συλλογή των Γ. Πέτσα και Ν. Καφετζάκη περί Πολυκάνδρου, περιέχουσα:
1. Πατριαρχική κοινή απόδειξη περί της Μονής της νήσου Πολυκάνδρου της Επαρχίας Σιφνομήλου Κοιμήσεως της Θεοτόκου ότι επλήρωσε προς την Μεγάλην Εκκλησίαν το ετήσιο χρέος, της α' Μαρτίου 1799,
2. Όμοια απόδειξη της α' Μαρτίου αωα (1801),
3. Έγγραφο της α' Μαρτίου 1816 προς την νήσο Πολύκανδρο εκδοθέν υπό του Υψηλού Διβανίου περί διορισμού επιτηρητών,
4. Ομολογία ενυπόγραφος και ενσφράγιστος περί δανείου της Δημογεροντίας Πολυκάνδρου από της κοινής Εκκλησίας της 2 Απριλίου 1828,
5. Γράμμα ενσφράγιστο, ενυπόγραφο και εμμάρτυρο περί αφιερώσεως κτήματος εις ναό της Πολυκάνδρου τη 11 Μαΐου 1830,
6. Έγγραφο της Δημογεροντίας Πολυκάνδρου της 8 Μαΐου 1832 προς τους Επιτρόπους της κοινής Εκκλησίας,
7. Έντυπο περιέχον Διάταγμα της Αντιβασιλείας της 4 Δεκ. 1834 περί μοναστηρίων,
8-9. Δύο (2) έγγραφα στην Τουρκική γλώσσα.
1799-1834COL027.48
Μαρσάν, Έλλη Ι. (συλλογή) (Κ79β)Συλλογή Έλλης Ιακώβου Μαρσάν περιέχουσα ομολογίες ενυπόγραφες και ενσφράγιστες των αρχιερέων του Οικουμενικού Πατριαρχείου δανειζομένων χρήματα παρά του άρχοντος Στεφάνου Μαυροκορδάτου, της Αννέζας και της Κοκκώνας Ταρσίτζας για τις ανάγκες της επαρχίας, τα δε υπόλοιπα είναι Καποδιστριακά προς τον Ι. Μαρσάν και Στ. Πυλαρινόν, τον Ι. Μαρσάν και Γ. Λάτζην, οι οποίοι ήταν σύνδεσμοι της Κυβέρνησης μετά των Γαλλικών στρατευμάτων του Maizon, εν δε του 1834 προς τη Νομαρχία Αρκαδίας.1804-1834COL077.01
Ηγεμονία της Σάμου (συλλογή) (Κ79γ)Μικρά συλλογή Κωνσταντίνου Νέστ. Θέμελη περιέχουσα ιστορικά έγγραφα της Ηγεμονίας της Σάμου.1833-1834COL078.01
Καράκαλος, Ευθύμιος (συλλογή) (Κ79δ)Μικρά συλλογή Ευθύμιου Καρακάλου:
1. Φύλλο λογαριασμού υπό τον τίτλο "Ο εν Τριπολιτζά κύριος Νικόλαος Ταμπακόπουλος...Εν Κων/πόλει τη α' Μαΐου 1818 Γεώργιοε Ταμπακόπουλος" που περιέχει καταχωρίσεις από 11-10-1816 έως 01-05-1818 ",
2. Έγγραφο της Πελοποννησιακής Γερουσίας εκ Τριπόλεως προς τους φιλογενείς επιστάτες της Επιτροπής Δημοπρασίας Πωλήσεως των Εθνικών Εισοδημάτων εις Μιστρά",
3. Τουρκικό έγγραφο.
1818-1822COL079.01
Μάμουκας, Ανδρέας (συλλογή) (Κ80)Συλλογή Ανδρέα Μάμουκα:
Α. Ιδιωτικά (φ. 1-81)
Β. Δημόσια (φ. 82-φ. 106),
Γ. Αυτοτελείς συλλογές:
1. Αντίγραφα εγγράφων (φ.107Α-108Β)
2. Βιτάλη Αρχείο (φ. 109-113),
3. Εκκλησιαστικά (φ. 114),
4. Ενότητες Μικρές (φ. 115-116Β),
5. Έντυπα (φ. 117-118Β),
6. Εταιρεία των Ωραίων Τεχνών (φ. 119),
7. Εφημερίδες (φ. 120),
8. Εφημερίς των Αθηνών (1824-1825) (φ. 121),
9. Καποδιστρίου δολοφονίας ανακρίσεις (φ. 122),
10. Μαστραπά αρχείον (φ. 123-124Β),
11. Ποικίλα (φ. 125),
12. Πόρου Συνδιάσκεψις (1828) (φ. 126),
13. Συνέλευσις Εθνική Ε΄ (Άργος, 1831-32) (φ. 127)
14. Χειρόγραφα (φ. 128-129Β): α. εκκλησιαστικά, β. ιατρικά, γ. Πίνακες αλφαβητικοί περιεχομένων Γεν. Εφημερίδος, δ. Χιακά,
15. "Ελληνικά Χρονικά".
COL027.56
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ82)Κ82α: Έξι (6) οθωμανικά έγγραφα & 1 έγγραφο γαλλιστί (1870).
Κ82β: Είκοσι (20) έγγραφα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Όθωνα, της εν Αθήναιες Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, του Ελληνικού Συλλόγου "Ο Ιερός Αγών", της Πρυτανείας του Εθνικού Πανεπιστημίου, του Υπουργείου Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, του Προέδρου της Ελεήμονος Εταιρείας προς τον καθηγητή της Θεολογίας Π. Ρομποτή (1859-1923).
Κ82γ: Δεκαεπτά (17) πατριαρχικά και εκκλησιαστικά έγγραφα των ετών 1805-1907, που περιέχουν αλληλογραφία του Δ. Δημητριάδη και προς τον Ιωάννη Μεσολωρά, καθηγητή της Συμβολικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο και Διευθυντή του εκκλησιαστικού περιοδικού "Ιερός Σύνδεσμος".
Κ82δ: Δεκατρία (13) νοταριακά έγγραφα των ετών 1686-1821.
Κ82στ': Τριάντα οκτώ (38) έγγραφα των ετών 1817, 1837, 1852-1854, 1856-1857, 1860-1861, 1872, 1888, 1892, 1919 & αχρονολόγητα.
Κ82ζ: Εβδομήντα πέντε (75) δημόσια έγγραφα των ετών 1822-1823, 1827-1830, 1832-1833, 1836, 1838, 1842-1844, 1850, 1854-1858, 1870, 1880, 1882, 1870, 1880, 1882, 1885, 1886, 1894, 1908, 1910, 1924, 1937 & εξ αυτών ένα αχρονολόγητο έγγραφο.
Κ82ε: Εξήντα μία (61) επιστολές προς το Δημήτριο Βουδούρη (1831, 1833-1836, 1839-1841, 1850 &1860).
1686-1937COL027.57
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ83γ)Συλλογή περιλαμβάνουσα:
1. Φακέλους του αρχείου Αλέξανδρου Κοντόσταυλου περιέχοντας εμπορικά, κτηματικά κ.ά έγγραφα, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του χωριού Άγιος Λουκάς της Εύβοιας και φάκελος του εμπορικού πλοίου "Αλέξανδρος".
2. Τρεις (3) τόμους, στα φύλλα των οποίων είναι επικολλημένες πολλές προσκλήσεις Βασιλέων, Πριγκήπων, Δουκών και Πρέσβεων προς τον πρώην διπλωματικό υπάλληλο Αλεξ. Πάλλη.
1809-1908, 1896-1922COL027.58
Αυτόνομος Ήπειρος (συλλογή) (Κ79ε)Μικρά συλλογή εγγράφων της Αυτόνομου Ηπείρου, με τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία νεοτυπωθέντα γραμματόσημα.1914COL027.193
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ84)Συλλογή περιλαμβάνουσα:
1. Χειρόγραφο υπό τον τίτλο "Εφημερίς 1844, Ιουνίου 5, εν Δημητσάνα. Νικόλαος Κυριακίδης", το οποίο είναι προσωπικό ημερολόγιο του αγωνιστή Ν. Κυριακίδου από 3 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Μαρτίου 1849,
2. Χειρόγραφο υπό τον τίτλο "Από το ημερολόγιο Αντωνίου Μπουρνιά περί εκστρατείας Χίου γενομένης τω 1822. Εν τω 1832 Αυγούστου 25 Αιγίνη",
3. Συλλογή εκατοεικοσιπέντε (125) εγγράφων του αγωνιστή Νικ. Κυριακίδη των ετών 1811-1880,
4. Δικαστικό αρχείο με εικοσιπέντε (25) ογκώδεις φακέλους και επτά (7) ευρετήρια των ετών 1834 έως 1910 καθώς και ένα Βιβλίο Εισαγωγής Καπνού του Νικολ. Πατρατζιώτου (από 1 Φεβρ. 1853-1865).
1811-1880, 1832, 1834-1910, 1843-1849COL027.59
Θεσσαλονίκης, έγγραφα (συλλογή) (Κ79θ)Έγγραφα εκ Θεσσαλονίκης των ετών 1852-1905.1852-1905COL027.51
Αθηναϊκά έγγραφα (συλλογή) (Κ86α)Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα αντίγραφα ιστορικών εγγράφων απευθυνόμενων προς τους προκρίτους και την Δωδεκάδα των Αθηνών ή εκδιδομένων υπ' αυτών.1813-1831COL027.61
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ87)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων και χειρογράφων έχουσα ως εξής:
Α. Έγγραφα:
1. Ιδιωτικά των ετών 1781-1863, εκ Ρωσίας, εξ Αμοργού, Αθηνών, κ.ά.,
2. Δημόσια των ετών 1834-1854,
3. Δικαστικά των ετών 1879-1904,
4. Διάφορα των ετών 1835-1935,
Β. Ενότητες:
1. Ευβοϊκά των ετών 1806-1902 (ομολογίες, πωλητήρια, χρεωστικά, επιστολαί και έγγραφα εξ Ευβοίας),
2. Διπλώματα των ετών 1832-1876,
3. Αρχείο Κοντόσταυλου των ετών 1820-1883,
4. Αρχείο Φραγκοπούλου [δεκατέσσερις (14) επιστολές του 1864, εκατό σαράντα επτά (147) δικαστικά και συμβολαιογραφικά των ετών 1857-1872 εκ Κεφαλληνίας)].
Γ. Χειρόγραφα:
1. Βιβλίο Πρακτικών, περιέχον αποφάσεις της εν Ζακύνθω Κεντρικής Επιτροπής υπέρ των εκ του σεισμού παθόντων από 27-01-1893 έως 09-08-1893,
2. Χειρόγραφο επιγραφόμενο "Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας και Κοτυώρων Πολυκάρπου (Ψωμιάδου) Απομνημονεύματα 1892-1918. Εν Κωνσταντινουπόλει 1918".
1781-1935COL027.65
Τζαβέλλας, Φώτης (συλλογή) (Κ88)Ιστορική συλλογή Φώτου Τζαβέλλα περιλαμβάνουσα:
1. Χειρόγραφο σημειωματάριο και ημερολόγιο Φ. Τζαβέλλα περιέχον ημερολόγιο από 14 Φεβρουαρίου έως 22 Απριλίου 1792, υποδείγματα επιστολών, ενθυμήσεις γεννήσεων προσώπων της οικογένειας, λογαριασμούς, κ.ά.,
2. Χειρόγραφο σημειωματάριο περιέχον οικογενειακές ενθυμήσεις,
3. Ιστορικά έγγραφα: επιστολές, ομολογίες, αποδείξεις, δανειστικά, τεσκερέδες, έγγραφα της Ρωσικής κατοχής της Επτανήσου, της δεύτερης Γαλλοκρατίας της Επτανήσου, της Επανάστασης του 1821, της Καποδιστριακής περιόδου, της Οθωνικής περιόδου, κ.ά.
1786-1908COL027.66
Βενετικά έγγραφα (συλλογή) (Κ86στ)Συλλογή τεσσάρων (4) Βενετικών εγγράφων των ετών 22 Ιουνίου 1638, 4 Μαρτίου 1652, 18 Οτκωβρίου 1656 και 26 Μαΐου 1683: το πρώτο εκδίδει ο Δόγης Aloysious Contarini και αναφέρεται στην Επτάνησον, τα υπόλοιπα έγγραφα νοταριακά στα ιταλικά.1638-1683COL027.63
Πύρρος, Διονύσιος (συλλογή) (Κ86η)Μικρά συλλογή περιλαμβάνουσα έγγραφα του ιατροφιλοσόφου Διονύσιου Πύρρου του Θετταλού.1813-1857COL146.01
Σκουλάς, Νικόλαος Ι. (Κ93δ)"Επίθεσις Εφημερίδος ΚΗΡΥΞ εναντίον Δημάρχου Χανίων Ν. Σκουλά δια την υποδοχή Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και υπουργών κατά Ιούλιον 1962".1954, 1962COL027.72
Σπανός, Χαράλαμπος (συλλογή) (Κ94α)Κ94, α Συλλογή Χαράλαμπου Ι. Σπανού περιέχουσα:
1. Χειρόγραφο που φέρει αντιγεγραμμένα έγγραφα της Δημογεροντίας Ερμούπολης (1822-1829),
2.-Χειρόγραφο που περιέχει βιογραφία του Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Δοσιθέου Φιλίτου 1734-1826,
- Σαμιακά έγγραφα και έντυπα των ετών 1851, 1852, 1853, 1854 και 1898,
-Νοταριακά έγγραφα εκ Πρεβέζης των ετών 1787, 1802, 1834,
-Δύο (2) Τουρκικά έγγραφα,
-Τρία (3) Πρακτικά της "Επιτροπής Ηπειρωτικού Μνημείου Μεσολλογίου 1937" της 12ης Μαΐου 1937.
1734-1937COL027.74
Σπανός, Χαράλαμπος (συλλογή) (Κ94β)Συλλογή Χαράλαμπου Ι. Σπανού:
Ι.
Α. Έντυπα:
1. Γενικοί Λογαριασμοί της Οικονομικής Διαχείρισεως του Κράτους από 21 Ιανουαρίου 1833 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1843. Μετά της προς τον Βασιλέα Εκθέσεως του Υπουργού των Οικονομικών. Αθήνησιν, εν έτει 1849,
2. Μονόφυλλο επικεκολλημένο σε φύλλο χάρτου εφ' ού βενετικά σημειώματα υπό τον τίτλο "Διοίκησις των Ιονικών Νήσων. Ημερίς Κριτής της Ειρήνης εξ αναζητήσεως του Κυρ. Δομηνίγγου Γρόφου...Εδόθη τας 4/16 Ιουνίου 1814",
3. Μονόφυλλο "Προς τους απανταχού Συμπολίτας και Ομογενείς Έλληνας...Εν Αθήναις τη 18 Μαΐου 1880 ο Πρόεδρος Σ. Σωτηρόπουλος, ο Γραμματεύς Τιμολέων Φιλήμων, ο Ταμίας Μ. Χαρίλαος, τα Μέλη κλπ., περί της καταστάσεως των φυλακών (Εγκύκλιος αδήλου Σωματείου).
Β. Χειρόγραφα:
1. Αντίγραφο της 15 Φεβρουαρίου 1831 υπό τον τίτλον "Διδαχή του εν Αγίοις Πατρός ημών Κοσμά του Ιερομάρτυρος",
2. Έκθεση δακτυλογραφημένη "Ίδε οι άνθρωποι το πρώτον" περί εκλογής επισκόπου Αρκαδίας.
Γ. Έγγραφα:
1. Επιβεβαιωτήριο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανού της κ' Απριλίου 1911 περί της γνησιότητας του δοθέντος εις Φλώραν Αγ. Κουτσογιάννη τιμίου ξύλου.
2. Επιβεβαιωτήριο του αυτού τη κ' Απριλίου 1911 περί της γνησιότητας του δοθέντος στην Καλλιόπη Κ. Τσουκαλά τιμίου ξύλου.
3. Τρία έγγραφα προς Ι. Παπαδόπουλο Καθηγητή Πανεπιστημίου α. του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης τη κ' Μαρτίου 1949, β. του Δημάρχου της Lyon Προέδρου της Εθνικής Συνέλευσης της Γαλλίας Ed. Erriot τη 19 Ιουλίου 1947, γ. του Προξένου του Ισραήλ στην Αθήνα 28-04-1949,
4. Διάταγμα του Γεώργιου Α' της 14-11-1981.
5. Επιστολή του Δημητρ. Π. Πασχάλη εξ Άνδρου στις 29-01-1926 προς άδηλο συγγραφέα πονήματος περί Θ. Καΐρη.
Δ. Τουρκικό φιρμάνιο
1808-1949COL027.76
Καπετανάκη, οικογένεια (συλλογή) (Κ96)Συλλογή εγγράφων της οικογένειας Καπετανάκη εκ Μάνης.1822-1896COL096.01
Καρπάθου, έγγραφα (συλλογή) (Κ95γ)Συλλογή ιστορικών εγγράφων αναφερομένων στην Επανάσταση της Καρπάθου κατά των Ιταλικών αρχών κατά το έτος 1944, 1945 και αχρονολόγητα.1944-1945COL027.78
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ95δ)Συλλογή εγγράφων περιλαμβάνουσα:
1. Τουρκικά έγγραφα, εκ των οποίων δύο φιρμάνια και μία προκήρυξη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,
2. Εμπιστευτική επιστολή αναφερόμενη στη νοθεία των εκλογών στα στρατιωτικά τμήματα του μετώπου της Μ. Ασίας,
3. Έγγραφα και αποδείξεις της υπόθεσης των κληρονόμων Κλέωνος Ραγκαβή,
4. Έγγραφα αναφερόμενα στη δράση του Ερυθρού Σταυρού στη Σμύρνη.
1852-1920COL027.79
Κατσικαλής, Χρίστος Κ. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ95ε)Συλλογή βενετικών εγγράφων, νοταριακά, εξοφλητικά, μισθωτήρια κλπ και ένα Δουκικό του Δόγη Ιω. Pesaro, μη αναφερόμενα σε Ελληνικά πράγματα.1614-1667COL027.80
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (αρχείο) (Κ101)Τμήμα αρχείου του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου:
1. Τίτλοι συμβολαιογραφικοί των ετών 1832-1904,
2. Ιδιωτικά των ετών 1857-1874,
3. Δημόσια των ετών 1875-1885,
4. Ιδιωτικά διάφορα των ετών 1887-1905 και 1940,
5. Διάφορα αχρονολόγητα,
6. Έντυπα (εφημερίδες, αποκόμματα, προγράμματα, κατάλογοι, διαφημίσεις, κλπ).
1832-1940COL027.84
Μενέγου, Φλώρα Δ. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ100στ)Μικρά συλλογή περιέχουσα:
1. Νοταριακό έγγραφο εκ Σικίνου,
2. Δίπλωμα του Υπουργείου Στρατιωτικών μετά του σχετικού μεταλλίου,
3. Τρεις (3) εικόνες (του Μ. Ναπολέοντα, της μάχης του Δομοκού 1897, κλπ).
1817, 1845, 1897COL027.83
Δωδεκανήσου, έγγραφα (συλλογή) (Κ103α)Μικρά ιστορική συλλογή αναφερόμενη στην κατάσταση της Δωδεκανήσου επί Ιταλικής Κατοχής και στην προσπάθεια προαγωγής της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου σε αυτοκέφαλο.1927-1957COL027.95
Σφακίων, έγγραφα (συλλογή) (Κ103β)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων εκ Σφακίων Κρήτης:
1. Πωλητήριο,
2-3. Στίμα των πραγμάτων,
4. Αφιερωτήριο,
5. Διαθήκη.
1759-1804COL027.96
Νάξου, έγγραφα (συλλογή) (Κ104)Μικρά συλλογή ιστορικών νοταριακών εγγράφων εκ της νήσου Νάξου.1582-1831COL027.100
Κυκλάδων, έγγραφα (συλλογή) (Κ103γ)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων και εντύπων της Ιταλικής Κατοχής των Κυκλάδων:
1. Διαταγές έντυπες,
2. Έγγραφα,
3. Εφημερίδες.
1941-1945COL027.97
Πλοίο "ΞΕΝΟΦΩΝ" (συλλογή) (Κ103δ)Μικρά συλλογή περιέχουσα:
1. Χειρόγραφο υπό τον τίτλο " ΞΕΝΟΦΩΝ Βιβλίον των Σενιάλων",
2. Έντυπο υπό τον τίτλο "Ερμηνεία των αντίκρυ Σενιάλων" (Το πλοίο τούτου των Ψαρών ήταν ιδιοκτησίας του Ν. Καρακωνσταντή και διώκετο υπό του Ανδρέα Ν. Αποστόλη).
χ.χ.COL027.98
Κατοχής, έντυπα (συλλογή) (Κ103ε)Μικρά συλλογή περιέχουσα διάφορα έντυπα της Κατοχής (1941-1944):
1. Προκηρύξεις,
2. Περιοδικά και φυλλάδια,
3. Εφημερίδες.
1941-1944COL027.99
Καραβίας, Παναγ. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ108γ)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων:
1. Αναγνώστης Κατσηφός, Εκατόνταρχος 1821-1846 και ένα (1) κρυπτογραφικό εφοδιαστικό της Φιλικής Εταιρείας,
2. Βασίλειος Κατσηφός Ηπειρώτης, καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (έγγραφα σπουδών στην Ιόνιο Ακαδημία, απονομές παρασήμων, υπηρεσιακά),
3. Μιχ. Σωτ. Γεωργιάδης εκ Κωνσταντινούπολης, υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών, διδάσκαλος Ιχνογραφίας στο Πολυτεχνείο (πιστοποιήσεις περί των εκδουλεύσεων του πατρός του και διάφορα υπηρεσιακά),
4. Διάφορα τεμάχια.
1821-1861COL027.104
Καστρίου, Κυνουρίας, Άργους και Ναυπλίου, έγγραφα (συλλογή) (Κ110)Δωρεά ιστορικών εγγράφων των περιοχών Καστρίου Κυνουρίας, Άργους και Ναυπλίου:
1. Φάκελος περιέχων έγγραφα της οικογένειας Σιβίλια (Ιωάννη, Κων/νου, Νικόλαου και Αικατερίνης), Μερκούρη (Αναστασίου και Ιωάννη), Κεφάλα (Αγγέλου), κ.ά.,
2. Φάκελος περιέχων έγγραφα της οικογένειας Πατούση (Αντωνίου, Γεώργιου, Ευάγγελου), Μόρφη (Νικολάου, Γεωργίου, Ειρήνης), Φατσέα (Ελένης), κ.ά.
1835-1932COL027.126
Σίμος, Σπυρίδων & Ροζίνα (συλλογή) (Κ112α)Συλλογή υπό τον τίτλο "Δωρεά Σπυρίδωνος και Ροζίνας Σίμου", περιέχουσα επιστολές, δελτάρια, επισκεπτήρια του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Κ. Βενιζέλου και άλλων προς τον εκδότη της εφημερίδος "ΠΑΤΡΙΣ" Σπυρίδωνα Σίμο και αυτόγραφο ημερολόγιο του Σπ. Σίμου.1910-1934COL027.131
Λιανούρης, Παναγιώτης (συλλογή) (Κ112β)Συλλογή εγγράφων εκ Μάνης αναφερόμενων στον Παναγιώτη Λιανούρη, αξιωματικό της Β. Φάλαγγας.1838-1878COL027.133
Σαλαμίνας, προικοσύμφωνα (συλλογή) (Κ112γ)Ιστορικά έγγραφα (προικοσύμφωνα) εκ Σαλαμίνας.1958, 1971COL027.134
Παπαχριστοδούλου, Ουρανία Π. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ111ιβ)Δωρεά περιλαμβάνουσα:
1. Χειρόγραφο αυτόγραφο Γεώργιου Βιζυηνού φέρον ποιήματα υπό τον γενικό τίτλο "ΛΥΡΙΚΑ",
2. 'Εντυπο υπό τον τίτλο "Εγχειρίδιο περί της επαρχίας Φιλιππουπόλεως, ή περιγραφή αυτής συντεθείσα υπό αιδεσιμολογιωτάτου Οικονόμου Κυρίου Κωνσταντίνου Ιερέως Φιλιππουπολίτου...",
3. Έντυπο υπό τον τίτλο "Ημερολόγιο Δημοδιδασκάλου ήτοι Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ εν τη πράξει υπό Βλασίου Γ. Σκορδέλη. Εν Αθήναις 1885, 8ον, σελ. 116).
COL027.130
"Πατριωτική δράσις ιερέως Νικολάου Αδάμ Νεονάκη, εκ Βαγιωνιάς Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης 1941-1944" (Κ112δ)Χειρόγραφο χαρτώο υπό τον τίτλο "Πατριωτική δράσις ιερέως Νικολάου Αδάμ Νεονάκη, εκ Βαγιωνιάς Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης 1941-1944" (πρόκειται για ιστορικό σημείωμα περί της εθνικής δράσης του ως άνω ιερέα κατά τα έτη 1941-1948).1968COL027.135
Τσιρίκου, οικογένεια (συλλογή) (Κ112ε)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων εκ Τριπόλεως, της οικογένειας Τσιρίκου:
1. Πωλητήριο έγγραφο της 9ης Σεπτεμβρίου 1831, εκ Τριπόλεως, που αφορά στην οικογένεια των Τζιρικαίων,
2. Μετάφραση ταπίου που αφορά στην πώληση κτημάτων της οικογένειας Τζιρικαίων,
3. Βεβαιωτικό έγγραφο του Μητροπολίτη Τριπολιτζάς από 20 Απριλίου 1811 (στο οπισθόγραφο φέρει σημείωση "το παλαιόν έγγραφον διά χωράφια λάκκου κειμήλια των Τζιρικέων").
1811, 1819, 1831COL124.01
Καραβίας, Νότης (συλλογή) (Κ112στ)Συλλογή Νότη Καραβία: ιστορικών εγγράφων αναφερόμενων στον αγωνιστή Γεώργιο Μπουζόπουλο και την εκ Καλλιδρόμης Αικατερίνη σύζυγο του Κων/νου Σαφρά (1839-1863)
1714-1829, 1839-1863 COL027.136
Κοζάνης, έγγραφα (συλλογή) (Κ114α)Συλλογή ιστορικών εγγράφων εκ Βυθού Κοζάνης:
1. Υιοθεσία του έτους 1761,
2. Αναφορά κατοίκων Βυθού Κοζάνης παραπονουμένων προς το Βεζίρη του έτους 1807,
3. Μπουγιουρδί βεζίρ Μαχμούτ Χαμίτ της 1ης Ιουνίου 1836,
4. Διαθήκες,
5. Πωλητήρια,
6. Έγγραφα διανομής περιουσίας.
1761-1878COL027.138
Παξών, έγγραφα (συλλογή) (Κ115β)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων συλλεγέντων υπό του Ιστορικού Αρχείου Παξών.1942-1946COL027.145
Έγγραφα περιόδου 1945-1950 (Κ115ε)Φάκελος ιστορικών εγγράφων της περιόδου 1945-1950.1945-1950COL027.146
Νομαρχία Μεσσηνίας (σύμμεικτη συλλογή) (Κ115η)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων:
1. Αντίγραφο μηνύματος του Διοικητή του Β΄ Νεοζηλανδικού Εκστρατευτικού Σώματος προς τους κατοίκους Αχλαδοχωρίου Μεσσηνίας,
2. Διαφωτιστικά έντυπα εποχής "Συμμοριτοπολέμου", διαβιβασθέντων δια της Ν. Μεσσηνίας.
1940-1950COL027.148
Άρτας, έγγραφα (συλλογή) (Κ116στ)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων:
1. Τέσσερα αποσπάσματα Ημερολογίου κυριωτέρων συμβάντων του Κ.Δ. Γιαννούλη της Εθνικής Αντίστασης ΕΔΕΣ εκ Καψάλων Άρτας,
2. Έντυπο "Το ολοκαύτωμα του Κομμένου" υπό Στεφ. Β. Παππά, 1946,
3. Πολυγραφημένο χειρόγραφο με αφήγηση των γεγονότων του πολέμου και της Κατοχής στην περιοχή της Άρτας.
1940-1950COL027.152
Επτανήσου, έγγραφα (συλλογή) (Κ114γ)Μικρά συλλογή αποτελούμενη από ιστορικά έγγραφα εξ Επτανήσου.1808-1903COL027.139
Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Κ. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ114δ)Μικρά συλλογή φωτοαντιγράφων τριών (3) εγγράφων, εκ των οποίων τα δύο (2) αναφέρονται σε υποθέσεις ραγιάδων του τουρκικού τσιφλικίου Κολ-Τσαούς της Πελοποννήσου, το δε τρίτο αποτελεί διαταγή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς εφόρους και κατοίκους του χωριού Μουσά περί αποστολής τροφίμων για τον Αγώνα.1803-1823COL027.141
Ανδριανοπούλου, Ιωάννα (Ζαναντρίς) (συλλογή) (Κ117)Συλλογή ιστορικών εγγράφων της Ζαναντρίς (Ιωάννας Αδριανοπούλου) αποτελούμενη εξ:
1. Αντιγράφων εξήντα δύο (62) ιστορικών εγγράφων της περιόδου 1940-1958, αναφερομένων στις προσφερθείσες υπ' αυτής υπηρεσίες προς την πατρίδα,
2. Δεκαέξι (16) φωτοτυπιών απονεμηθέντων διπλωμάτων τιμητικών διακρίσεων για τη δράση της και
3. Επτά (7) βιβλία:
α."Εθνική Δράσις και Αντίδρασις Πόλεμος - Κατοχή", 1947,
β. "Ελληνικός Παλμός", 1946,
γ. "Έλληνες αδελφοί μου ας πολεμήσωμεν..."1948,
δ. "Ανάμεσα στα θύματα του Συμμοριτισμού", 1952,
ε. "Στην Κλαγγή των όπλων. Ματωμένη Κύπρος", 1956,
ζ. "Ο εθναπόστολος Σπύρος Ματσούκας", 1958,
η. "Μορφή των ήχων" (ποιήματα).
1940-1958COL131.01
Mordtmann, οικογένεια (συλλογή) (Κ118)Αλληλογραφία Mordtmann (αποστολέας των περισσοτέρων είναι ο A. D. Mordtmann εκ Κων/πόλεως, αποδέκτες ο Andres Mordtmann, ο August Mordtmann και η Doris Mordtmann. Οι ίδιοι επιστέλλουν επίσης και αποδέκτης των επιστολών είναι ο A. D. Mordtmann).1849-1864COL132.01
Κατοχή, Εθνική Αντίσταση & Εμφύλιος (συλλογή) (Κ119)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων περιεχομένων σε έξι (6) φακέλους:
1. Φάκελος ιστορικών στοιχείων ετών 1940-1941 και 1941-1945 (Πόλεμος - Ομάδες Εθνικής Αντίστασης - Εθνικοκοινωφελής δράσις),
2. Φάκελος Εχθρικής κατοχής 1941-1944,
3. Φάκελος Συμβολής Στρατού, Σωμάτων Ασφαλείας 1944-1950,
4. Φάκελος Αντισυμμοριακού Αγώνα, 1944-1949,
5. Φάκελος Ξένης Bοήθειας (Σχέδιο Μάρσαλ) 1944-1950,
6. Φάκελος ιστορικών γεγονότων τοπικής σημασίας 1941-1945.
1940-1950COL027.154
Φθιώτιδας, έγγραφα (συλλογή) (Κ120α)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων περιέχουσα σαράντα ένα (41) δημόσια έγγραφα εκ της περιοχής Φθιώτιδος: εγκυκλίους, διαταγές και αποφάσεις Νομαρχίας, έγγραφα Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανακοινώσεις αρχών Κατοχής, κ.ά.1940-1948COL027.155
Δαμβέργης, Νικόλαος (Κ122α)Συλλογή αποτελούμενη εκ σαράντα εννιά (49) φακέλων, στους οποίους περιέχονται έγγραφα της εποχής της Επανάστασης, τα οποία ευρισκόμενα σε χέρια ιδιωτών, περισυνελέγησαν υπό του δικηγόρου Δαμβέργη Νικόλαου.1823-1845COL133.01
Καλλέργης, Δ. (συλλογή) (Κ123α)Μικρά συλλογή αποτελούμενη εκ φωτοαντιγράφων ιστορικών εγγράφων της εποχής του Αγώνος και της Βασιλείας του Όθωνος, απευθυνομένων προς το στρατηγό Δ. Καλλέργη, εκ μέρους των Θ. Κολοκοτρώνη, Β. Πετιμεζά, Γ. Σταύρου κλπ.1825-1864COL027.156
Κοζάνης, έγγραφα (συλλογή) (Κ114ε)Συλλογή ιστορικών εγγράφων εκ Βυθού Κοζάνης:
1. Απόδειξη παραλαβής άσπρων (1819),
2. Δύο (2) φορολογικοί κατάλογοι άσπρων (1830),
3. Κατάλογος εμφαίνων τα κονάκια (1830),
4. Ενδεικτικό (1855)),
5. Συμφωνητικό (1861),
6. Τα μουσαρίφια της χώρας (1866),
7. Κατάλογος (1867),
8. Έγγραφα διορισμού διδασκάλου (1870, 1871, 1872),
9. Έγγραφο διανομής περιουσίας (1882),
10. Συμφωνητικό (1882),
11. Ενδεικτικό Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου & Σιατίστης (1892),
12. Βικαέδες από δρόμο (1895-1896),
13. Κανονισμός Κοινότητaς Καβάλλας (1899),
14. Δευτέριον Μουχτάρη Βυθού (1900),
15. Λογαριασμός Μουχτάρη Βυθού (1901),
16. Δύο (2) συμβόλαια διορισμού διδασκάλων (1904-1905),
17. Σχολική διάταξη (1908),
18. Έγγραφο Προξένου Βοστώνης (1911),
19. Φύλλο άδειας στρατιώτη εν Manchester (1912) ,
20. Ενδεικτικό (1913),
21. Σχολικό πρόγραμμα (1915),
22. Επιστολή άνευ χρονολογίας,
23. Οκτώ δευτέρια αρχιμάστορα (1872-1894).
1819-1915COL027.142
Γρυπάρη, Ελένη Π. (σύμμεικτη συλλογή) (Κ49ι)Μικρά συλλογή ιστορικών εγγράφων:
1. Επιστολή Παναγή Σκουζέ εκ Σύρας προς Τριέστι (8 Ιουνίου 1825),
2. Επιστολή προς Σωτήριον Βερσή Αθηναίο εις Σύραν (30 Αυγούστου 1830),
3. Φορτωτική της 28 Νοεμβρίου 1830 (ιταλιστί),
4-5. Δύο επιστολές Κων/νου Ιωσήφ προς Παναγιώτη Σκουζέ εξ Αθηνών προς Σύραν (12 Φεβρουαρίου 1831),
6. Φορτωτική της 7 Μαΐου 1833 (ιταλιστί)
7. Φορτωτική της 13 Οκτωβρίου 1835.
1825-1835COL161.01
Κυθήρων και Καλαβρύτων, έγγραφα (συλλογή) (Κ112ζ)Μικρά συλλογή αποτελούμενη από έγγραφα, τα οποία διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες.
1. Κυθήρων (1806-1886): 19 έγγραφα
α. Δικαιοπρακτικά 1806, 1834, 1839, 1844, 1854 & 1855 (12 έγγραφα)
β. Διάφορα 1848-1886 & αχρονολόγητα (7 έγγραφα)
2. Επαρχίας Καλαβρύτων (1870-1878): 34 έγγραφα
α. Δύο (2) έντυπα (1870)
β. Τριάντα (30) & 1 εφημερίδα του 1872
γ. Ένα (1) έγγραφο (1878)
δ. Ένα (1) έγγραφο αχρονολόγητο
1806-1886COL027.137
Γρηγοριάδης, Βασίλειος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ114στ)Μικρά συλλογή εγγράφων:
1. Έγγραφο του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας,
2. Πιστοποιητικά και αντίγραφα πιστοποιητικών που αφορούν στο Γεράσιμο Λιόπουλο, κάτοικο Κέρκυρας,
3. Δικαστικό έγγραφο αναφερόμενο στον πρόξενο της Ιταλίας εν Κερκύρα Ιωάννη Βαπτιστή Βιβιάνη,
4. Ιδιωτικές επιστολές,
5. Υπόθεση διαζυγίου,
6. Σχέδια δικαστικών εγγράφων.
1854-1917COL027.143
Κεντρικού Τζουμέρκων, έγγραφα (συλλογή) (Κ48κ)Τρία (3) έγγραφα εκ του χωριού Κεντρικού (Νησίστα Παλαιάς Ελλάδας των Τζουμέρκων):
1. Το υπ' αριθμ. 274 πληρεξούσιο της 20 Ιουνίου 1884 του Συμβολαιογράφου Καρβασαρά κατοίκων του χωρίου διοριζόντων πληρεξουσίους,
2. Συμφωνητικό των κατοίκων της Κοινότητας Νησίστης της 16 Απριλίου 1887 περί καθορισμού τοποθεσίας κοινοτικών χώρων για τη βοσκή των ζώων,
3. Ελιάμι και μπαζιματάς και άλλα έγγραφα περί του χωριού ως τσιφλικιού διεκδικούμενου υπό του Μπέη, του έτους 1892 (Ντεχιντζέ 4).
1884-1892COL027.201
Σκυλίτσης, Αριστείδης Ομηρίδης (σύμμεικτη συλλογή) (Κ126α)Συλλογή εγγράφων αποτελούμενη εκ τεσσάρων (4) επιμέρους τμημάτων ως εξής:
1. Επιστολές Αδαμαντίου Κοραή των ετών 1815-1818,
2. Επιστολές και σημειώματα διαφόρων προσώπων και αρχών προς τον Π. Ομηρίδη Σκυλίτση των ετών 1816-1843,
3. Επιστολές επίσημων ανδρών και αρχών των χρόνων της Επανάστασης και εξής (1821-1872),
4. Αντίγραφα διαφόρων επιστολών και εγγράφων των ετών 1816-1848.
1815-1872COL027.159
Αναπαραγωγές Κρατικών Αρχείων Ρουμανίας (Κ127)Συλλογή εγγράφων σε φωτογραφίες, μετά συνημμένου καταλόγου αυτών στη ρουμανική γλώσσα. Τα έγγραφα αναφέρονται στα πολιτικά γεγονότα της Ελλάδας των ετών 1821-1826 και 1866-1868.1821-1868COL027.162
Κρήτης, έγγραφα (συλλογή) (Κ126γ)Μικρά συλλογή τριών (3) εγγράφων εκ Κρήτης:
1. Ομόλογο,
2. Πωλητήριο εκ του χωρίου Αγ. Κωνσταντίνος, Ρεθύμνης,
3. Πωλητήριο εκ Καστελλίου Σφακίων.
1809-1810COL027.160
Κρήτης, έγγραφα (συλλογή) (Κ126δ)Μικρά συλλογή εγγράφων αναφερομένων στην ιστορία της Επαρχίας Πεδιάδος (Νομού Ηρακλείου) Κρήτης.1891-1950COL027.161
Σύμμεικτη συλλογή (Κ129β)Σύμμεικτη συλλογή: σχέδιο επιστολής Κων/νου Λουκά προς Νικ. Οικονόμου (1828), συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Σκούταρη και συνημμένη ομολογία χρέους στα τουρκικά (1838), πράξη συμβολαιογράφου Τήνου Νικ. Α. Βιτάλη.1828-1850COL027.164
Μιστριώτη, οικογένεια (συλλογή) (Κ129)Συλλογή οικογένειας Μιστριώτη: δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ Κεφαλλονιάς, φύλλο της Κεφαλληνίας, έγγραφο της επί της Οικονομίας Γραμματείας, συλλογή εγγράφων οπλαρχηγού Νικολάου Μερεντίτη, αγγελτήριο μνημόσυνου Ιω. Θ. Σέρρου, σπάραγμα (;) μουσικού χειρογράφου βυζαντινής παρασημαντικής, χειρόγραφο σημείωμα του Αστυνομικού Διοικητή Κυκλάδων που αφορά τους αμνηστευόμενους Λεωνίδα Χαρβαλιά και Νικόλαο Κεραντή, προσχέδιο ποιήματος Ν. Α. Τράκα και φάκελο προς Γεώργιο Κρέμο, έγγραφα οικογένειας Μιστριώτη, έγγραφα εφέδρου Εμμ. Μιστριώτη, κ.ά.1822-1957COL134.01
Μεταξά, Δόξα Α. (συλλογή) (Κ129γ)Συλλογή Δόξας Α. Μεταξά: εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων Εμπρός, Εσπερινή, Εστία, Νέα Ημέρα Τεργέστης, Νέος Αριστοφάνης, Σκριπ, Χρόνος, Φρουρός των Αθηνών, μονόφυλλα Αγγελία. Οι ένδοξοι Έλληνες του 1821, έγγραφα, διπλώματα, επιστολές, προσωπικές σημειώσεις Παναγιώτη Π. Αναγνωστόπουλου, ιατρού, κ.ά.1872-1920COL135.01
Ζάππας, Τάσος (συλλογή) (Κ130)Συλλογή Τάσου Ζάππα: φωτοαντίγραφα των χειρογράφων των απομνημονευμάτων του Ιωάννη Κεντιστού, δασκάλου και Δημάρχου Στύρων Εύβοιας.1922COL136.01
Νοταρά, Σταυρούλα (συλλογή) (Κ130)Συλλογή Σταυρούλας Νοταρά: δικαιοπρακτικά, νοταριακά έγγραφα, κατάλογοι διαφόρων ειδών, επιστολές, άδεια επιτηδεύματος Ιωάννη Κρανιδιώτη, κ.ά.1791-1885COL137.01
Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)Συλλογή εγγράφων: αίτηση του Δημ. Γιαννετάκη προς τον Καποδίστρια, αιτήσεις του Αναγνώστη Κουμαντάρου προς το Υπουργείο Πολέμου και τον Καποδίστρια.1825-1827COL027.165
Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)Σύμμεικτη συλλογή: αποδείξεις παραλαβής χρημάτων Κανελάκη Παπά Ιωάννου, σημειώματα απόδοσης λογαριασμού καπετάν Αναστασίου και Ιωάννη Ρυπότζη, κατάλογος μισθών και εξόδων πολεμικού πλοίου "Ηρακλής", καταστάσεις ονομάτων Χιωτών αιχμαλώτων των Τούρκων, αιτήσεις προς τον Καποδίστρια για καταβολή μισθών, κ.ά.1828-1829COL027.166
Καραγιάννης, Γιάννης (συλλογή) (Κ130)Συλλογή Γιάννη Καραγιάννη: αντίγραφα και φωτοαντίγραφα ένορκων βεβαιώσεων που αναφέρονται στην αντιστασιακή δράση του Γιάννη Καραγιάννη κατά την περίοδο της Κατοχής 1941-1944.1975COL138.01
Φωκά, Ν. (συλλογή) (Κ130)Συλλογή Ν. Φωκά: εξώδικο εμφανιστήριο Θηρεσίας Μπελέτη, πίνακας των ιδρυτών της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, επιστολή δημοδιδασκάλου προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την ανάκληση της απόλυσής του λόγω πολιτικών φρονημάτων.1863-1928COL139.01
Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μιχαήλ Γεωργίου (συλλογή) (Κ130)Συλλογή Μιχαήλ Γεωργίου Μιχαηλίδου- Νουάρου: πατριαρχικό συνοδικό επιτίμιο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Καλλίνικου Δ΄ προς το Μητροπολίτη Μολβαδίας, απόφαση της Εξεταστικής και Δικαστικής Επιτροπής για υπόθεση πλαστών πιστοποιητικών κόνταρου που ανήκε στον Αθανάσιο Ρόδιο, κ.ά1806-1871COL140.01
Πλατανιώτης, Γεώργιος (συλλογή) (Κ130)Συλλογή Γεώργιου Πλατανιώτη με φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων:
1. "Αθήναι", Έτος Ι', αριθ. (13) -3, 273, Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 1911. Δ/ντής και ιδιοκτήτης: Γεώργ, Κ. Πώπ,
2. "Σφαίρα", Έτος ΛΔ', εν Πειραιεί Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 1913, Αριθ. 9, 623. Δ/ντής: Δημοσθένης Ν. Καλοστύπης. Εκδίδεται καθ' εκάστην.
3. "Νέα Ελλάς":
α. Έτος Α', Αριθ. 166, Αθήναι, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 1914.
β. Έτος Α', Αριθ. 171, Αθήναι, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 1914. Δ/ντής της Συντάξεως και Υπεύθυνος: Γ.Α. Βεντήρης. Ημερησία Πρωϊνή Εφημερίς.
γ. Έτος Β', Αριθ. 548, Αθήναι, Δευτέρα, 16 Μαρτίου 1915. Δ/ντής της Συντάξεως και Υπεύθυνος: Θ. Ν. Συνοδινός.
4. "Ελεύθερο Βήμα", Μεγάλη Καθημερινή Πολιτική και Οικονομική Εφημερίς. Αθήναι, έτος Α'-Αριθ. 213, Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 1922. Δ/ντής: Δημ. Λαμπράκης.
1898-1947COL141.01
Τσώτσης, Χρίστος Β. (συλλογή) (Κ130)Μικρά συλλογή τεσσάρων (4) ασμάτων: "Δημώδη Μακεδονικά Τραγούδια. Ιστορικά τραγούδια "Βορβοτσκού" Επταχωρίου Καστοριάς ευρεθέντα υπό του Χρ. Β. Τσώτση εκ Βυθού Κοζάνης. 1814-1821COL027.167
Παπαδόπουλου, Γ. και Αγγελή, Οδ., ορκωμοσία (συλλογή) (Κ130)Συλλογή εγγράφων: πρωτόκολλο ορκωμοσίας Γ. Παπαδόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας και Οδ. Αγγελή ως Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας και διαβιβαστικό της Νομαρχίας Αττικής.1973COL027.168
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ130)Σύμμεικτη συλλογή: πράξη παραχώρησης γης, νοταριακή πράξη μεταβίβασης γης, αρχιερατικό πρόσταγμα Σωφρονίου, Αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, και Ιθάκης της 27ης Φεβρουαρίου 1774 περί του παπά Ανδρέα Καλλίνικου.1635-1774COL027.169
Καρπάθου, έγγραφα (συλλογή) (Κ130)Συλλογή εγγράφων: προικοσύμφωνα, προέλευση Απέρι Καρπάθου.1871-1910COL027.170
Μέγας, Γεώργιος (συλλογή) (Κ130)Συλλογή Γεώργιου Μέγα: πέντε (5) φάκελοι αγωνιστών με αιτήσεις και συνημμένα έγγραφα προς την Εξεταστική Επιτροπή του εθνικού αγώνα για αμοιβή των εκδουλεύσεών τους:
1. Φάκελος Μιχαήλ Γράμτση, αίτηση του από 16-05-1865, έγγραφα εικοσιοχτώ (28) των ετών 1827-1865.
2. Φάκελος Δημ. Κριεζή, αίτηση του από 10-10-1846, έγγραφα δεκαεπτά (17) των ετών 1825-1846.
3. Φάκελος Δημ. Λέκα, αίτηση του από 05-10-1865, έγγραφαοκτώ (8) των ετών 1823-1865.
4. Φάκελος Γεωργ. Μαλάμου, αίτηση του από 25-05-1865, έγγραφα δέκα (10) των ετών 1825-1865.
5. Φάκελος των Τσιμούλια και Ντόντου, αίτηση από 20-04-1868, έγγραφα τρία (3) των ετών 1826-1865.
1824-1865COL069.02
Παπαδοπούλου, Άννα (συλλογή) (Κ131α)Συλλογή Άννας Παπαδοπούλου: αντίγραφο Μικτής Επιτροπής υπ' αριθμ. 210/21-03-1831. Αντίγραφο του υπ' αριθμ. 18361/06-04-1861 συμβολαίου Ρήγα Ορφανίδου Χαλκίδας (Τσιφλίκιον Ροβιές Ευβοίας).1839, 1861COL027.172
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ131α)Σύμμεικτη συλλογή: ομολογίες που αφορούν την οικογένεια Παγκάλου από την Κέα, δικαιοπρακτικά έγγραφα, επιστολές κ.ά.:
α. Δικαιοπρακτικά & ιστορικά από την Πάτρα [Δεκαεπτά (17) έγγραφα - Πελοποννησιακά, ομόλογα, προ-επαναστατικά- των ετών 1776-1871],
β. Δικαιοπρακτικά & ιστορικά της οικογένειας Παγκάλου από την Κέα (Κυκλαδικό αρχείο) [Δώδεκα (12) έγγραφα των ετών 1774-1834],
γ. Εννέα (9) έγγραφα διαφόρου προελεύσεως των ετών 1776-1875
1766-1875COL027.173
Χρυσανθακόπουλος, Γεώργιος (συλλογή) (Κ131)Συλλογή Γεώργιου Χρυσανθακόπουλου: έγγραφα της οικογένειας του Γεωργάκη και Χριστόδουλου Γ. Αυγερινού, ομολογίες, συμφωνητικά, αποδείξεις, επιστολές που αφορούν κυρίως τις περιοχές Ηλείας και Κορινθίας.1778-1833COL027.171
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ133)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Ordini di Filippo Pasqualigo Provveditore (1606-1607),
2. Κώδικας αναγνωσμάτων Ιωάννη Τζάνη Βέργου ιερέα (1808-1912),
3. Επιστολές διαφόρων στα γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά (1808-1834) ,
4. Συλλογή διαφόρων εγγράφων (1833-1867),
5. Συλλογή διαφόρων εγγράφων (1834-1929).
1606-1936COL027.176
Γενική Διοίκηση Κρήτης (συλλογή) (Κ131β)Συλλογή εγγράφων: έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Κρήτης προς τον Ιωάννη Αβρονιδάκη, δημαρχεύοντα του Δήμου Καρυδίου της Επαρχίας Σητείας.1889-1892COL142.01
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ134)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Έγγραφα Ένωσης Τηνίων (1937-1949),
2. Αιτήσεις προς τον Οικονομικό Έφορο της περιοχής Αργολιδοκορινθίας (1859-1887),
3. Εμπορική αλληλογραφία του 1922,
4. Αρχείο ιατρού Συμεών Ιωσηφίδη αναφερόμενο σε ελληνοτουρκικά θέματα των ετών 1930-1937,
5. Αλληλογραφία Ιω. Παναγιωτάκη σχετιζόμενη με το προσφυγικό ζήτημα των ετών 1923-1940,
6. Δείγματα παλαιών ομολογιών (Ομολογίες Εθνικής Τράπεζας "Λαχειοφόρο Δάνειο Κτηματικής Πίστεως 7% 1925"),
7. Χειρόγραφες ομιλίες Εκκλησιαστικής Σχολής Χάλκης,
8. Αρχείο Δημ. Φουντούλη (1829-1921),
9. Αρχείο Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα (1866-1927): αγωγές του Ιδρύματος κατά ιδιωτών και άλλων ιδρυμάτων (Ριζάρειος Σχολή, κλπ), κατάλογος εξόδων, λεύκωμα (Ορφανοτροφείο Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα 1856-1908, εν Αθήναις, 1908)
10. Έγγραφο του Εφορείου δικαστικής αστυνομίας και πολιτείας (Κλητήριο θέσπισμα, Κέρκυρα, 1821),
11. Αρχείο Στρατηγού Π. Σοφιανόπουλου.
1821-1944COL027.177
Κρανιδίου, έγγραφα (συλλογή) (Κ136α)Συλλογή δικαιοπρακτικών εγγράφων που αναφέρονται στην ιστορία της περιοχής Κρανιδίου Αργολίδας.1870-1900COL027.178
Χίου, έγγραφα (συλλογή) (Κ137)"Χιακό Αρχείο": δικαιοπρακτικά και νοταριακά έγγραφα που αφορούν τη Χίο.1691-1899COL027.181
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ136δ)Σύμμεικτη συλλογή: κλήση εμφάνισης μαρτύρων σε Ειρηνοδικείο του Ιονίου Κράτους, βασιλικό διάταγμα με υπογραφή της Βασίλισσας Αμαλίας, έγγραφο του Υπ. Στρατιωτικών προς τον καθ. Κ. Θ. Ορφανίδη (Αθήνα, 1850), δίπλωμα απονομής Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών στον Σπυρίδωνα Ξύνδα από τον Γεώργιο Α' (Αθήνα, 1893), έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του ιερομονάχου Γερμανού Σιλιγάρδου (Ιερουσαλήμ, 1895-1920).1831-1920COL027.180
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ138α)Σύμμεικτη συλλογή:
Εικοσιένα (21) δικαιοπρακτικά και ιστορικά έγγραφα (1783-1886) προερχόμενα από οικογενειακά αρχεία αναφερόμενα στις Κυκλάδες, Βοστίτσα, Παλαιάς Πάτρας, Κρανίδι καθώς και σε σχέσεις Eλλήνων εμπόρων με το εξωτερικό.
1783-1886COL027.182
Εμπορική κίνηση Κυκλάδων & Δυτικής Ευρώπης (συλλογή) (Κ139α)Συλλογή ιστορικών εγγράφων που αναφέρονται στην εμπορική κίνηση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ Κυκλάδων & Δυτικής Ευρώπης.1836-1872COL027.187
Αργυρόπουλου, οικογένεια (συλλογή) (Κ139β)Συλλογή οικογένειας Αργυρόπουλου: έγγραφα, φωτογραφίες και επιστολές που αφορούν κυρίως στον πρώτο Έλληνα αεροπόρο Αλέξανδρο Αργυρόπουλο.1882-1933COL143.01
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ139γ)Σύμμεικτη συλλογή: επιστολή ανώνυμου που αφορά τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου (χ.χ.), δίπλωμα συμμετοχής του Louis Bazus στην Εκστρατεία της Κριμαίας (1856), συναλλαγματική πληρωτέα στους αδελφούς Δήμου στην Κέρκυρα (Βενετία, 1806), πρόσκληση για το Congres International d' Histoire Diplomatique (Χάγη, 1898) με υπογραφή του Γραμματέα του Συνεδρίου A. le Clais (1898), κ.ά.1857-1898COL027.188
Δικόγραφα (συλλογή) (Κ139δ)Συλλογή δικογράφων.1841-1879COL027.189
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ141)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Μικρή εκκλησιαστική συλλογή,
2. Προκήρυξη προς τους μαχόμενους στην Μ. Ασία (1922),
3. Ενυπόγραφες επιστολές στρατιωτικών (1931,1932),
4. Τέσσερα (4) επίσημα οθωμανικά έγγραφα από την Καβάλα (1890-1900),
5. Μικρή Κρητική συλλογή,
6. Μικρή συλλογή σαράντα πέντε (45) στρατιωτικών εγγράφων (1903-1944).
1899-1944COL027.190
Πάγκαλου & Στεφάνου, Γεώργιου οικογένειες (σύμμεικτη συλλογή) (Κ142α)Σύμμεικτη συλλογή: η συλλογή αφορά τις οικογένειες Πάγκαλου και Γεώργιου Στεφάνου.1829-1907COL144.01
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ143)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Αρχειακή συλλογή με έγγραφα πολιτιστικής & στρατιωτικής σημασίας κατά τον Αλβανικό πόλεμο (1940-1941),
2. Χιακό αρχείο: περιέχει νοταριακά έγγραφα (1684-1896).
1684-1941COL027.191
Πάγκαλου, οικογένεια (συλλογή) (Κ142β)Συλλογή εγγράφων: αλληλογραφία οικογένειας Πάγκαλου (Κέα) προερχόμενη κυρίως από ιταλικές πόλεις (Λιβόρνο, Γένοβα, κ.ά.).1849-1881COL144.02
Παπανικολάου, Βιργινία (σύμμεικτη συλλογή) (Κ145)Σύμμεικτη συλλογή: δήλωση και κλήση Γεώργιου Στεργιάδου, Ηρακλή Σαπουντζάκη και Ιωάννη Δρακοντίδου, κατά Σουλεϊμάν Μεχρή Αρμπατζάκη και Αλή Δουλγεράκη ενώπιον του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, επιστολή των πληρεξουσίων των Δυτικών επαρχιών προς την Κεντρική υπέρ της Κρήτης Επιτροπή, κ.ά1889-1898COL027.192
Πουλίδη, οικογένεια (συλλογή) (Κ146)
Συλλογή Πουλίδη: οθωμανικά έγγραφα, όπως ταυτότητες Νικολάου και Σοφίας Κων/νου Πολίδη ή Πουλίδη, διαβατήριο Κων/νου Νικολάου Πουλίδη, απόκομμα εγγράφου, αποδείξεις καταβολής χρημάτων και ασφάλιστρων σχετικά με την οικογένεια.
1888-1909COL033.02
Καλλίνικος Δ', Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης (Κ147)Συλλογή εγγράφων: επιστολή του Μπεηζαδέ Γεωργάκη προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Καλλίνικο Δ' και επιστολή του Παϊσίου Ευρίπου προς τον Πατριάρχη.
1741, 1747COL027.04
Νάξου, έγγραφα (συλλογή)(Κ147)Μικρή συλλογή εγγράφων προερχόμενα από τη Νάξο: δικαιοπρακτικά, αποδείξεις, ιδιωτικές επιστολές.
1628-1838COL027.05
Χίου, έγγραφα (συλλογή) (Κ147)Αρχειακή συλλογή αποτελούμενη από ιδιωτικά έγγραφα που έχουν την προέλευσή τους από τη Χίο.1665-1896COL027.07
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) (συλλογή) (Κ162)Συλλογή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ): λεύκωμα με φωτογραφίες από τη δράση των αδελφών νοσοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έγγραφα σχετικά με τη δράση του ΕΕΣ, έντυπα προπαγανδιστικά τεύχη, κ.ά.
1932-1951COL041.02
Μάθεσης, Ανάργυρος (συλλογή) (Κ179)Συλλογή Ανάργυρου Μάθεση: έγγραφα που αφορούν στον αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης Ανάργυρο Μάθεση από τη Σαλαμίνα (αιτήσεις, βεβαιώσεις, αποδεικτικά, επιστολές, δικαιοπρακτικά έγγραφα και σπαράγματα εγγράφων).
1774-1844COL062.02
Οργάνωση Αλκίμων (σύμμεικτη συλλογή) (Κ148)Σύμμεικτη συλλογή αρχειακού υλικού που αφορά στην Οργάνωση Αλκίμων. Αποτελείται από:
1. Αλληλογραφία, εγκυκλίους, χειρόγραφα, σχέδια κανονισμών κ.ά.
2. Έντυπες εκδόσεις της Οργάνωσης Αλκίμων και υλικό που αναφέρεται σε Σώμα Προσκόπων.
1924-1974COL036.01
Αλεξάκης, Ι. (συλλογή) (Κ149)Συλλογή εγγράφων Ι. Αλεξάκη: πρωτότυπα και αντίγραφα υπηρεσιακών εκθέσεων με την υπογραφή του Ι. Αλεξάκη, Α' Υπαρχηγού των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Στρατιωτικών.
1940-1946COL037.01
Πετιμεζάς, Ηρακλής (συλλογή) (Κ163)Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά: έγγραφα πρωτότυπα και αντίγραφα, φωτοαντίγραφα δελτίων με ενδείξεις "Δ/νσις Ειδικής Ασφαλείας (1943-1944), Υπουργείου Εσωτερικών (1943), Ασφαλείας για την κατάσταση στα Νοσοκομεία του Στρατού (1943-1944), Επεισοδίων φυλακών Χατζηκώστα (1943), Επιθέσεων ΕΚΚΑ (1943-1944), Βουλγαρικών ωμοτήτων (1944)", κ.ά.

