Κατηγορία: Πρακτικά
Τοποθεσία: Γ.Α.Κ. Ν. Κέρκυρας
Έτος: 1996
Κέρκυρα, μία μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16ος - 19ος αι.
Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, "Κέρκυρα, 22-25.05.1996"