Επικυρωμένα αντίγραφα

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) χορηγούν, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, απλά ή επικυρωμένα αντίγραφα από τα δικαστικά και συμβολαιογραφικά που φυλάσσονται στην Υπηρεσία (Κεντρική & Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ.).

Στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.), το Τμήμα Αναγνωστηρίου & Αρχειακής Έρευνας χορηγεί, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, απλά ή επικυρωμένα αντίγραφα από τα δικαστικά (πολιτική ή ποινική διαδικασία) και συμβολαιογραφικά αρχεία.

Τα Γ.Α.Κ. αποτελούν αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Ν. 4610/2019, αρ. 169).
Η Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. δεν αποτελεί παράρτημα/τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών ή άλλης δικαστικής αρχής και δεν στελεχώνεται με δικαστικούς υπαλλήλους.
Το προσωπικό του Τμήματος Αναγνωστηρίου & Αρχειακής Έρευνας είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των δικαστικών αρχείων που εισάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων στο κοινό, εφόσον αυτά υποδεικνύονται από τον ενδιαφερόμενο με σαφήνεια και σε καμία περίπτωση δεν παρέχει νομική καθοδήγηση.
Για τα δικαστικά / συμβολαιογραφικά αρχεία που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., παρακαλείται το κοινό να επικοινωνεί με το προσωπικό του Αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας, καθώς σημειώνονται επανειλημμένα λανθασμένες παραπομπές προς την Υπηρεσία από εξωτερικούς φορείς / υπηρεσίες.

Το σύνολο των δικαστικών αρχείων της Κ.Υ. που διατίθεται στην ιστορική έρευνα, μπορεί κανείς να το διατρέξει από το ΜΕΝΟΥ →  Αρχεία και Συλλογές.

Διαδικασία χορήγησης επικυρωμένων αντιγράφων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, δήλωσης εμπιστευτικότητας και η απόδειξη του έννομου συμφέροντος. Για το έννομο συμφέρον, είτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος είτε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφα που να τον συνδέουν με το υπό αίτηση τεκμήριο. Αυτά μπορεί να είναι (ενδεικτικά): πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συμβόλαια ακινήτων κ.ά. από τα οποία κρατούνται φωτοτυπίες.

Τα Γ.Α.Κ. δεν εκδίδουν πιστοποιητικά. Για πάσης φύσεως πιστοποιητικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις εκδίδουσες αρχές.

Κεντρική ΥπηρεσίαΠεριφερειακές Υπηρεσίες
Τηλέφωνα: 210-6782 208, 6782 211Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τηλέφωνα, τα e-mail, καθώς και τις μέρες και ώρες λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, παρακαλούμε επισκεφτείτε τις κατά τόπους Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Μέρες λειτουργίας:Τρίτη & Πέμπτη (εκτός των επίσημων αργιών)
Ώρες λειτουργίας:09:00 - 14:00