1943-1953COL009.02
Ευαγγελίδης, Ευάγγελος Τ. (συλλογή) (Κ171)Συλλογή Ευάγγελλου Τ. Ευαγγελίδη: διοικητική αλληλογραφία του Ε. Ευαγγελίδη, Επιθεωρητή Φυτοπαθολογίας με υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, προσωπική αλληλογραφία, έντυπα, υπηρεσιακές εκθέσεις, κ.ά.
1925-1979COL058.01
Σκύρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ185)Συλλογή εγγράφων: δικαιοπρακτικά έγγραφα από τη Σκύρο:
1. Ανταλλαγή αγρών μεταξύ των επιτρόπων της εκκλησίας του Αγ. Ιωάννη του Κλούθρου και του Δημήτριου του Γώρδια (1712),
2. Πωλητήριο αγρού (αμμούδας) από την Καλή του Μιχαλάκη προς την Άννα του Μπεναρδή (12 Ιανουαρίου 1757),
3. Πωλητήριο αγρού από τον Γέγω Γραμματικό του Γιώργη του Γιάννη προς τον κυρ Γιαννακούδητου Μανόλη του Νικολάκη (10 Ιουνίου 1770),
4. Δωρεά αγρού (αμμούδας) από την Καλή του Γιάννη Ζαχλή προς την ανιψιά της (1 Μαρτίου 1771),
5. Πωλητήριο αγρού από την Άννα του Κοματά προς την Άννα Μπερναρδή (7 Απριλίου 1773),
6. Πωλητήριο αγρού και οικοπέδου από την Σοφούλα της Μαρίας του Τζάνου προς την Άννα Μπερναρδή (5 Αυγούστου 1786),
7. Πωλητήριο οικίας από την Μαρία του Μυκονιώτη προς το Δημήτρη της Μαρίας του Φραγκούλη (25 Μαρίου 1791),
8. Πωλητήριο οικίας από την Μαρία του Γιώργη Παπαζανή προς το Δημήτρη του Φραγκούλη (2 Οκτωβρίου 1804),
9. Ανταλλαγή αγρού με όνο μεταξύ του Γιώργη Μαβρίκου και του Δημήτρη Φραγκούλη (30 Μαρτίου 1819),
10. Εκδίκαση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκύρου διενέξεως μεταξύ Μαρίας Μανώλη Παπαζαχλή και Ανδρέα Αγγελή Μπεναρδή περί διαταράξεως κατοχής αγρού (24 Φεβρουαρίου 1844),
11. Απόφασις του Ειρηνοδικείου Σκύρου επί διενέξεως μεταξύ Αμέρισσας συζ. Γιαλούρη και Ανδρέα Μπεναρδή (25 Σεπτεμβρίου 1850),
12. Ακυρωτικό πώλησης αγρού από τον Ανδρέα Μεναρδή προς τον Ιωάννη Δημ. Φραγκούλη (4 Μαρτίου 1864),
13. Συμβιβασμός μεταξύ Ανδρέα Μπεναρδή, Επιτρόπου της Αμερίσσης και του Δημήτριου Αγγελή, του Μιχαήλ Ιωάννη Δασκάλισα πληρεξούσιου του Α. Μπεαρδή, και του Δημήτριου Αγγελλή (4 Μαρτίου 1866).
1712-1866COL027.28
Μυκόνου, έγγραφα (συλλογή) (Κ186)Συλλογή εγγράφων: δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα από τη Μύκονο.
1. Ένσταση του Μανωλάκη Σκιαθίτη εναντίον του Πασχάλη Λησάρδου ενώπιον της Καντζελλαρίας της Μυκόνου περί κατοχής οικοπέδου (21 Νοεμβρίου 1741),
2. Δήλωση του διδάσκαλου κυρ Αθανασίου προς την Καντζελλαρία Μυκόνου περί προφορικής διαθήκης του παπά Αθανάσιου Μοσκονά (9 Μαρτίου 1743),
3. Διοριστήριο τριμελούς κριτικής επιτροπής εκ μέρους του Οικονόμου Μυκόνου και του αδελφού του Πέτρου Σαντοριναίου προς επίλυση της μεταξύ των οικονομικής διαφοράς (29 Απριλίου 1749),
4. Δωρεά οικίας από τον Κόντε Giovanni Voinovich προς τη Μανταλένα Σαργάδαινα της Ειρήνης, βαπτισιμιά του. Δωρίζει επίσης, και τα έπιπλα του σπιτιού (3 Νοεμβρίου 1774),
5. Σύσταση εταιρείας διά την πώληση τσόχας στην Κωνσταντινούπολη εκ μέρους του Σπυρίδωνα Βανδούρου και του Ιάκωβου Μπαζαίγου (28 Φεβρουαρίου 1795, Νάξος).
1741-1795COL027.29
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ187)Κ 187 Σύμμεικτη συλλογή: οθωμανικά έγγραφα: χοτζέτι (1856) και αίτηση (χ.χ.), ελληνικά δικαιοπρακτικά έγγραφα (1766-1818)1766-1856COL027.30
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ178)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Έγγραφα από τη Ρουμανία και μια (1) φωτογραφία από το φωτογραφείο Sebastianuti στην Τεργέστη,
2. Χρεωστικά γραμμάτια και ναυτοδάνεια από τη Σκιάθο και τη Σκόπελο (1866-1883),
3. Έγγραφα Επανάστασης.
1821-1907COL027.25
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ188)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Εμπορική αλληλογραφία της οικογένειας Π. Ματσούκη από Λακύθρα Κεφαλληνίας (1910-1942)
2. Αρχείο του Συνδέσμου των εγκατεστημένων στο Κάϊρο Σαμίων (19101-1920),
3. Πρωτόκολλο εισερχόμενων - εξερχόμενων της Ένωσης Ανδρείων (1924-1926),
4. Καταστατικό, έγγραφα και έντυπα της Ένωσης Τηνίων (1925-1941).
1909-1942COL027.31
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ189)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Δικαιοπρακτικό έγγραφο από την Αγιάσο Μυτιλήνης (1845),
2. Ιδιωτική συλλογή A. Tufferi, τοπικό παράγοντα στην Ξάνθη,
3. Δημόσιο έγγραφο "ναυλοσυμφωνητικόν" (1871),
4. Ιστορικά μονόφυλλα αναφερόμενα στη Λέσχη Ζακυνθίων.
1800-1900COL027.32
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ184)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Επιστολή Ελλήνων του Καΐρου προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης Αλέξανδρο Παπάγο,
2. Προκήρυξη πιθανόν Τούρκων στρατιωτών της περιόδου της εκστρατείας του Βασιλιά Κωνσταντίνου,
3. Έκθεση της Τεχνικής Εταιρείας Αλέξανδρου Ζαχαρίου,
4. Υπεύθυνη δήλωση της Εριφύλης Ηλιάδου του Γεωργίου,
5. α. Απολογισμός της Εταιρείας των Φίλων του Εθνικού Αρχαιλογικού Μουσείου Αθηνών,
β. Επιστολές διαφόρων προσώπων,
6. Λιθογραφία του Αλεξάνδρου Κανελλόπουλου, Κυβερνητικού Επιτρόπου στην ΕΟΝ.
1900-1950COL027.27
Μάθεσης, Ανάργυρος (συλλογή) (Κ180)Συλλογή Ανάργυρου Μάθεση: διαταγή προβιβασμού του Ανάργυρου Μάθεση σε χιλίαρχο, επιστολές προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδας, φύλλο εφοδιαστικού της Φιλικής Εταιρείας.1825, 1829COL062.01
Στεφανόπουλος, Μαρκούλης (σύμμεικτη συλλογή) (Κ176)

