Κατηγορία: Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.
Τοποθεσία: Κεντρική Υπηρεσία
Έτος: 1961
Εισαγωγή - Σημειώσεις υπό Εμμ. Πρωτοψάλτη, Δ/ντού των ΓΑΚ, εν Αθήναις 1961, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.
Date insert: