Στατιστικά στοιχεία

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες, διατηρούν ετήσια στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις επιμέρους λειτουργίες των Αναγνωστηρίων τους.

Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν την αποτίμηση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ερευνητές και τους πολίτες που είτε επισκέπτονται το φυσικό χώρο είτε κάνουν χρήση των εξ αποστάσεων υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.