Σύμμεικτη συλλογή:
1. Οθωμανικά: χοτζέτι 18ου αι., έγγραφο 19ου αι., έντυπο αλφαβητάρι οθωμανικών (1892-3),
2. Ελληνικά: δικαιοπρακτικά έγγραφα από το Νιοχώριον Μεραμβέλλου Κρήτης (1869-1870) και χαρτοσημασμένο,πιστοποιητικό των δημογερόντων Ναυπλίου για τα κτήματα του Μ. Ταμβουρατσάκη (1879).
1700-1893COL027.23
Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ164)
Συλλογή Γεώργιου Λαδά: στοιχεία γενικής απογραφής κινητής περιουσίας του Ορφανοτροφείου Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα, αντίγραφα αποσπάσματος από τη γενική κατάσταση των υπηρετούντων στο Ορφανοτροφείο υπαλλήλων, ενθύμια φυλακών Χατζηκώνστα κ.ά1922-1953COL027.15
Δεπάστα, Κλεονίκη (συλλογή) (Κ170)Συλλογή Κλεονίκης Δεπάστα: φωτοαντίγραφα αίτησης που υπέβαλε η οικογένεια της Κλεονίκης, χήρας Π. Δεπάστα, για να αποκατασταθεί ο γιος της, δημοσιογράφος Τίμος Δεπάστας, που είχε διωχθεί από την κυβέρνηση Βενιζέλου το διάστημα 1917-1920.
1920COL057.01
Αδριανόπουλος, Ν. (συλλογή) (Κ192)Έγγραφα που αφορούν τις προσφερθείσες προς την πατρίδα υπηρεσίες του Ν. Ανδριανόπουλου και των αδελφών Φρίξου και Παναγιώτη.1941-1944COL186.01
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ194)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Ραμπαγάς - εφημερίς, 1880 (8 φύλλα)
2. Ελεύθερο Βήμα - εφημερίδα, 1922
3. Εκατονταετηρίς Γαλλ. Κώδικας, 1904
4. Μετοχές Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, 1886
5. Μολύβι - Σχέδιο Σολωμού, 1903
6. Χάρτες Ελλάδας, ΙΘ - Κ' αι.
7.Τρία (3) λογότυπα της Διασποράς και 1 Μεσοπολέμου,
8. Εννιά (9) επιστολικά δελτάρια,
9. Έκκληση προς τον Γεώργιο Α' (μονόφυλλο),
10. Επτά (7) λογότυπα τιμολόγια από Κωνσταντινούπολη, 1910-1913
11. Οκτώ (8) Ελληνικά λογότυπα (Εσκή Σεχήρ- Κωνσταντινούπολη), 1918-1919
12. Έγγραφα Μυτιλήνης, 1866-1921.
1880-1919, 1866-1921COL027.35
Καρτάνος, Κ. (συλλογή) (Κ172)
Συλλογή Κ. Καρτάνου:
1. Έντυπα,
2. Περιοδικός Τύπος.
1908-1974COL059.01
Μοσχάτος, Θέμης (συλλογή) (Κ181)Συλλογή Θέμη Μοσχάτου: "Η Εθνική μας Αντίσταση η προδομένη - Μια επική τραγωδία", Αθήνα 1980 (1ος τόμος). Φωτοαντίγραφα των χειρογράφων του συγγραφέα για το βιβλίο του, το οποίο αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1941-1945.1980COL063.01
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ182)Σύμμεικτη συλλογή:
1. Χάρτης της Νέας Ελλάδας, 1920,
2. Χάρτης Δωρίδας,
3. Έμβλημα σε μικρογραφία,
4. Παρτιτούρα ύμνου,
5. Παρτιτούρα τραγουδιών Κλέωνα Τριανταφύλλου (Αττίκ),
6. Χάρτης της τουρκικής δημοκρατίας,
7. Γενικό καθολικό του Ανδρέα Λύτρου,
8. Αποδείξεις γενικής φύσεως,
9. Έγγραφο εμπορικού τμήματος της Γερμανικής Πρεσβείας,
10. Πιστοποιητικό ταυτότητας για περιοδεύοντα εμπορικό αντιπρόσωπο,
11. Πιστοποιητικό υποθηκοφύλακα Πατρών,
12. Υπεύθυνη δήλωση αποζημίωσης προσφύγων,
13. Οθωμανικά έγγραφα,
14. Επιστολή Μητροπολίτη Μηθύμνης,
15. Χειρόγραφες σημειώσεις του Μητροπολίτη Μηθύμνης,
16. Φάκελος με αντίγραφα καταστατικού ""Πατριωτικού Ομίλου"", διάφορα έγγραφα και σημειώσεις,
17. Φάκελος με έγγραφα που αφορούν στις κοινότητες Κρήτης.
1881-1950COL027.26
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης (συλλογή) (Κ298)Έγγραφα σχετικά με την κηδεία του πρώην Πρωθυπουργού Παναγιώτη Κανελλόπουλου, που κηδεύτηκε στις 15/09/1986 με δημόσια δαπάνη και με τιμές πρωθυπουργού εν ενεργεία.
1986COL027.94
Συλλογή εφημερίδων (Κ177)Συλλογή εφημερίδων: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Αιών, Αρκαδία, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Πολιτική και Φιλολογική, Ελληνικός Παρατηρητής, Η Ελπίς, Καιροί, Λαός, Μέριμνα κ.ά και αποκόμματα εφημερίδων.1829-1894COL027.24
Κεφαλληνιάδη (συλλογή) (Κ175)Συλλογή Κεφαλληνιάδη: φωτοαντίγραφα και φωτογραφίες εγγράφων του Προξένου Germano Coronello από Νάξο και Πάρο (Αναπαραγωγές από τα Archives de la Chambre de Commerce de Marseille, 1696-1781), φωτοαντίγραφα εγγράφων και επιστολών σχετικών με την υπόθεση του Ολλανδού γιατρού Antoine Kockaert εγκατεστημένου στη Νάξο.
1696-1781COL061.01
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ151)
"Σύμμεικτη συλλογή:
1. Τουρκικό έγγραφο,
2. Επιστολόχαρτο των ραπτομηχανών Singer,
3. Επιστολή του Υπουργείου επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών σχέσεων προς τον Ιωάννη Δράκο,
4. Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τον Ιωάννη Δράκο,
5. Έγγραφο του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τον Δημ. Βότζαρη,
6. Δίπλωμα απονομής μεταλλίων στον Νικ. Δράκο,
7. Λαχείο Εθνικού Στόλου 1913,
8. Έγγραφο του Μεγάλου Βασιλικού Αυλαρχείου,
9. Έγγραφο Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου,
9α. Συνημμένο τουρκικό έγγραφο,
10. Δημόσιο έγγραφο κτηματολογίου Καλλιπόλεως,
10α. Συνημμένο τουρκικό έγγραφο,
11. Ημερολόγιο χειρόγραφο 3ου Τάγματος Αγίου Αυγουστίνου,
12. Σύμμεικτος φάκελος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Αθανασίου."
1855-1958COL027.09
Γεωργίου Α', ορκωμοσία (Κ152)
Πρωτόκολλο ορκωμοσίας Βασιλιά Γεωργίου Α΄.
1864COL027.11
Χατζηκώνστα, ορφανοτροφείο (συλλογή) (Κ153)
Συλλογή Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα:
1. Βιβλίο ενδυμάτων μαθητών (1886-1902), πανόδετο τετράδιο αναλώσιμων υλικών (1947-1948),
2. Ορφανοτροφείον Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα 1856-1908, Εν Αθήναις, τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1908,
3. Ορφανοτροφείον Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα, Λεύκωμα Εβδομηκονταπενταετηρίδος (1856-1930), Αθήναι, 1931,
4. Ελεύθερα Γράμματα, φυλ. αρ. 34 (4 Ιανουαρίου 1946),
5. Αφιέρωμα. Παλαιά Αρχοντικά της Αθήνας (κείμενα Φρ. Γερμανού). Εκδότης Κ. Σπανός, τεύχ. αρ. 26 (άνοιξη 1985).
1886-1985COL039.01
Ηρακλή Πετιμεζά, εφημερίδες (συλλογή) (Κ155)Συλλογή εφημερίδων Ηρακλή Πετιμεζά: Ελευθερία, Ελεύθερη Ελλάδα, Ελληνικός Βορράς, Καθημερινά Νέα, Μακεδονία, Αγωνιστής και δακτυλόγραφο ομιλίας στα γαλλικά ενώπιον της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. με σφραγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Συλλόγων.

