Εφορεία

Στην Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. λειτουργεί συλλογικό όργανο με τον τίτλο "Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους".
 
Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. είναι εννεαμελής και αποτελεί­ται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
γ) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι­δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία των Γ.Α.Κ. με τον αναπλη­ρωτή του,
δ) τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Γ.Α.Κ. (Σ.Ε.Γ.Α.Κ.) με τον αναπληρωτή του και,
ε) πέντε (5) μέλη, προσωπικότητες, εγνωσμένου κύρους με επι­στημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει σημαντικό έργο στους τομείς των αρχείων, του πολιτισμού και των επιστημών, με τους αναπληρωτές τους.

Η διάρκεια της θητείας των μελών της Εφορείας είναι τετραετής και μπο­ρεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά.
Η Εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής. Ως Γραμματέας της Εφορείας ορίζεται υπάλληλος των Γ.Α.Κ. κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Οι διοικητικές λειτουργίες της Γραμματείας της Εφορείας υποστηρίζονται από την Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.

Στις συνεδριάσεις της Εφορείας μετέχει ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) ή ο νό­μιμος αναπληρωτής του, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η παρούσα Εφορεία των Γ.Α.Κ. ορίστηκε την 7η Νοεμβρίου 2017 (τροποποίηση Εφορείας). 


Κατά τη διάρκεια της Εθνικής Συνδιάσκεψης για τη διαμόρφωση της νέας Αρχειακής Πολιτικής και Πολιτικής Βιβλιοθηκών που πραγματοποιήθηκε το 2011, συντάχθηκε η Λευκή Βίβλος για τα Αρχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς της, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Εφορείας.