Εργαλεία έρευνας

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες, έχουν εκπονήσει ποικίλα εργαλεία έρευνας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο αρχειακό υλικό.

Για την επιτόπια εξυπηρέτηση των ερευνητών στο χώρο του Αναγνωστηρίου, διατίθενται τα εργαλεία έρευνας των ταξινομημένων αρχείων και συλλογών  των Γ.Α.Κ., σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

Όσον αφορά στο αταξινόμητο υλικό, η πρόσβαση σε αυτό διευκόλυνεται μέσω μίας συνοπτικής καταγραφής του υλικού (Κατάσταση Μεταφερομένου Υλικού - Κ.Μ.Υ.).