1946-1947COL009.03
Συλλογή περιοδικών (Κ156)Συλλογή περιοδικών: Ποικίλη Στοά (Εθνικόν Εικονογραφημένον Ημερολόγιον διευθυνόμενον υπό Ιωάννη Αρσένη, έτ. 10 του 1894 και 12 του 1896), Σύνθημα, Parade, Νέα Γενιά, Χαραυγή (τεύχη 1-3, Φεβρουάριος 1946), Σοβιετικά Νέα (8 και 22 Μαρτίου 1946), Καινούργια Χρόνια (4 και 17 Ιανουαρίου 1946), κ.ά.
1894-1946COL027.12
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (συλλογή) (Κ157)
Συλλογή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:
-Συλλογή εντύπων και δακτυλογράφων, μερικά από τα οποία ανήκαν στην Αριάδνη Λεκού, πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκόμων του ΕΕΣ.
-Έντυπα: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 1877-1927. Εν Αθήναις, τύποις Σ. Ν. Ταρουσόπουλου, 1927.
-Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως. Έκθεσις των Πεπραγμένων 1/1-31/12/1931, έτ. 60όν, εν Αθήναις 1932 και 1/1-31/12/1940, έτ. 69ον, εν Αθήναις, 1941.
-A Progress Report, 1934 (έκδ. The East Harlem Nursing and Health Service, Ν. Υόρκη).
-Θεοδ. Δ. Δημητριάδου και Δ. Ιωάννοβιτς, Γνώσεις της νοσοκόμου αδελφής ωτορινολαρυγγικής κλινικής, Αθήναι, Ιανουάριος, 1939.
-Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Διανομής Γάλακτος (εκδ. Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, Επιτροπής Διατροφής Βρεφών, α.α. αντ. 195, 1940-1943), κ.ά.
1927-1953COL041.01
Κιμώλου, έγγραφα (συλλογή)(Κ158)
"Κιμωλιακό αρχείο": επιστολές και δικαιοπρακτικά έγγραφα.
1657-1812COL027.13
Λάμπος, Αναγνώστης Χ. (Κ160)Αριστείο Αναγνώστη Χ. Λάμπου.16/3/1841, 1863COL202.01
Μαυρομιχάλης, Γ. (συλλογή) (Κ165)
Συλλογή Γ. Μαυρομιχάλη: προσωπικά έγγραφα, αλληλογραφία, χειρόγραφα σημειώματα, αποκόμματα εφημερίδων και ταχυδρομικοί φάκελοι.
1864-1974COL051.01
Πετμεζάς, Αναγνώστης (συλλογή) (Κ167)
Συλλογή εγγράφων Αναγνώστη Πετμεζά.
1821-1833COL185.01
Κύπρος, εισβολή (Κ191)Καταθέσεις παθόντων της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 [διακόσιες τριάντα έξι (236) περιπτώσεις].1974COL027.33
Παπαδάκης, Εμμ. Γ. (συλλογή) (Κ183)Συλλογή Εμμ. Γ. Παπαδάκη: φωτοαντίγραφα του ημερολογίου του οπλαρχηγού Εμμ. Παπαδάκη με τίτλο "Σημειώσεις διαφόρων ιστοριών και συμβάντων".1821-1869COL064.01
Μονόφυλλα Οθωνικής περιόδου (συλλογή) (Κ201)Συλλογή μονόφυλλων Οθωνικής περιόδου.COL027.48
Σύμμεικτη συλλογή (Κ209)Δύο (2) έγγραφα:
1. Σχετικά με το συνυπολογισμό της στρατιωτικής υπηρεσίας του δασοκόμου Δ. Ν. Οικονόμου στην πολιτική του υπηρεσία (1937),
2. Έγγραφο προς τους Οικονομικούς εφόρους και Διευθυντές ταμείων (1932).
1932, 1937COL027.49
Διαμάντης, Κωνσταντίνος (συλλογή) (Κ211)Μικρή συλλογή εφημερίδων Κωνσταντίνου Διαμάντη: δεκατέσσερα (14) φύλλα της εφημερίδας Νεοελληνικά Γράμματα, τριάντα επτά (37) φύλλα της εφημερίδας Ασπίς του Άργους, μεμονωμένα φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων Ζωή, Έθνος, Καθημερινή, Ελληνικόν Αίμα κ.ά.1938-1962COL121.02
Στίκας, Ευστάθιος & Ορλάνδος, Αναστάσιος (συλλογή) (Κ217)Συλλογή αρχιτεκτονικών σχεδίων, μέρος των οποίων προέρχεται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης και Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΠΘ και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Αναστήλωσης του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης (υπογράφουν οι Διευθυντές Αναστήλωσης Αναστάσιος Ορλάνδος και Ευστάθιος Στίκας). Περιλαμβάνει τρεις (3) κατηγορίες τεκμηρίων: έγγραφα, χαρτογραφικό υλικό και φωτογραφίες.1937-1960COL080.01
Μπότασης, Νικόλαος (συλλογή) (Κ224)
Συλλογή Ναυάρχου Νικόλαου Μπόταση: αλληλογραφία, τηλεγραφήματα, μαθητικό τετράδιο και έλεγχος του Ιωάννη Μποτάση (από το Petit Lycee Janson de Sailly και το Institution Sainte-Marie), επιστολικό δελτάριο, αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων και συμβολαιογραφικών πράξεων, διεθνές δίπλωμα οδήγησης.
1910-1939COL187.01
Φαφαλιού (συλλογή) (Κ226)Συλλογή Φαφαλιού: αλληλογραφία, άλμπουμ φωτογραφιών και έντυπο ψήφισμα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ν. Παναγίας Μουτσαίνης (Βροντάδες Χίου) που αφορά τους δωρητές του ναού.1926-1955COL188.01
Μακκάς, Ν.& Zlatano, Αικατερίνη (συλλογή) (Κ227)Συλλογή υποναυάρχου Ν. Μακκά (και Αικατερίνης Zlatano): αλληλογραφία και φωτογραφίες, συνοδεύονται από αρνητικά διαφόρων φωτογραφιών.
1908-1948 COL082.01
Οθωμανικά έγγραφα (συλλογή) (Κ228)

Οθωμανικά έγγραφα.COL027.54
Ασφαλιστική Εταιρεία"Ανατολή" (συλλογή) (Κ229)Διαφημιστικά φυλλάδια της ασφαλιστικής εταιρείας "Ανατολή" (ιδρυθείσα το 1906).
COL083.01
Καλογερά (συλλογή) (Κ233)
Συλλογή Καλογερά: αλληλογραφία, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων.
1921-1945COL085.01
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ249)Δύο (2) έγγραφα:
1. του Συνδέσμου Παλαιών Πολεμιστών Περιβόλας Πατρών,
2. του Συνεταιρισμού Εργατών Θαλάσσης Πατρών προς τον Υφυπουργό Α. Δημητράτο.
16/9/1936COL027.62
Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (συλλογή) (Κ252)Συλλογή Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας: μονόφυλλα, εκλογικό πρόγραμμα του εργατικού συνδυασμού Πειραιά (1926), πρόγραμμα καταστατικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος (Αθήνα, 1932) και φυλλάδιο του Ν. Γιαννιού με τίτλο "Το εργατικό κίνημα της Ελλάδος. Πρωτομαγιά 1929, Αθήνα, Τυπογραφείο Κοινωνίας, 1929).
1926-1932COL091.01
Δημητριάδης, Ευθύμιος (συλλογή) (Κ253)
Συλλογή Ευθύμιου Δημητριάδη: επιστολές, αποδείξεις, τιμολόγια κ.ά.
1950-1960COL027.67
Βενιζέλος, Ελευθέριος (συλλογή) (Κ254)
Συλλογή εντύπων με αγορεύσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου:
1. Το πρόγραμμα της εξωτερικής αυτού πολιτικής (αγορεύσεις, παράρτημα εφημερίδας Πατρίς, Αθήνα, 1915)
2. ""Αγορεύσεις Ελευθ. Βενιζέλου"", Ρέπουλη Πολίτου Καφαντάρη, Αθήνα, 1917
3. ""Περί ταξικών κομμάτων και περί υπαλληλικών οργανώσεων"", Αθήναι, 1931
4. Η αυτόγραφος πολιτική διαθήκη του, Μέρος Α΄1899-1906, τεύχ. 1-6, 12 Αυγούστου 1955.
1915-1955COL092.01
Σάρρος, Δ. Μ. (συλλογή) (Κ258)
Συλλογή Δ. Μ. Σάρρου: επιστολές, χειρόγραφες σημειώσεις για το πρόγραμμα της Μεγάλης του Γένους Σχολής, κατάλογος διδασκαλίας και μισθοδοσίας του προσωπικού του Εθνικού Ιωακειμίου.1903-1921COL093.01
Προκηρύξεις αντιστασιακών οργανώσεων (συλλογή) (Κ261)
Συλλογή προκηρύξεων (ορισμένες υπογράφονται από το Ε.Α.Μ. Πειραιά και ένα από την "Ένωσιν Πραγματικών Δημοκρατιών").
1946COL027.68
Πολεμική έκθεση για τη μάχη της Κρήτης (Κ262)"Από την μάχην της Κρήτης. Πολεμική Έκθεσις".
COL027.69
Καλογερά (συλλογή) (Κ264)
Συλλογή Καλογερά: αλληλογραφία προσωπική, καρτ-ποστάλ, προσκλήσεις, οικογενειακά ενθύμια.
1932-1951COL085.02
Ρουσσόπουλος, Κ. (συλλογή) (Κ265)
Συλλογή Κ. Ρουσσόπουλου, αρχιτέκτονα: φωτογραφίες διδακτηρίων, δίπλωμα του παραπάνω αρχιτέκτονα στη Διπλογραφία και Λογιστική και εντολή του Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου προς τον Κ. Ρουσσόπουλο για αυτοψία και εκτίμηση καταλληλότητας διδακτηρίων (αντίγραφο 1931).
1918-1940COL190.01
Φιλιππίδης, Γ. (συλλογή) (Κ266)Συλλογή Γ. Φιλιππίδη, σιδηροδρομικού: προσωπική αλληλογραφία και έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων, εκλογικά βιβλιάρια, διαφημιστικά φυλλάδια, κλπ.
1930-1990COL094.01
Μακκάς, Ν. (συλλογή) (Κ268)
Συλλογή Ν. Μακκά: Ακριβές αντίγραφο εγγράφου του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με την προαγωγή του πλωτάρχη Ν. Μακκά και του υποπολοιάρχου Κ. Μπούμπουλη. Αναμνηστικές φωτογραφίες και ταχυδρομικά δελτάρια με τα πλοία White Star και Esperia.
1914COL116.02
Ζώΐος, Δημήτριος (συλλογή) (Κ270)
Συλλογή Δημήτριου Ζωΐου: προσωπική αλληλογραφία, ταχυδρομικά δελτάρια και ένα μονόφυλλο με το πρόγραμμα αγιασμού του Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου (4 Ιανουαρίου 1922).
1921-1928COL095.01
Κατάστιχα αυτοκινήτων (συλλογή) (Κ273)Κατάστιχα αυτοκινήτων Βuick 35157, 31602 και άλλου χωρίς αριθμό.1935-1940COL027.81
Νομοθετήματα των Σ.Ε.Κ. (συλλογή) (Κ274)Νομοθεσία διέπουσα τους Σ.Ε.Κ. Επιμ. Δ. Ματθαιόπουλου και Αγγ. Τρικούπη, εν Αθήναις 1929.
1929COL027.82
Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (συλλογή) (Κ275)
Συλλογή εγγράφων του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών (προσκλήσεις σε χοροεσπερίδες, κατάλογοι ονομάτων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κ.ά.).
1960COL097.01
Λαγόπουλος, Π. Ν. (συλλογή) (Κ276)Συλλογή εγγράφων, φωτογραφιών, δελταρίων του Π.Ν. Λαγόπουλου.
1927-1937COL098.01
Εγκύκλιοι Υπουργείων (συλλογή) (Κ282)
Συλλογή εγκυκλίων διαφόρων Υπουργείων (Υπουργείο Στρατιωτικών, Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Εμπορικής Πρόνοιας. Περιλαμβάνεται και προαπαγανδιστικό έντυπο για το τείχος του Βερολίνου με τον τίτλο "Βερολίνο".
1947- 1963COL027.89
Σύνδεσμος Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Χίου (συλλογή) (Κ288)
Συλλογή εγγράφων του Συνδέσμου Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Χίου.
1939-1951COL102.01
Προκηρύξεις (συλλογή) (Κ290)Συλλογή προκηρύξεων που απευθύνονται σε φαντάρους και ναύτες (Κομμουνιστικής Νεολαίας Αθήνας και Απεργιακής Επιτροπής της Ένωσης Εργατών Φωταερίου).
COL027.90
Ελληνική Επιτροπή Ελληνικών Δικαίων (συλλογή) (Κ293)Προκηρύξεις Ελληνικής Επιτροπής Ελληνικών Δικαίων.COL103.01
Παπαϊωάννου, Ι. Ν. (συλλογή) (Κ173)Συλλογή Ι. Ν. Παπαϊωάννου: φάκελος δικογραφίας "κατά Λάμπρου Γιαννάρα" του δικηγορικού γραφείου Ι.Ν. Παπαϊωάννου.1908COL060.01
Βατζιά, οικογένεια (συλλογή) (Κ296)
Συλλογή Ιωάννου Ευάγγελου Βατζιά: δικαιοπρακτικά έγγραφα, αλληλογραφία της οικογένειας Βατζιά. COL192.01
Σουβατζόγλου (συλλογή) (Κ372)
Συλλογή Σουβατζόγλου: περιέχει υλικό σχετικό με επιχειρήσεις εριουργίας.
1920-1960COL027.153
Κουλουκουντής, Η. & Βεζύρης, Δ. & ΣΙΑ (συλλογή) (Κ132)Συλλογή Η. Κουλουκουντή και Δ. Βεζύρη & ΣΙΑ: στοιχεία για τα λιγνιτωρυχεία Ανάφης και τα ανθρακωρυχεία Πελοποννήσου. Στη συλλογή περιλαμβάνεται και υλικό που αφορά τη μεταλλευτική εταιρεία "Η Αντίπαρος" (Καταστατικό της Εταιρείας του 1872, απόδειξη καταβολής χρημάτων στο Ταμείο της Μεταλλευτικής Εταιρείας και ΦΕΚ Β' 20 14-07-1903 "Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις Ανωνύμου Εμπορικής Εταιρείας "Νέα Αντίπαρος"). Στη συλλογή περιλαμβάνεται και διάγραμμα μεταλλείων χαλκού στη θέση Βρύσες Ανάφης (1871) που αγοράστηκε στην ίδια δημοπρασία.1871-1934COL027.174
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (συλλογή) (Κ154)Συλλογή Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών: πρόσκληση προς τον Υφυπουργό Εργασίας Αρ. Δημητράτο (16.02.1937) και τιμητικό δίπλωμα του Σ.Ε.Η. προς τον Χ. Σταμάτη, λογιστή Εθνικής Τράπεζας (1931).
1931, 1937COL040.01
Φολέγανδρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ195)Δικαιοπρακτικό έγγραφο από το Πολύκανδρο (Φολέγανδρος;) που αφορά το διακανονισμό χρέους της Ελένης του ποτέ Μιχελή.1772COL027.36
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (συλλογή) (Κ220)Συλλογή εγγράφων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
1936COL081.01
Φωτιάδης, Γ. (συλλογή) (Κ230)
Συλλογή Γ. Φωτιάδη: προσωπική και εμπορική αλληλογραφία, συμφωνητικά, 17 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, δύο φωτογραφίες του Χάρι Τρούμαν, μια άποψη της Φραγκφούρτης και πορτραίτο (εβδομαδιαία φωτογραφία) γυναίκας χωρίς στοιχεία.
1902-1943COL189.01
Κοκολάκης, Γεώργιος Κυριάκου (συλλογή) (Κ231)Συλλογή Γεώργιου Κυριάκου Κοκολάκη (ψευδώνυμο: Γιωργής Μεσογειακός): αλληλογραφία, λόγοι του δωρητή που εκφωνήθηκαν με διάφορες ευκαιρίες, αποκόμματα εφημερίδων.
1940-1992COL084.01
Διαμάντης, Κωνσταντίνος (συλλογή) (Κ246)Συλλογή εφημερίδων Κωνσταντίνου Διαμάντη: φύλλα των τοπικών εφημερίδων Ασπίς, Τζουμερκιώτικα Νέα, Η φωνή των Καλαβρύτων1962-1981COL121.03
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) (συλλογή) (Κ247)Συλλογή εγγράφων Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.).
1936-1941COL086.01
Υπουργείο Παιδείας (συλλογή) (Κ299)Συλλογή εγγράφων διοικητικής αλληλογραφίας του Υπουργείου Παιδείας.
1920-1962COL164.01
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) (συλλογή) (Κ251)Συλλογή Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.): Δελτία πληροφοριών βαθμοφόρων ΕΟΝ από διάφορες περιφερειακές διοικήσεις.
1939-1941COL086.02
Φολέγανδρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ269)
Συλλογή εγγράφων που αναφέρονται στη Φολέγανδρο.
1834-1924COL027.75
Έντυπα & τεύχη (συλλογή) (Κ277)Συλλογή εντύπων και τευχών ποικίλου περιεχομένου.1833-1894COL027.85
Λεοντιάδης, Ηρακλής (συλλογή) (Κ279)
Συλλογή Ηρακλή Λεοντιάδη: προσωπικές σημειώσεις, τηλεγραφήματα, απολυτήριο στρατού και ατομικό βιβλιάριο του στρατιώτη Ηρακλή Λεοντιάδη.
1921-1964COL099.01
Βουρλάκη, οικογένεια (συλλογή) (Κ280)
Συλλογή οικογένειας Βουρλάκη: αναμνηστικές φωτογραφίες μελών και συγγενών της οικογένειας και συγγενών τους από την Κωνσταντινούπολη και τη Γενεύη, ταχυδρομικά δελτάρια, επισκεπτήρια Κωνσταντίνου και Δημ. Βουρλάκη, δελτίο ιματισμού Αλικαμπιώτη Γεωργίου, κ.ά.
1916-1955COL027.88
Παραφέστας, Ι. (συλλογή) (Κ291)
Συλλογή Ι. Παραφέστα, Προέδρου Πρωτοδικών Χανίων: υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά κυρίως με την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων του παραπάνω δικαστικού. Προσωπική αλληλογραφία του ζεύγους Τάκη και Ηρώς Παπαναστασίου. Φάκελοι δικογραφιών (πρωτότυπα και αντίγραφα προερχόμενα κυρίως από το Πρωτοδικείο Λάρισας).
1903-1950COL027.91
Αραβαντινού, Λίνα (συλλογή) (Κ294)Συλλογή Λίνας Αραβαντινού, συζύγου Π. Αραβαντινού: προσωπική αλληλογραφία, αποκόμματα εφημερίδων με πρωτοσέλιδες πολιτικές γελοιογραφίες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ.1910-1970COL191.01
Πιζάνης, Νεόφυτος (συλλογή) (Κ303)
Συλλογή Νεόφυτου Πιζάνη: ασπρόμαυρες φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ σατιρικού περιεχομένου από την Αίγυπτο, εμπορική και προσωπική αλληλογραφία, αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων.
1916-1947COL105.01
Κωνσταντακάτος, Μ.Ε. (συλλογή) (Κ305)Συλλογή Μ. Ε. Κωνσταντακάτου: αλληλογραφία με τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. J. F. Kennedy και οικονομικούς φορείς των Η.Π.Α. (Ίδρυμα Ροκφέλερ, κλπ) για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα.
1955-1965COL106.01
Βουρλάκη (συλλογή) (Κ306)


Συλλογή Βουρλάκη: φωτογραφίες (κυρίως νυφικές), επιστολές κ.ά.COL107.01
Φολέγανδρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ310)Συλλογή εγγράφων Πολυκάνδρου Φολέγανδρου.
1815-1833COL027.101
Προκηρύξεις (συλλογή) (Κ311)
Συλλογή προκηρύξεων:
1. των εργατών - υπαλλήλων των Αθηνών,
2. "Αι απώλειαι του στρατού μας", προκήρυξη Συνδέσμων Εθνικής Σωτηρίας,
3. του Συνδέσμου Εθνικοφρόνων.
1923-1949 COL027.102
"ΕΜΠΡΟΣ" (συλλογή) (Κ315)
Πρωτοσέλιδο εφημερίδας "ΕΜΠΡΟΣ", Δευτέρα 23 Μαρτίου 1919, αρ. φύλλου 8083, επετειακό φύλλο της εορτής 25ης Μαρτίου.
23/3/1919COL027.105
"Καθημερινά Νέα" (συλλογή) (Κ317)
Τεύχη της εφημερίδας "Καθημερινά Νέα".
1944COL115.01
Σπανός, Κωνσταντίνος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ319)
Σύμμεικτη συλλογή: έγγραφα, φωτογραφίες, επιστολικά δελτάρια και λογοτεχνικές σημειώσεις σε επιστολική μορφή.
1805-1922COL027.107
Μακκάς, Ν. (συλλογή)(Κ320)
Συλλογή Ν. Μακκά: έγγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, αρνητικά φιλμς.
1904-1967COL116.01
Ρόμπος (συλλογή) (Κ321)
Συλλογή Ρόμπου: προσωπικά έγγραφα, γεωγραφικοί (πολιτικοί) χάρτες Β. Ελλάδος (1. Turkey in Europa, Zone of the Straits, Smyrna, the Islands, 1920 2. Southern Frontier of Turkey in Asia, 1920 3. Peninsual of Gallipoli, 1920 4. Οδικός Χάρτης Ελλάδας, 1965), επιστολές, κ.ά.
COL117.01
Αλτηγός (συλλογή) (Κ322)
Συλλογή Αλτηγού: προσωπικά έγγραφα, σημειωματάρια, τεχνικά περιοδικά, αρχείο των έργων του Στρυμόνος, δακτυλόγραφα δύο μελετών υδρολογίας.
1930-1980COL193.01
Κουτιά τσιγάρων (συλλογή) (Κ323)
Συλλογή παλαιών κουτιών τσιγάρων (χάρτινα και ένα τσίγκινο). Προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Καρλόβασι και το Βαθύ Σάμου.
COL027.109
Λεκκού, Θάλεια & Παπαδάκη, Μαρία (συλλογή) (Κ326)
Συλλογή Θάλειας Λεκκού – Μαρίας Παπαδάκη: αλληλογραφία, φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, μαθητικά τετράδια.
1915-1964COL118.01
Μάνου, Αικατερίνη (συλλογή) (Κ328)Συλλογή Αικατερίνης Μάνου: αλληλογραφία, φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ.
1950-1970COL119.01
Κυριαζής, Δαμιανός (συλλογή) (Κ329)
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή: πρόχειρες σημειώσεις, αλληλογραφία, καρτ-ποστάλ.
1919-1957COL120.01
Γεωργόπουλος, Γεώργιος (συλλογή) (Κ330)
Συλλογή Γεώργιου Γεωργόπουλου: συγχαρητήριες επιστολές από σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας και της Πολιτείας για το συγγραφικό του έργο.
1964-1994COL194.01
Γεωργόπουλος, Γεώργιος (συλλογή) (Κ330)
Συλλογή Γεώργιου Γεωργοπούλου: συγχαρητήριες επιστολές από σημαίνοντα πρόσωπα για το συγγραφικό του έργο.
1933-1994COL194.02
Πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα (συλλογή) (Κ331)
Πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα σχετικά με την αναγνώριση του Αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1. Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα με το οποίο το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει στο ΥΕΔΕ την έκδοση του Συνοδικού Τόμου σχετικά με το Αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας (29 Ιουνίου 1850),
2. Πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημοσίου Εκπαιδεύσεως σχετικά με το Αυτοκέφαλο (24 Δεκεμβρίου 1850).
1850-1851COL027.112
Σύμμεικτη συλλογή (Κ332)
Οκτώ (8) λυτά έγγραφα [τέσσερα (4) στην ελληνική & τέσσερα (4) στην τουρκική γλώσσα)]:
1-2. Απόδειξη ομολογίας,
3. Αναδοχή χρέους,
4. Αποδεικτικό νομής χωραφιού,
5. Απόδειξη καταβολής Β. Σιταρά,
6. Απόδειξη καταβολής,
7. Χοτζέτι,
8. Οθωμανικό έγγραφο.
COL027.113
Τοπικές εφημερίδες (συλλογή) (Κ333)
Συλλογή έντυπου αρχειακού υλικού: μεγάλος αριθμός φύλλων πολλών τοπικών εφημερίδων, όπως Φωνή των Καλαβρύτων, Πειραιωτικά Νέα, Τζουμερκιώτικα Νέα, Λακωνική Ιδέα κλπ αποκόμματα ή σπαράγματα εφημερίδων και άλλων εντύπων.
COL121.01
Ιθάκης, έγγραφα (συλλογή) (Κ335)
Συλλογή εγγράφων Ιθάκης: Δύο έγγραφα του καπετάνιου της τοπικής "στρατιάς" Εξοχής Ιθάκης, Βαγγέλη Βρετού προς τον Διοικητή Ιθάκης, Φελίτσε Ζαμπόλι, που αφορούν την καταδίωξη ληστών στην περιοχή της Εξοχής. Αρ.πρωτ. 113 και 114, εκδοθέντα την 25 Μαρτίου 1808. Η περίοδος αφορά τη Γαλλική Κατοχή στο νησί.
1808COL027.115
"Θάρρος" (Κ336)
Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ, η αρχαιοτέρα εφημερίς εν Δράμα" (έτος ιδρύσεως 1923, ιδιοκτησία-διεύθυνσις: Μιχαήλ Ρ. Βεζιρτζόγλου), αρ. φύλλου 9311, Περίοδος Δ', Έτος 38ο.
08/12/1962COL027.116
"Οικονομική ΕΛΛΑΣ" (συλλογή) (Κ337)Εφημερίδα "Οικονομική ΕΛΛΑΣ": εφημερίς οικονομολογική και πολιτική (αριθ. τεύχους 1-52, εκδίδεται κάθε Σάββατο).
1908COL027.117
Αντίσταση (συλλογή) (Κ338)
Τρεις (3) δακτυλογραφημένες σελίδες που αναφέρονται στην περίοδο Αντίστασης.
COL027.118
Τσίλερ, Ερνέστος (συλλογή) (Κ339)
Φωτοαντίγραφα ενθυμημάτων Ερνέστου Τσίλερ.
COL027.119
Δ/νση Ασφάλειας Αττκής. Υποδ/νση Δίωξης Οικ/κων Εγκλημάτων & Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας (σύμμεικτη συλλογή) (Κ341)Πενήντα πέντε (55) διάφορα χειρόγραφα και άλλα έντυπα έγγραφα.
COL027.120
Διαμάντης, Κωνσταντίνος (συλλογή) (Κ366)Διαμάντης Κωνσταντίνος.
COL121.04
"Ματιές στην Εποχή μας" (συλλογή) (Κ343)Περιοδική έκδοση "Ματιές στην Εποχή μας": δημοσιογραφικό όργανο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Σταυροφόροι της Αγάπης".
1975-1985COL027.122
Μέκκας, Κώστας (συλλογή) (Κ344)
Συλλογή Κώστα Μέκκα: ψηφοδέλτια δημοτικών εκλογών 19/2/1956 και ψηφοδέλτια βουλευτικών εκλογών 11/5/1958. Ψηφοδέλτια χωρίς χρονολογία. Επίσης, «Σημειώσεις εφηρμοσμένης πολιτικής οικονομίας περί εξωτερικού εμπορίου βάσει στενογραφημένων παραδόσεων/ Αλέξανδρος Χ.Ρ. Γραμματόπουλος 1949».
1949-1959COL195.01
Συρράκο Ιωαννίνων (συλλογή) (Κ347)
Συλλογή Συρράκου Τζουμέρκων: δανειστικά, πωλητήρια, διαθήκες, εγκύκλιες διαταγές, ενοικιαστήρια, δευτέρια, χωριστικά, συμβόλαια, χρεωστικά, επιστολές, αφιερωτικά, δωρητήρια (σε ελληνική και οθωμανική γραφή).
COL027.127
Ελένη του Νικολάου, Πριγκίπισσα (συλλογή) (Κ350)
Πριγκίπισσα Ελένη του Νικόλαου: συλλογή τηλεγραφημάτων και αποδείξεων πληρωμής οικιακών εξόδων και παραγγελιών της Πριγκίπισσας Ελένης, συζύγου του Πρίγκηπα Νικόλαου.
1903-1955COL122.01
Μουστάκα (συλλογή) (Κ351)
Συλλογή Μουστάκα: τοπογραφικά σχέδια διαφόρων περιοχών (Αττική, Θεσσαλονίκη, Μεσολόγγι, Σπάρτη), συλλογή συμβολαίων (μεταξύ των οποίων και του κόμιτος Abudio Botzari ή Μποτσάρι), υλικό σχετικό με εκκλησιαστικά κτήματα, αεροπορική άμυνα, Υπουργείο Οικονομικών και Μικτή Οθωμανική Επιτροπή. Επίσης, στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία της Μονής Πετράκη.
1793-1973COL196.01
Βασιλάτος, Νικόλαος (συλλογή) (Κ352)
Συλλογή Νικόλαου Βασιλάτου: φάκελος Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Νεολαιών για την Κύπρο και ένα βιβλίο με πολιτικές γελοιογραφίες.
1974-1975COL197.01
Βασιλάτος, Νικόλαος (συλλογή) (Κ353)
Συλλογή Νικόλαου Βασιλάτου - Αρχιτεκτονικό σχέδιο Στοάς Νικολούδη.COL197.02
Καραθεοδωρή, Κωνσταντίνος (συλλογή) (Κ354)Συλλογή Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή: τριάντα εννιά (39) αυτόγραφες επιστολές Καραθεοδωρή προς τον Arthur Rosenthal.
1916-1939COL125.01
Γάρδος, Ιωάννης (συλλογή) (Κ357)Συλλογή Ιωάννη Γάρδου: εκλογικοί κατάλογοι Κοινότητας Τρικόρφου Νομού Φωκίδας.
1945, 1950COL198.01
Χριστοδούλος, Δημήτριος (συλλογή) (Κ358)
Συλλογή Δημήτριου Χριστοδούλου: αλληλογραφία Δ. Χριστοδούλου με το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Κοινοβούλιο (φωτοτυπημένα αντίγραφα) και έντυπα για το θέμα της διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (γερμανικές αποζημιώσεις).
1994-2008COL126.02
Βασιλάτος, Γεράσιμος (συλλογή) (Κ360)
Συλλογή Γεράσιμου Βασιλάτου: αφίσα Βουλευτών Ένωσης Κέντρου, πιστοποιητικά, έντυπο, χαρακτικά, χάρτες, αρχιτεκτονικά σχέδια.
1925-1966COL199.01
Επιστολικά δελτάρια περιόδου 1918-19218 επιστολικά δελτάρια του Ι. Βαρελά απευθυνόμενα προς τον παππού του Γ. Σουφαλή.
Το ένα είναι του 1918 και πρόκειται για φωτογραφία του γαλλικού νοσοκομειακού πλοίου Lafayette. Από τα υπόλοιπα επτά τα έξι αναπαριστούν σκηνές και τοπία κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1921-1922) και ένα είναι του 1923 από την Κομοτηνή.
COL002.01
Οικονομόπουλος, Δημήτριος (συλλογή) (Κ364)
Συλλογή Δημητρίου Οικονομόπουλου: Χειρόγραφο της ανέκδοτης μελέτης του Δ. Οικονομόπουλου, πατέρα της δωρήτριας, με τίτλο: «Το χρονικό της εν Ηλεία Ελληνικής Επαναστάσεως». Περιέχονται οι μεταγραφές εγγράφων από αρχεία της περιόδου του Αγώνα που φυλάσσονται στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. και αναφέρονται στην Επανάσταση στην Ηλεία.
Διακρίνονται οι ενότητες:
1. Πολιτική ζωή (6 τόμοι),
2. Οικονομικά (3 τόμοι),
3. Μάχαι (1 τόμος),
4. Βιογραφίαι αγωνιστών Ηλείας (2 τόμοι),
5. Βενετοκρατία (1 τόμος) και
το βιβλίο του ιδίου: «Ολυμπιονίκες στην αρχαία Ελλάδα», Βιβλιογονία 2003.
1990-2003COL003.01
Βιομηχανικά αρχεία (συλλογή)(Κ365)
Συλλογή βιομηχανικών αρχείων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών:
1. Αρχείο Ανωνύμου Κλωστοϋφαντουργικής Εταιρείας (Α.Κ.Ε.) Αδελφών Ρετσίνα,
2. Αρχείο Μηχανοποιείου Αχιλλεύς Σ. Κούππας και Σια Α.Ε.,
3. Αρχείο Αχαϊκής Κλωστοϋφαντουργίας Αδελφών Ρετσίνα Α.Ε.,
4. Αρχείο Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ.),
5. Αρχείο Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.),
6. Αρχείο Ευθυμίου Ν. Μαλαγαρδή,
7. Αρχείο Χρωματοποιείου 'Ιρις,
8. Αρχείο Οινοποιείου Μαρκεζίνη
COL027.147
Κουγέας, Σωκράτης (συλλογή) (Κ363)Συλλογή Σωκράτη Κουγέα (1876-1966): περιέχει αλληλογραφία του ακαδημαϊκού Σωκράτη Κουγέα (1876-1966) με τον ιστοριοδίφη Κωνσταντίνο Μέρτζιο (1866-1971), ο οποίος μετέγραφε και του έστελνε επιλεγμένα έγγραφα από τα αρχεία της Βενετίας. Το υλικό αφορά:
1. Την ιστορία της Μάνης τον 16ο αιώνα (1570-1572 και 1692-1699) και
2. Την προσωπικότητα του Μανιάτη Λιμπέριου (1689-1711).
1570-1711COL127.01
Νικητέας, Παναγιώτης (συλλογή) (Κ367)Συλλογή Νικητέα Παναγιώτη: Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Βραβεύσεως Λογοτεχνικών Έργων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1938-1941COL203.01
Χριστοδούλου, Δημήτριος (συλλογή) (Κ369)Συλλογή υλικού σχετικά με τις γερμανικές οφειλές (ψηφίσματα συλλόγων, ομοσπονδιών και συνδέσμων συνταξιούχων, επιμελητηρίων, ενώσεων αποστράτων και άλλων φορέων).
2011-2012COL126.03
Δημαράς, Παναγιώτης (συλλογή) (Κ370)

Συλλογή Παναγιώτη Δημαρά: επιστολή - αίτηση προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο για εξυπηρέτηση.
1966COL004.01
Γκέκα, οικογένεια (συλλογή) (Κ374)
Συλλογή Γκέκα, οικογένεια: μικρή συλλογή οικογένειας Γκέκα (ληξιαρχική πράξη θανάτου, αποδεικτικό σπουδών, πιστοποιητικό δημοτολογίου, πιστοποιητικό πτυχίου, απολυτήριο, βεβαίωση χηρείας).
1911-1954COL006.01
Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)Συλλογή Γεωργίου Λαδά: Τμήμα Β΄
φ. 1, Άρειος Πάγος,
φ. 2, Νομική Διάταξις,
φ. 3, Ιαν. - Μάρτιος 1822,
φ. 4, Άρειος Πάγος, Απρίλιος 1822,
φ. 5, Άρειος Πάγος, Μαϊος - Οκτώβριος 1822,
φ. 6, Άρειος Πάγος, Νοεμ. 1822 - Ιαν. 1823, Αχρονολόγητα,
φ. 7, Ανδρούτσος - Άρειος Πάγος
φ. 8, Επίσημα έγγραφα των ετών 1822 -1823
φ. 9, Ποινικά αδικήματα-Πειρατεία
φ. 10, Θέματα Επανάστασης διαφόρων ετών:
α) Αθήναι - Πειραιεύς και Φαβιέρου σχετικά με Αθήνα - Ακροπόλεως πολιορκία - αρχαία,
β) Σχολεία - μοναστήρια - αρχιερείς,
γ) Μπουμπουλίνας - Μ. Μαυρογένους,
δ) Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
ε) Φιλελλήνων
φ. 11, Ποικίλα α)Δερβενοχωρίων, β)Πελοποννήσου, Ύδρα - Σπέτσες και άλλα νησιά, ισολογισμός 1826
φ. 12, Ποικίλα α)Πελοπόννησος, β)Στερεά Ελλάς γ)Νήσων, δ)διάφορα,
φ. 13, 1825,
φ. 14, 1825 και 1827
φ. 15, 1827,
φ. 16, Οικονομικοί λογαριασμοί,
φ. 17, Επανάστασεως: 1. Νομίσματα, 2. Τύπος 3. Καλλιέργεια 4.εκστρατεία Ελλήνων εις το Λιβάνιο Όρος. 5. Κατάλογοι - ευρετήρια παλαιών εγγράφων Συμβούλιο Επικρατείας -Ευρετήριο
χ.χ.COL027.232
Ευσταθίου, Νικόλαος (συλλογή) (Κ377)
Συλλογή Νικόλαου Ευσταθίου: δύο (2) έγγραφα που αναφέρονται στην οικογένεια Μακρή από την Ήπειρο.


1824,1838COL007.01
Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Ευθυμία (συλλογή) (Κ379)
Συλλογή Ευθυμίας Παπασπύρου - Καραδημητρίου.


1985-2000COL008.01
Λάσκαρης, Ευγένιος (συλλογή) (Κ383)Συλλογή Ευγένιου Λάσκαρη: αφορά την βυζαντινή καταγωγή του οίκου των Λασκάρεων, την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα την περίοδο 1922-1935, κυρίως αναφορικά με το δημοψήφισμα του 1935 και την υποψηφιότητα του Ευγενίου Λάσκαρι ως Βασιλιά της Ελλάδας. Περιλαμβάνονται έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες κ.ά. Το πρώτο τμήμα του υλικού αποτελεί το αρχείο της οικογένειας Φωκά και καλύπτει την ιστορία της από τους Βυζαντινούς χρόνους μέχρι τη δεκαετία του 1860.
1463-1935COL200.01
Σαρακατσαναίων (συλλογή) (Κ390)
Άλμπουμ εξήντα δύο (62) οικογενειακές ασπρόμαυρες φωτογραφίες Σαρακατσάνων της Θράκης και ένα τεφτέρι-τετράδιο (49 φύλλα) χειρόγραφο του 1940-42 που βρέθηκε εντός της δωρεάς του καθηγητή Διονύση Μαυρόγιαννη προς τη Βιβλιοθήκη της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».
1940-1942, 1950-1960COL012.01
Συλλογή Αρτέμιδος Σκούταρη: Οπτικοακουστικό υλικό και μηχανές προβολής95 κινηματογραφικές μπομπίνες, 3 μηχανές προβολής, 2 ηχεία.COL011.01
Τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων του Πυροβολικού (Κ391)
Τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων του Πυροβολικού στην περιοχή Πολυγώνου.


1927COL027.163
Αρβανίτη, Μαρίνα (συλλογή) (Κ392)
Συλλογή Μαρίνας Αρβανίτη. Τριάντα πέντε (35) τεκμήρια της οικογένειάς της που απεικονίζουν:
1. Φωτογραφίες μελών της οικογένειας, οικίας στις Σπέτσες,
2. Καρτ ποσταλ,
3. Ποικίλα οικογενειακά έγγραφα,
4. Τιμητική πλακέτα.

Επισυνάπτεται ψηφιακή σχηματική αναπαράσταση του υπό επεξεργασία γενεαλογικού δένδρου της οικογένειας (μορφότυπο pdf), μέλη της οποίας συμπεριλαμβάνονται στο ψηφιακό φωτογραφικό υλικό. Επίσης, ενημερωτικό σημείωμα με τεκμηρίωση του υλικού από τη δωρήτρια.
COL013.01
Σκουρτέλη, Μιτσούκο (συλλογή) (Κ396)
Συλλογή Σκουρτέλη:
1. Αρχεία δημοτικών σχολείων Σαντορίνης (1901-1970)
2. Φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών βιβλίων τριών (3) ενοριών (1917-1947),
3. Αρχείο Συνδέσμου Οιατών και Φίλων Οίας (15 φάκελοι, 1973-1986)
4. Ληξιαρχικά Οίας - φάκελος τεκμηρίωσης.


1901-1986COL027.175
Ματθαίου, Σοφία (συλλογή) (Κ397)
Σοφία Ματθαίου (κώδικες/κατάστιχα):
1. Συμβολαιογραφικός κώδικας νήσου Κω (1916-1917),
2. Καθολικό βερεσεδίων νήσου Ύδρας του έμπορου Κοσμά Μπαρμπαρή (1894-1896).

1894-1917COL027.179
Χαλβατζάρας, Αχιλλέας (συλλογή) (Κ399)
Χαλβατζάρας, Αχιλλέας:
1. Αρχειακό υλικό σχετικά με απόλυση αστυνομικών κατ' εφαρμογή του ΑΝ 34/1967 και αναλυτικότερα, πληροφοριακά δελτία, συγκεντρωτικές καταστάσεις, αιτήσεις επανακρίσεως που αφορούν στην απόλυση αστυνομικών υπαλλήλων από το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, για πολιτικούς λόγους στις αρχές της δικτατορίας 1967. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι προς απόλυση αστυνομικοί υπάλληλοι ήταν υποστηρικτές της Ένωσης Κέντρου,
2. Έξι (6) βιβλία-συγγραφική παραγωγή του δωρητή και της συζύγου του.
1967-1968, 2005-2015COL017.01
Μονή Αγίου Γεωργίου Ξηροχωρίου (Κ138β)Εικοσιένα (21) έγγραφα αναφερόμενα σε κτηματικά ζητήματα μεταξύ Mονής Αγίου Γεωργίου Ξηροχωρίου Ευβοίας και οικογενειών Ρούκη, Μπαλάνου, Μπότσαρη.1876-1904COL027.183
Καρελλά, οικογένεια (Κ138γ)Σαράντα (40) συμβόλαια και δεκατρία (13) σημειώματα αναφερόμενα στις περιοχές Θεραπιών Λακωνίας, Γυθείου, Ξηροκάμπου, Σπάρτης και Πειραιά (αφορούν στην οικογένεια Καρελλά).1851-1923COL027.184
"Η δίκη των εξ" (Κ402)
Δικογραφία της αναψηλάφησης και ακύρωσης της "δίκης των εξ".
1983-2010COL197.03
Φιρμάνια (Κ138δ)Δύο (2) τουρκικά έγγραφα (φιρμάνια).COL027.185
Επιστολικά δελτάρια Ελληνο-ιταλικού πολέμου (Κ138ε)Δώδεκα (12) κάρτες αλληλογραφίας από το μέτωπο του Ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940-41 (επιστολικά δελτάρια του στρατιώτη Παντελή Φορμόζη από το Αλβανικό Μέτωπο και λιθογραφημένο χειρόγραφο μήνυμα του Ι. Μεταξά προς τους στρατευμένους (Δεκ. 1940). 1940-1941COL027.186
Χοτζέτια Χαλκίδας (συλλογή) (Κ403)
Συλλογή χοτζετίων Χαλκίδας: τέσσερα (4) χοτζέτια (1830-1839) που αφορούν τη Χαλκίδα.
1830-1839COL027.185
Λουκάκου, Βασιλικής (συλλογή) (Κ406)
Συλλογή Βασιλικής Λουκάκου: κατάλοιπα Ευάγγελου Πλιάτσικα

1941-1947, 1984, 1987COL024.01
Συλλογή Ν. Μητρογιαννόπουλου: Μητρώο αρρένων Δήμου Άσσου (Κεφαλονιά)Μητρώο αρρένων Δήμου Άσσου (Κεφαλονιά) ετών 1879-1888 (το 1888 συμπεριλαμβάνεται)1879-1888COL023.01
Βασιλικά Ανάκτορα (συλλογή) (Κ17γ_3)Έγγραφα αναφερόμενα στον έλεγχο της αποσκευής των Βασιλικών Ανακτόρων μετά την Επανάσταση της 10 Οκτωβρίου 1862.1862-1863COL027.37
Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)Συλλογή Λαδά, Τμήμα Γ΄, Ποικίλα και υπολείμματα αρχείων ή άλλων συλλεκτών (φ. 22-69):
1. Γεωργαντά Α. Επιστολαί προς αυτόν και έγγραφα οικονομικής φύσεως, κ.ά.,
2. Ελευθέρων Τεκτόνων Αλληλογραφίαι, κ.ά.,
3. Γεδεών Μ. (εκ της συλλογής του) έγγραφα-επιστολαί -τετράδια-σημειώματα-αντίγραφα παλαιά κτλ Πατριαρχών-Μητροπολιτών,
4. Μπουρνιά-Κολυβά (εκ της συλλογής των) διάφορα ως επί το πλείστον Επτανησιακά-σπαράγματα και μη κωδίκων,
5. Φιλητά Χριστοφ. Αλληλογραφία του, έργα του (άπαντα σχεδόν ελλιπή) -σπαράγματα κωδίκων και παλαιά τετράδια ξένων συγγραφέων.
6. Μπαλάσκα Λ. Έργα του περί ναυτικής, κτλ.,
7. Φιλήμονος, Τ. Αλληλογραφία του και σχετικά με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής,
8. Κουτούζη Ν. Πιστοποιητικά του και έργα του.
9. Επιστολαί και έγγραφα προς τους Ιωάννη Θ. Στεφάνου και Φρ. Καρβελά.
10. Χριστομάνου Διάφορα,
11. Μομφεράτου Α. Διάφορα,
12. Μίχου Αρτ. Το εν τη πολιορκία του Μεσολογγίου γραφέν (πρωτότυπο) Ημερολόγιο,
13. Δρόσου Β. Πιστοποιητικά του και διάφορα παλαιά Επαναστάσεως,
14. Σιγίλλιο εκδοθέν επί Γρηγορίου Ε', το έτος 1799 (περγαμηνή με το μολυβδόβουλλο),
15. Σιγίλλιο εκδοθέν επί Παϊσίου, το έτος 1731 (περγαμηνή με το μολυβδόβουλλο),
16. Διάφορα: α. Αθανασίου Ψαλίδα, β. Νικολάου Σπηλιάδου, γ. Ζώτου-Χρυσανθοπούλου, δ-ε. Διαφόρων επιστολές των ετών 1822-1826, στ. Μεταφράσεις παλαιών τουρκικών εγγράφων.
χ.χ.COL027.233
Τουρκικά, έγγραφα (συλλογή) (Κ1γ)Συλλογή Τουρκικών εγγράφων (εκ των οποίων ένα λιθόγραφο).χ.χ.COL026.03
Καστελλόριζου, έγγραφα (συλλογή) (Κ1δ)Έγγραφα Καστελλόριζου, αποδείξεις πληρωμών φόρου, κ.ά.χ.χ.COL026.04
Αστικής Σχολής Μεγίστης, μαθητολόγιο (Κ1ε)Μαθητολόγιο της Αστικής Σχολής Μεγίστης.1899-1900COL026.05
Πουλίδη, οικογένεια (συλλογή) (Κ146)Συλλογή αποτελούμενη από έγγραφα προερχόμενα από το αρχείο της οικογένειας Πουλίδη (Μαρία Κ. Πουλίδου, Κων/νος Πουλίδης, Νικόλαος Κ. Πουλίδης), αναφερόμενα στην εμπορική της δραστηριότητα στην Καβάλα κατά την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας της Μακεδονίας:
-αποδεικτικό,1914 (ελληνικά),
-ασφαλιστήριο από Πόλη, 1915 (γαλλικά)
-πωλητήριο (1837), επαγγελματική ταυτότητα (1839), αποδεικτικό (1843), ληξιαρχική πράξη (1843), άδεια παραμονής (1846), εμπορικό διαβατήριο Χριστιανού υπήκοου (1846).
1837-1915COL033.01
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72γ)Μικρά συλλογή από Κεφαλλονιά: επιστολές Μ.Σ. Ιδρωμένου από την Κέρκυρα προς Αιμ. Πυλαρινό.14 Μαΐου 1874, 26 Σεπτεμβρίου 1874COL027.21
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72δ)Μικρά συλλογή από Κεφαλλονιά: επιστολή Αλ. Κρασά, Εφέτου εξ Αθηνών στις 10/05/1875, προς Αιμ. Πυλαρινό και απάντηση του δευτέρου από Κεφαλλονιά στις 20/05/1849.10 Μαΐου 1875, 20 Μαΐου 1849COL027.22
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72ε)Μικρά συλλογή από Κεφαλλονιά: επιστολές Ιωσήφ Μομφερράτου, κορυφαίου των Ριζοσπαστών, τρεις (3) από Οθωνούς και δύο (2) από Ερικούσα, τόπους εξορίας του (στις 12/10/1849, 20/12/1849, 03/03/1850, 05/10/1854 kai 05/09/1856).12 Οκτωβρίου 1849, 20 Δεκεμβρίου 1849, 3 Μαρτίου 1850, 5 Οκτωβρίου 1854, 5 Σεπτεμβρίου 1856COL055.01
Κεφαλλονιάς, έγγραφα (συλλογή) (Κ72στ)Μικρά συλλογή από Κεφαλλονιά: επιστολές Ανδρ. Μομφερράτου, μία (1) από Κέρκυρα και δύο (2) από Αργοστόλι προς Αι. Πυλαρινό στο Παρίσι.27 Νοεμβρίου 1850, 20 Ιουνίου 1856, 17 Δεκεμβρίου 1856COL056.01
Διδακτικά σχεδάρια (συλλογή) (Κ74β)Δεκαεπτά (17) χειρόγραφα ως επί το πλείστον σπαράγματα, τα οποία είναι σχεδάρια διδακτικά περιέχοντα ύλη φιλολογική, θρησκευτική και μουσική με διαστίχους ερμηνείας. COL027.44
Στέφανος, Κλών (συλλογή) (Κ18α) Έγγραφα ιδιωτικά (συλλογής Κλωνός Στεφάνου) προελεύσεως διαφόρων ελληνικών τόπων:
1.Παροναξίας (1667-1840) και απόσπασμα κτηματολογίου (11 Οκτωβρίου 1665),
2. Αργολίδας (1755-1831)
3. Κέας (1790-1836),
4. Τήνου (1756),
5. Ζακύνθου (1786),
6. Πατρών (1838), καθώς και
7. Έγγραφα του Αγώνα, εκ των οποίων το ένα (1) της Φιλικής Εταιρείας (αχρονολόγητο) και το άλλο του 1827.
1665-1838COL066.02
Επτανήσου, έγγραφα (συλλογή) (Κ92δ)Μικρά συλλογή εγγράφων εξ Επτανήσου, ιδία της Ιθάκης, αναφερομένων κυρίως στον εν Ιθάκη Πρόξενο της Ρωσίας και Δανίας Δημήτριο Αλεξάνδρου Νικολάου.1769-1832COL027.71
Σπανός, Χαράλαμπος (συλλογή) (Κ94γ)Συλλογή Χαράλαμπου Ι. Σπανού:
ΙΙ.
Α. Έγγραφα Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Αιγίνη:
1. Γράμμα πωλητήριο της Ι. Μ. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη θέση Ξένου Ράχις στην Αίγινα της 24-04-1808,
2. Επίσημο πωλητήριο έγγραφο της αυτής Μονής τη 11-11-1846,
3. Αποδεικτικό επιδόσεως δικαστικού κλητήρα περί αγρού της Μονής ταύτης τη 17-06-1939.
4. Συμβόλαιο της 13 Οκτωβρίου 1873 πώλησης αγρού του χωριού της Αίγινας Άγιος Αντώνιος.
Β. Αρχείο Βλαντή εκ Λευκάδος:
1. Πέντε (5) διπλώματα ελεύθερων τεκτόνων των ετών 1894, 1896, 1901 και 1908,
2. Διάφορα δικαστικά και οικογενειακά έγγραφα Ιωάννη Βλαντή των ετών 02.04.1845 έως 16.05.1883 (33 έγγρ.).
1808-1939COL027.77
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ109γ)Έγγραφα διαφόρων (Νότη Μπότσαρη 1822, 1825, του Επάρχου Κορινθίας 1833, του Νομάρχη Αττικής 1872, του Α. Μικέλη προς τον Ι. Πρόκο 1856), έγγραφα σχετικά με αγοραπωλησίες κτημάτων στην Εύβοια (1787-1817), ακέφαλο έγγραφο του 1792(;).1787-1872COL027.106
Φραγκίσκος, Αντώνιος (συλλογή) (Κ334β)
Χειρόγραφο (Πετμεζάς, Ράλλης, Ρούφ, Σκουζές, Ζούτζος, Στρέϊτ, Τσίλλερ).

COL027.114
Αβέρωφ, Αυγερινού αλληλογραφία (Κ109ζ)Φάκελος Χαρ. Κ. Βοζίκη, δικηγόρου, περιέχων εμπορική αλληλογραφία Αυγερινού Αβέρωφ με Αλεξάνδρεια και οίκο Γ. Σκουζέ. 1904-1923COL027.121
Ζακύνθου, έγγραφα (συλλογή) (Κ109ι)Φάκελος είκοσι (20) νοταριακών εγγράφων και τεσσάρων (4) εντύπων εκ Ζακύνθου.1795-1885COL027.124
Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ109ια)Φάκελος περιέχων έγγραφα και άλλα στοιχεία της οικογένειας Κοντόσταυλου και της Επάνω Χρέπας Τριπόλεως, βιβλίο γεννήσεων της ενορίας Νέου Χωρίου και Νεριανών Κυδωνίας του έτους 1899 και άλλα των ετών 1876-1930.1876-1930COL027.125
Χριστοδούλου, Δημήτριος (συλλογή) (Κ375)
Συλλογή Δημήτριου Χριστοδούλου: αρχειακή συλλογή που αφορά το θέμα της διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα: ψηφίσματα φορέων, γραπτές προτάσεις του Χριστοδούλου προς τη Συντονιστική του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών (ΕΣΔΓΟ) σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για εθνικά θέματα και τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής για τον ίδιο λόγο (Οκτώβριος 2013), εκθέσεις και έγγραφα αναφοράς, δημοσιεύσεις ψηφισμάτων και προτάσεων του Χριστοδούλου σε ΜΜΕ, συνέντευξη Τύπου του ΕΣΔΓΟ, ΔελτίαΤύπου Ανεξαρτήτων Ελλήνων σχετικά με επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, Νότη Μαριά για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών και πρόσκληση σε εσπερίδα για το κατοχικό δάνειο.
2013-2014COL126.04
Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)Συλλογή Λαδά, Τμήμα Δ΄, φ. 70-78
φ. 70: Αντίγραφα και πρωτότυπα Ενετοκρητοκερκυραϊκής οικογενείας Dandolo
φ. 71: Παλαιά έγγραφα νήσων Αιγαίου - Κρήτης 1827 Επαν. - L. Stanhope εγκληματική διαδικασία - Παλαιά έγγραφα Αθηνών, Αιγίνης, Σαλαμίνος, Σπετσών και Μεθάνων - Λόγοι Ελληνικής Επαναστάσεως - Περί Λάμπρου Κατσώνη έκθεσις - Προκηρύξεις Μεγ. Αικατερίνης.
φ. 72: Έγγραφα Αμοργού των ετών 1696-1850 (Νήσοι Αιγαίου - Αμοργός - Ειδήσεις Επαναστάσεως - Τουρκικά - Δικαστικά - Διάφορα - Έγγραφα 1696 -1799)
φ. 73 - 76: Αιτήσεις αγωνιστών του έτους 1863-64 με αντίγραφα των εκδουλεύσεών τους
φ. 77: Αγωνιστών αναφορές διαφόρων ετών και περί συντάξεων
φ. 78: Ποικίλης ύλης αναφορές των ετών 1863 - 64 - αντιοθωνιστές και ελάχιστα επίσημα Μεσοβασιλείας.
χ.χ.COL027.236
Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)Συλλογή Λαδά, Τμήμα Ε', Κώδικες, τετράδια, κλπ (φ. 79-83):
φ. 1. Κατάστιχα των κανονικών δοσιμάτων χώρας και χωρίων Λεβαδείας-Τουρκοχωρίων-Ταλαντίου 1803-7, 1815-1818,
φ. 2. Βυζαντινού συγγραφέα επιστολές προς διαφόρους (χειρόγραφο αρχών ΙΣΤ' αιώνα),
φ. 3. Tarriffe postali delle isoli Ionie 1835-1838,
φ. 4. Κατάλογος...Πατριαρχικοί πίνακες μέχρι του 1756 υπό Παγκρατίου Δημάρου ιεροδ. εξ Ιωαννίνων και εξακολουθεί μέχρι του 1818,
φ. 5. Ιατροσόφιο-Προγνωστικό 1821.
φ. 6. Γερασ. Βλάχου, διδασκαλία ευαγγελ.-Μελετίου περί πως δει ομιλίαν συγγράφειν,
φ. 7, Ευριπίδου Ιππόλυτος, ελεύθερη μετάφραση μέρος Δο- Επιστολ. διατριβή Βενιαμίν Λεσβίου, κ.ά.,
φ. 8. Αλληλογραφία Θεσσαλονίκης Δαμασκηνού 1776-1782, -- (1790),
φ. 9. Βικ. Δαμοδού Μεταφυσική-Λογική,
φ. 10. Ναυτικό δίκαιο περί αναυαγίων-αβαρίας-αποζημιώσεως, κλπ.,
φ. 11, Απολογίες Δ'. κατά της των Σαρακηνών αιρέσεως.
φ. 12. Σάτυρα στο Σύνταγμα του 1831, διάλογος Τηνίου και Αιγυπτίου,
φ. 13. Δύο αντικαποδιστριακά ποιήματα,
φ. 14. "Πικρός αποχαιρετισμός του Συντάγματος 1831", σάτυρα,
φ. 15. Απομνημονεύματα ανεψιού Δημητρίου Γαλανού (Αθήναι-Ινδίαι),
φ. 16. Κώδικας περιέχων πόνημα Δωροθέου Λεσβίου 1748-Παροιμίες δημώδεις και έτερα,
φ. 17. Επιστολές-αντίγραφα-έγγραφα του N. Domeneghini 1799-1804,
φ. 18. Scienza delle leggi και αντίγραφα επτά από του έτους 1625,
φ. 19. Ακολουθία Θ. Νιπτήρος-Εξηγ. επιστ. Γρηγ. Θεολόγου υπό Δαν. Πατμίου Κεραμ.- Γ. Παχυμέρου εκ της λατινικής υπό Γ. Κομούτου-αντίδοτο ιατρικής, μετάφρ. Γεωργ. Κωνσταντίνου εξ Ιωαννίνων (Βενετία 1760)-Ιστορία...,
φ. 20. Σάτυρα κατά της Καποδιστριακής Γερουσίας-Περί Φαναριωτών 1834-Το της ελευθερίας ηρωϊκό τραγούδι-Κώδικας θρησκευτικός περίεργος διά τη ψιλογραφία με 11 ολιγοσέλιδες μινιατούρες-Ρίζου Νερουλού ηρωϊκό ποίημα-Σπάραγμα κώδικα Βυζ. μουσικής επί μεμβράνης και χάρτου-Τρία ποιήματα ελλ.-Τόμος σταλείς προς Θεόφιλον-Ποιλιά ιταλιστί,
φ. 21. Διον. Σολωμού το "εις Μοναχήν" ποίημα & Τετράδιο-τμήμα ανεκδότου ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης.
χ.χ.COL027.234
Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)Συλλογή Λαδά, Τμήμα ΣΤ', Κώδικες (1- 80)χ.χ.COL027.235
Βιβλίο επιστολών Ναού της Θεοτόκου (Αργοστόλι) (Κ54β_2)Βιβλίο που περιέχει αντίγραφα επιστολών των επιτρόπων του Ναού της Θεοτόκου στο Δράπανο (Αργοστόλι) (1849-1896)1849-1896COL165.01
Πατριαρχικά έγγραφα (συλλογή) (Κ54β_3)Τρία (3) πατριαρχικά έγγραφα προς το Μητροπολίτη Κεφαλληνίας των ετών 1805, 1831, 1848.1805, 1831, 1848COL165.01
Σκωπτικά άσματα (Κ54β_4)Σκωπτικά άσματα Κεφαλλήνος ποιητή.χ.χ.COL165.01
Πολεμική έκθεση Κρήτης (Κ54ε_2)Πολεμική έκθεση επιγραφόμενη "Πολεμικαί αναμνήσεις. Δράσις του ατάκτου Πυροβολικού εν τω τμήματι Ηρακλείου της Κρήτης κατά το 1897".χ.χ.COL166.01
Πολεμική έκθεση Κρήτης (Κ54ε_3)Πολεμική έκθεση επιγραφόμενη "Πολεμικαί αναμνήσεις. Μάχαι Αχαρνών".χ.χ.COL166.01
Πολεμική έκθεση Κρήτης (Κ54ε_4)Πολεμική έκθεση επιγραφόμενη "Δράσις του Επαναστατικού Πυροβολικού εν τω τμήματι Ηρακλείου της Κρήτης κατά το 1897".χ.χ.COL166.01
Κρήτης, έγγραφα (συλλογή) (Κ54ε_5)Επιστολές, έγγραφα, καταστάσεις, επισκεπτήρια, αποδεικτικά, εκθέσεις, λογαριασμοί και σημειώματα των ετών από 16 Δεκεμβρίου 1853 έως 5 Απριλίου 1910 και αχρονολόγητα, αναφερόμενα στην Κρητική ιστορία.16 Δεκεμβρίου 1853-5 Απριλίου 1910COL166.01
Αυτοκρατορικό φιρμάνι (Κ54ε_6)Υψηλό Αυτοκρατορικό φιρμάνι, φέρον χρονολογία 1 Ρεβιούλ-Αχήρ 1307.1307COL166.01
Κρήτης, έγγραφα (συλλογή) (Κ54ε_7)Κρητικές εφημερίδες και άλλα έντυπα των ετών 1897 έως 1913.1897-1913COL166.01
Κρητικός Αγώνας (συλλογή) (Κ54ε_8)Εφημερίδες Κρητικού Αγώνα 1897 κ.έ.1897COL166.01
Μπρισιμιτζάκης, Ιωάννης (συλλογή) (Κ54ε_9)Εφημερίδες του 1897 πραγματευόμενες περί του Ιωάννη Μπρισιμιτζάκη.1897COL166.01
Βάρβογλης, Γεώργιος (συλλογή) (Κ55β)Μικρά συλλογή Γεώργιου Βάρβογλη εκ Μακεδονίας: αποσπάσματα απομνημονευμάτων Κανέλλου Δεληγιάννη, Φωτάκου και Κων/νου Διαμαντόπουλου.1746-1895COL168.01
Βάρβογλης, Γεώργιος (συλλογή) (Κ55γ)Μικρά συλλογή Γεώργιου Βάρβογλη εκ Μακεδονίας: έντυπα των ετών 1822-1863.1746-1895COL168.01
Βάρβογλης, Γεώργιος (συλλογή) (Κ55δ)Μικρά συλλογή Γεώργιου Βάρβογλη εκ Μακεδονίας: έγγραφα των ετών 1746-1895.1746-1895COL168.01
Καΐρης, Θεόφιλος (Κ56γ)Χειρόγραφο υπό τον τίτλο "Χρηστομάθειας Μέρος Β΄. Συνέχεια εκ των του Ιωάν. Στοβαίου των Εκλογών. Υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν Άνδρω 1836-1839, έγραψα Δ. Φωτιάδης, ο εκ της νήσου Κουτάλης της Προποντίδος".1836-1839COL089.02
Φωτιάδης, Δ. (Κ56δ)Φωτογραφία φέρουσα σημείωση "Δ. Φωτιάδης 1861".1861COL089.02
"Πρόγραμμα των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του ναυάρχου Μιαούλη"(K56ζ_3)Έντυπο μονόφυλλο "Πρόγραμμα των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του ναυάρχου Μιαούλη", τυπωμένο στην Ερμούπολη στις 21 Απριλίου 1889.21 Απριλίου 1889COL027.208
"Πρόγραμμα Εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις του εν Ερμούπολει ανδριάντος του Ναυάρχου Μιαούλη τη 23, 24 και 25 Απριλίου 1889" (K56ζ_4)Έντυπο μονόφυλλο "Πρόγραμμα Εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις του εν Ερμούπολει ανδριάντος του Ναυάρχου Μιαούλη τη 23, 24 και 25 Απριλίου 1889".23-25 Απριλίου 1889COL027.208
Κρητικός Αγώνας (συλλογή) (K56ζ_5)Καταστατικό της Εθνικής Εταιρείας και αποκόμματα ελληνικών εφημερίδων περί του αγώνος της Κρήτης του 1897.1897COL027.208
"Πρόγραμμα εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις ανδριάντος του εθνικού ποιητού Διον. Σολωμού εν Ζακύνθω τη 30 Μαΐου 1902" (K56ζ_6)Έντυπο μονόφυλλο "Πρόγραμμα εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις ανδριάντος του εθνικού ποιητού Διον. Σολωμού εν Ζακύνθω τη 30 Μαΐου 1902".1902COL027.208
"Υμνος εις τον Διονύσιο Σολωμό επί τοις αποκαλυπτηρίοις αυτού γενομένοις εν Ζακύνθω του έτους 1902" (K56ζ_7)Έντυπο μονόφυλλο περιέχον "Υμνο εις τον Διονύσιο Σολωμό επί τοις αποκαλυπτηρίοις αυτού γενομένοις εν Ζακύνθω του έτους 1902".1902COL027.208
"Η προς άμυνα της Κρήτης Επιτροπή" (K56ζ_8) Έντυπο μονόφυλλο με τίτλο "Η προς άμυνα της Κρήτης Επιτροπή-Έκκλησις υπέρ των Κρητών προς τους εν τη ελευθέρα Ελλάδι Έλληνας, προς τους εν τη αλλοδαπή ομογενείς, και προς άπαντα τον πεπολιτισμένον και χριστιανικόν κόσμον εν Αθήναις τη 27 Σεπτεμβρίου 1889".1889COL027.208
Χάρτης της Ρώμης (K56ζ_9)Χάρτης της πόλης Ρώμης, κλίμακας 1: 12.000 (ιταλικά).χ.χ.COL027.208
"Η δίκη του Θεόφιλου Καΐρη" (Κ62γ)Έντυπο υπό τον τίτλο "Η κατά την 19 Ιανουαρίου 1853 ενώπιον του Αρείου Πάγου δίκη του Θεόφιλου Καΐρου...". Εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας Ιω. Αγγελοπούλου, 1853.1853COL156.03
"Προσευχή των θεοσε/βων και/ Η Θεοσέβεια" (Κ62δ)Χειρόγραφο φέρον τίτλο "Προσευχή των θεοσε/βων και/ Η Θεοσέβεια/1838 Ιουνίου 10" .1838COL156.03
Τουρκικές σφραγίδες (Κ62ε)Δύο (2) μεταλλικές τουρκικές σφραγίδες εξ Ηπείρου και Μ. Ασίας.χ.χ.COL156.03
Άνδρου, έγγραφα (συλλογή) (Κ62στ)Συλλογή εγγράφων εξ Άνδρου, μεταξύ των οποίων αγοραπωλησίες, διαθήκες, ομολογίες, αποδείξεις παραλαβής, δωρεές, προικοσύμφωνα κ.ά.1728-1832COL156.03
1 to 10 (429)
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν την έκθεση «ΓΑΚ-ART: Αφηγήσεις & Αναγνώσεις».

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 28 σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνέονται από αρχειακά τεκμήρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους που αφηγούνται...Read more
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σαν καράβι μικρό που λιμάνι θα πιάσει» προσφέρεται διαδικτυακά σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα", που συνδιοργανώνουν τα Γενικά Αρχεία...
Read more
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ίδρυμα Ευγενίδου και Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021», την έκθεση "Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης" (Α. Κάλβος, Ωδή προς Αγαρηνούς) 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα.

Σπάνια αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά κειμήλια των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναδεικνύουν την ιστορική πορεία και την...Read more
Newsletter Ιουλίου - Αυγούστου
.
Το Newsletter για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτοιμο. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τα τελευταία νέα από τον χώρο της αρχειονομίας.Read more
«Η έρευνα για τον Ναυτικό Αγώνα μέσα από τα αρχεία»

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcasts «λέγειν & ιστορείν» φιλοξενείται η ερευνήτρια οικονομικής και ναυτιλιακής ιστορίας Δρ. Κατερίνα Γαλάνη.

Η συζήτηση με την ιστορικό αναπτύσσεται γύρω από την πρόσφατη ιστορική έρευνα για τον Αγώνα στη θάλασσα και ξεδιπλώνει τον πλούτο του αρχειακού υλικού....
Read more
ΕΒΓΗΚΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΙΑ
Η έκδοση «Εβγήκαμεν εις τα πανία» αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης, από το 1824 ως το 1827 και στο οποίο καταγράφονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις οδηγίες του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, και η καθημερινότητα...
Read more
Επίσημη Παρουσίαση Έκθεσης στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

 
Δελτίο Τύπου επίσημης παρουσίασης της έκθεσης ...

Read more
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Αρχείων και σας περιμένουμε να επισκεφθείτε την Έκθεση «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στην Θάλασσα» στον χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - ΓΑΚ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021. Δείτε το trailer της Έκθεσης!
ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821-2021

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, ανακοινώνουν την έναρξη της Ψηφιακής Έκθεσης ¨ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821- 2021¨.
Ακολουθήστε μας στην εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, όπου μπορείτε να δείτε, ...

Read more
Συμμετοχή των Γ.Α.Κ. σε Ημερίδα του 1ου και 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε συνεργασία με το 1ο και 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, διοργάνωσαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021, Επιμορφωτική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Το 1821 μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», όπου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα τεκμήρια που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία από το ιστορικό αρχείο του 1821,...

Read more
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, κατόπιν πρόσκλησης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της επίσκεψης.